Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija (II dio)

Iz prethodno spomenutih činjenica izvodimo da je cilj poziva na zbližavanje (sunija i šija) opasan, a svodi se na sljedeće:

 1. Da je poziv na zbližavanje po svom cilju i posljedici – poziv izgrađen na tome da se sunije uvedu u šiizam, i uzima za cilj propovijedanje rafidizma1, da muslimani uzmu akidu šiija rafidija, i da ih se ulovi u batinijsku 2zamku, a zatim da pristupe u sveobuhvatno otpadništvo od islama unatoč svoj njegovoj jasnoći, te da se oslobode  od islama i njegovih sljedbenika.
 2. Pod plaštom zbližavanja ovaj poziv ima za cilj da se ulema ehli-s-sunneta odvede u nemarnost tako što bi šiije uzimale fetve sunija, učestvovale s sunijama u donošenju istih, diktirali im vjerske tekstove, izučavali sa sunijama komparativne studije o islamu – a sve bi to ustvari bilo sredstvo za širenje rafidizma, i ujedno dokaz u lice neznalica među muslimanima. Na ovaj način učenjaci ehli-s-sunneta, kao i sunijski narodi koji ih slijede, postanu žrtvom rafidijske tukje3 i prevare. Dakle, ovaj poziv na zbližavanje se uistinu koristi sredstvom preko samih sunija za širenje rafidizma i njegovo propovijedanje.
 3. Ovim pozivom se ostvaruje zaštita šiija od upoznavanja sa pravcom ehli-s-sunneta.
 4. Isti poziv je zaklon za šiitske napade različitih vrsta i načina na sunnet i njegove sljedbenike.“ 4

 

„Dakle, poziv na zbližavanje je spletka čiji je cilj hvatanje u mrežu pošizavanja ummeta5, i da zagospodari rafidizam i šiizam.

Zbog svega ovoga kažemo sa potpunom smirenošću: razotkrila se stvarnost poziva na zbližavanje sunija i šiija. Taj poziv nije ni po čemu ispravno sredstvo za zbližavanje ummeta, popravljanje pukotina i ispravljanje stanja (u ummetu), nego je to isključivo poziv u šiizam izgrađen na varki i urotničkom dogovoru. Cilj je da se zbliži između istine i laži sve do momenta kada ova opasna zavjera dobije mogućnost i snagu za uništenje ehli-s-sunneta, pa puhne u raspirivanje smutnje, produbi korijene razilaženja, i tada se pokažu skriveni temelji šiizma.  Time je ostvarena prirema da se zapali ummet u nekom određenom trenutku. 6

Zato,  haram je –  tako mi Allaha – poziv na zbližavanje (sunija i šija), podržavanje i omogućavanje da se to ispolji na Zemlji, i obaveza je na učenjacima da isto razotkriju nakon što su spoznali suštinu šiija, neispravnu vjeru koja je pri njima, pogrešne temelje na kojima počivaju, kao i da spriječe od muslimana njihovo idejno napredovanje. Obaveza je na vođi muslimana bilo koje od zemalja islamskog svijeta – da onemogući njihovu propagandu i rad nj. da'ija – pozivača.

 

Zaista postoji jedino islam sa svojom bistrinom i svjetlošću, on negira sve što mu kontrira, ali preporučuje rad na njihovom povratku na sunnet, te sažaljenje prema njima zbog kazne rascjepkavanja (ummeta), a Allah vodi brigu od Svojim dobrim robovima.“ 7 8

Navigacija serijalom<< Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiijaTrud ka jedinstvu muslimana i šiitskih sekti je uzaludan >>

 1. tj. šiizma.

 2. Šiitske dogme su batinijska, tj. ezoterična naučavanja.

 3. tj pretvaranja.

 4. Et-Tebširu bi-t-tešejju'i: str. 41-42; šejh Bekr ibni Abdillahi Ebu Zejd.

 5. tj. da se cijeli ummet prevede u šiizam.

 6. Zadnjih nekoliko godina svjedočimo istinitost ovoga pasosa iz pera šejha Bekra Ebu Zejda rahimehullah. Šejh je preselio 2008.g.

 7. Et-Tebširu bi-t-tešejju'i: str. 91-92; šejh Bekr ibni Abdillahi Ebu Zejd.

 8. ‘Akaidu-š-šije'ati-l-isna ‘ašerijjeh; Abdurrahman ibn Sa'd ibn ‘Alijj Eš-Šesri: str. 262.