Slabi hadisi

O Alija, ti i tvoje šiije ste u džennetu

Pitanje

Ima hadis koji bilježi Et-Taberi rahimehullah u kojem se kaže: “O Alija, ti i tvoje šiije/pristalice ste u Džennetu.” Molim da mi se razjasni ovaj hadis jer mi je pokvario srce, Allah te nagradio dobrim.

Odgovor:

Hvala Allahu,

Ovaj hadis prenosi se od skupine plemenitih ashaba radijellahu anhum

Prvi hadis

Od Ummi Seleme radijellahu 'anha da je rekla: “Bila je moja noć sa Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem , bio je sa mnom pa mu je došla Fatima a za njom Alija radijellahu 'anhuma , pa mu reče Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘O Alija, ti i tvoji drugovi ste u Džennetu, i tvoje pristalice su u Džennetu, osim što među onima koji tvde da te vole ima ljudi kolji umanjuju stvar islama a zatim očituju pripadnost islamu, čitaju Kur’an a on ne prelazi dalje od ključnih kostiju njihovih; kaže se za njih Rafidije, ako ih susretneš bori se protiv njih jer oni su mušrici.‘ Reče (tj. Alija): ‘O Allahov Poslaniče, šta je znak po kojim ću ih prepoznati?’ Reče: ‘Ne prisustvuju džumi niti džematu, napadaju na prve prethodnike (islama).’

Prenosi se dvajim putevima:

Prvi put: El-Fadl b. Gaim to prenosi od Suvara b. Musaba od ‘Atijeta El-‘Avfija od Ebi Seida od Ummi Seleme.
Bilježi ga Ebu Bekr El-Adžuri u “Eš-šeriah” (2514/5), i Et-Taberani u “El-Mu’džemu-l-evsat” (354/6), i El-Hatib El-Bagdadi rahimehumullah u “Tarihu Bagdad” (321/14).’ Kaže Et-Taberani rahimehullah: “Ne prenosi ovaj hadis od ‘Atijete od Ebi Seida od Ummi Seleme niko do Suvar b. Musab.”

Drugi put: Junus b. Bukejr (Musned Ahmeda), Muhammed b. Abdu-l-vahib (El-Muhhis i El-Lelekai), Suvejd b. Seid (El-Lelekai), njih trojica od Es-Suvar b. Musaba od Ebi-l-Džuhafa od Muhammeda b. Amra od Fatimete-l-Kubra od Ummi Seleme.

Bilježi imam Ahmed u “Fadailu-s-Sahabe” (654/2) i El-Muhlis”El-Muhlisijat” (154/3), i El-Lalikai u “Šerh usuli i’tikadi ehlis-sunneti ve-l-džema’ati” (1540/8) i Ibn ‘Asakir u “Tarihu Dimešk” (334/42) i bilježi ga Ibnu-l-A’rabi rahimehumullah u “El-Mu’džem” (764/2) kaže: Od Muhammeda b. Ukbete Eš-šejbanija od Zekerija b. Jahja El-Ekfanija, od Hunejs b. Bekr b. Hunejs, od Suvar b. Mus’aba, od Davud b. Ebi ‘Avf, od Fatime bint ‘Alij, od Fatime El-Kubra, od Esme bint ‘Umejs, od Ummi Seleme.

Kažemo: ovaj lanac prenosilaca je munker33, žestoko slab zbog prisustva Suvara b. Mus’aba, i drugih bolesti u njemu.

Rekao je imam Ez-Zehebi rahimehullah o Suvar ibn Mus’abu: „Rekao je Jahja ibn Me’in: ‘Dolazio nam je, ne predstavlja ništa (kao prenosilac)’; Kaže El-Buhari: “Njegovi hadisi su munker.” Rekao je En-Nesai i drugi mimo njega: “Odbačen.” Kaže Ebu Davud: “Nije pouzdan.” Kažem (tj. Ez-Zehebi): “U dijelu gdje Ebu-l-Džehm od njega prenosi, to su munker hadisi.“ 34

Zbog ovoga navedenog kaže Ibnu-l-Dževzi rahimehullah : “Ovaj hadis nije vjerodostojan od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem. O Suvaru su rekli Ahmed i Jahja : ‘Odbačen.’ Ravija El-Fadl b. Ganim – za njega Jahja kaže: ‘Ne predstavlja ništa.'”35

Kaže Ibn Tejmijje rahimehullah : “Prenosi se u ovom značenju hadis Ummu Seleme radijellahu 'anha koji se uzdiže do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, u njegovom je lancu Suvar b. Mus’ab, a on je odbačen kao prenosilac. 36
I kaže Albani rahimehullah: “Izmišljen,” kao što se navodi u “El-silsiletu-l-daifeh”(5590)

Drugi hadis

Od ‘Alije radijellahu 'anhu da je rekao: „Kazao mi je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘O Alija, ti i tvoje pristalice ste u džennetu. Doista će neki ljudi imati pogrdu, govoriće se za njih da su rafidije – ako ih doživiš, ubijaj ih jer zaista su oni mušrici.’ Kaže Alija: ‘Ispovijedat će ljubav prema nama, ehlu bejtu, a nisu takvi. Znak toga je da oni psuju Ebu Bekra i Omera radijellahu 'anhuma .’“

Ova predaja se prenosi od Alije sa tri puta prispjeća.

Prvi zapis je da predaju bilježi ‘Abdullah ibn Ahmed u Es-Sunneh (547/2), Ibn ‘Adijj u El-Kamil (51/9), Ibn Asakir rahimehumullah u Tarihu Dimešk (335/42), putem Ebu Jahja El-Hamanija od Ebu Dženaba El-Kelbija od Ebu Sulejmana El-Hemdanija ili En-Neha’ija od svog amidže od Alije. Ovaj lanac prenosilaca je mnogo slab, takođe u njemu su brojne nepravilnosti od čega je i nepouzdanost prenosioca Ebu Dženaba El-Kelbija. Rekao je imam Ez-Zehebi rahimehullah : „…rekli su En-Nesai i Ed-Darekutni rahimehumallah : ‘Slab…’“ 37

Od slabosti iste predaje jeste i nepoznanica osobe Ebu Sulejmana El-Hemdanija. Rekao je Ez-Zehebi rahimehullah : „Ne zna se ko je on.“ 38

Drugi zapis: predaju bilježi Ebu Nu’ajm u ‘Hiljetu-l-evlija’ (329/4), Hatibu-l-bagdadi u ‘Tarihu Bagdad’ (229/14), Ibn Asakir rahimehumullah u ‘Tarihu Dimešk’ (331/42), putem ‘Isam ibnu-l-Hakema El-‘Akberija od Džumej’a ibn ‘Abdullaha El-Basrija od Sivar El-Hemdanija od Muhammeda ibn Džehadeta od Ša’bija od Alije. Ovaj lanac je takođe vrlo slab. Rekao je Ibnu-l-Dževzi: „Ovaj hadis nije vjerodostojan…“ 39

Treći lanac prenosilaca je: Od Ebu ‘Akila, Jaha ibnu-l-Mutevekkila od Kesir En-Nevva od Ibrahima ibn Hasana od Hasana ibn Hasana (Alijinog unuka) od Alija ibn Ebi Taliba radijellahu 'anhu koji kaže: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Pojaviće se u zadnji vakat ljudi koji će se zvati rafidije (‘oni koji su odbili’), odbijat će islam.’“ Uzgred, ovaj hadis ne obuhvata pojašnjenje vrijednosti šiija i da su oni u Džennetu, jer – kako to vidi čitalac – u drugom dijelu hadisu je nazivanje njih rafidijama.

Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svom djelu ‘El-Musned’ (186/2), Buharija kao mu’allek predaju u djelu ‘Et-Tarihu-l-kebir’ (279/1), El-Bezzar u svom Musnedu (138/2), Ibn Adijj u El-Kamil (66/6), Ibnu-l-‘Arabi u ‘El-Mu’džem’ (764/2), Ibnu-l-Dževzi rahimehumullah u ‘El-‘ilelu-l-mutenahijeh’ (163/1) rekavši: „Ovaj hadis nije vjerodostojan od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . Rekao je imam Ahmed rahimehullah za Jahju ibnu-l-Mutevekkila: slabo pamti hadise. Kaže Ibn Mu’in rahimehullah: ‘Ne predstavlja ništa.’; Kesir En-Nevvaa je slabim ocijenio En-Nesai rahimehullah . Kaže ibn ‘Adijj rahimehullah : ‘Bio je uzavreo u šiizmu, pretjerivao u tome.’“

Treći hadis

Od Fatime radijellahu 'anha kćeri Muhammedove sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekla: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je pogledao u Aliju radijellahu 'anhu pa kazao: ‘Ovaj je u džennetu, a među njegovim pristalicama biće ljudi koji će poznavati islam a zatim ga odbiti. Njihova pogrda je da se zovu rafidijama; ko ih susretne neka ih ubije jer su oni mušrici.’

U drugom izrazu je došlo: „Ušao je Alija radijellahu 'anhu kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem a on bijaše sjedio, pa reče: ‘Raduj se, zaista ste ti i tvoje pristalice u Džennetu, uistinu ste ti i tvoje pristaliceu džennetu. I doista će neki ljudi koji će doći poslije tebe umanjivati islam, a zatim izgovarati riječi islama, imat će pogrdu da će se govoriti za njih rafidije; ako ih dosegneš bori se protiv njih, jer oni su uistinu mušrici.’

Ovaj hadis bilježi Ebu Ja’la u svome Musnedu (116/12), Ibn Adij u El-Kamil (545/3), Ibnu-l-‘Arabi u El-Mu’džem (765/2), Ibn Hibban rahimehumullah u El-Medžruhin (204/1).

Kaže Ebu Ja’la rahimehullah : “Pripovjedao nam je Ebu Seid El-Ešedž, pripovjedao nam je Ibn Idris od Ebu-l-Džihafa, Davud ibn Ebi ‘Avfa, od Muhamme ibn ‘Amra El-Hašimija od Zejneb bint Alijj od Fatime.”

Bilježi ga i Ebu Bekr El-Adžurij rahimehullah u Eš-Šeri’ah (2515/5). 40

Rekao je Ibn ‘Adijj rahimehullah : „Prenosi ga od Ebu-l-Džihafa, takođe Ebu-l-Džarud… on je slabiji prenosioc od Ebu-l-Džihafa. Isto tako i Telid ibn Sulejman…Ebu-l-Džihaf prenosi hadise koje nisam spominjao. On je od uzavrelih šiija i većina njegovih hadisa je u vezi ehlu bejta…on kod mene nije jak prenosilac niti od onih s kojima se dokazuje nešto u oblasti hadisa.“ 41

Rekao je Ibnu-l-Dževzi rahimehullah : „Ovaj hadis nije vjerodostojan od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . Rekli su Ahmed i Jahja ibn Me’in: Telid ibn Sulejman El-Muharibi je lažov.“ 42
Rekao je Ibn Hibban rahimehullah : „Telid ibn Sulejman…je bio rafidija i psovao ashabe Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem , prenosi posve čudne predaje o vrijednostima Ehlu bejta…“ 43

Rekao je imam Ez-Zehebi rahimehullah : „…Telid je optužen za laž“ 44

U hadisu su i druge nepravilnosti na koje je skrenuo pažnju El-Hejsemi rahimehullah u ‘Medžme’u-z-zevaid (748/9): „da Zejneb kći Alije radijellahu 'anhuma nije slušala hadise od Fatime radijellahu 'anha , kako je meni poznato.“

Zbog svega toga Albani je ovom hadisu dao sud da je munker.

Četvrti hadis

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Alija ibn Ebi Talib radijellahu 'anhu rekao: „O Allahov Poslaniče, ko ti je draži: ja ili Fatima? On sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori : ‘Fatima mi je draža od tebe a ti si poštovaniji kod mene od nje. Kao da sam s tobom, a ti si na mom Havdu otjeruješ od njega ljude, na njemu su ibrici poput broja zvijezda na nebu. Zaista smo ja, ti, Hasan, Husejn, Fatima, ‘Akil i Dža’fer braća u džennetu, na divanima naslonjeni. Ti si sa mnom, a tvoje pristalice su u džennetu.’ Zatim je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem proučio:

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ٤٧

47 I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti,

El-Hidžr, 47

‘Neće neko od njih gledati u potiljak svoga druga.’

Bilježi ga Et-Taberani rahimehullah u ‘El-Mu’džemu-l-evsat’ (343/7) i kaže: „Pripovjedao nam je Muhammed ibn Musa od El-Hasana ibn Kesira od Sulemija ibn ‘Ukbeta El-Hanefija El-Jemamija od ‘Ikrime ibn ‘Ammara od Jahje ibn Ebi Kesira od Ebu Seleme od Ebu Hurejre…“

Ovaj lanac je veoma slab zbog više nedostataka, od toga je nepoznanica osobe El-Hasan ibn Kesira, kao što se navodi u Mizanu-l-‘itidal (519/1), slabost ‘Ikrime ibn ‘Ammara u hadisima koje prenosi od Jahje ibn Ebi Kesira. Na opisu njegovih hadisa od Jahje ibn Ebi Kesira da su slabi usljed „idtiraba“ 45 i greške složili su se Jahja El-Kattan, El-Buhari, Ebu Hatim, En-Nesai, Ebu Davud, Ibn Hibban rahimehumullah. Detalnije pogledati u ‘Tehzibu-t-tehzib’ (263/7)

Peti hadis

Od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao: „Bio sam kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a bijaše kod njega Alija radijellahu 'anhu, pa Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘O Alija, biće u našem ummetu ljudi koji će ispovjedati ljubav prema nama, ehlu bejtu. Oni imaju pogrdu- zovu se rafidijama, pa ubijaj ih jer zaista su oni mušrici.’

Bilježi ga Ahmed u ‘Fadailu-s-sahabeh’ (440,417/1), Et-Taberani u ‘El-Mu’džemu-l-kebir’ (242/12), Ibn ‘Adijj u El-Kamil (90/5), Ebu Ja’la u El-Musned (459/4), Ibnu-l-Dževzi u ‘El-‘ilelu-l-mutenahijjeh’ (166,163/1). Sve predaje putem El-Hadždžadža ibn Temima od Mejmuna ibn Mihrana od Ibn Abbsa.

Rekao je Ibnu-l-Dževzi rahimehullah : „Ovaj hadis nije vjerodostojan od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . Rekao je El-‘Ukajli rahimehullah : ‘Hadždžadža ne slijedi niko u ovom hadisu…“ O slabosti Hadždžadža pogledati u Tehzibu-t-tehzib (357/1).

Bilježi ga i Ibn ‘Adijj rahimehullah u ‘El-Kamil’ (152/5) drugim lancem prenosilaca za kojeg kaže da je batil-neosnovan.

Šesti hadis

Od Ibn Omera radijellahu 'anhuma se prenosi isti hadis u izrazu sličnom prethodnom.

Bilježi ga Ibn ‘Asakir u ‘Tarihu Dimešk’ (335/42), El-Adžuri rahimehumallah u ‘Eš-Šeri’ah’ (219/5) putem Muhammeda ibn Mu’avije od Jahje ibn Sabika El-Medinija od Zejd ibn Eslema preko njegovog oca do Ibn Omera.

Došlo je u ‘Lisanu-l-mizan’ (256/6) u vezi Jahja ibn Sabika. „Rekao je Ebu Hatim rahimehullah : ‘Nije jak prenosilac.’ Rekao je Ibn Hibban: ‘Prenosi izmišljene hadise od pouzdanih prenosioca.’ Rekao je Ed-Darekutni: ‘On je napušten prenosilac.’ Rekao je Ebu Ne’im: ‘Pripovjeda od Musa ibn ‘Ukbeta i drugih izmišljene hadise.'”

Ovako je razjašnjeno časnom pitaocu da nije vjerodostojan nijedan hadis koji se uzdiže do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u vezi pohvale šiija-pristalica Alije, kao što nije vjerodostojan nijedan hadis od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o pokudi rafidija.

Sve što se prenosi u ovom značenju se zapravo prenosi lancima koji su ‘munker’ i ‘mudtarib’. Prenijeli smo sudove učenjaka hadisa o nekim prethodnim lancima prenosilaca.

Ovdje ćemo dodati i pomen drugih sudova izrečenih od učenjaka.

Rekao je imam Ed-Darekutni rahimehullah nakon što je naveo mnogo različitih puteva prispjeća ovog hadisa spomenutog u pitanju, od čega su neki lanci prenosilaca koji nisu u ovom odgovoru navedeni: „Ovaj hadis je žestoko mudtarib.“ 46

Rekao je El-Bejheki rahimehullah : „Prenosi se s više strana hadisi u ovom značenju, i svi su slabi.“ 47

Neke od ovih hadisa je naveo Eš-Ševkani rahimehullah u ‘El-Fevaidu-l-medžmu’ah fi-l-ehadisi-l-mevdu’ah (str.380)
Albani rahimehullah ih je sve ocijenio slabim u ‘Zilalu-l-dženneh’ (191-194/2)

Rekao je Mukbil El-Vadi’i rahimehullah: „Što se tiče hadisa ‘O Alija, ti i tvoje šiije ste u džennetu’ – doista je to apokrifan/izmišljen hadis. Spomenuo ga je Ibnu-l-Dževzi rahimehullah u ‘El-Mevdu’at’“. 48

A Allah najbolje zna

<< Hadis: Ja sam grad znanja a Alija njegova vrata