Pitanje:
Neki ljudi pišu imam Alija ‘alejhi-s-selam, a kada im na to odgovorimo onda kažu: ‘Doista je stepen Alije poput stepena vjerovjesnika, i doista on predstavlja vrata grada znanja.”

Odgovor:
Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

1.
Ali b. Ebi Talib radijellahu 'anhu je od Allahovih evlija i dobrih vjernika, od upućenih imama (umeta), on je četvrti pravedni halifa; ne voli ga – tj.ispravnom/propisanom ljubavlju – osim vjernik, i ne mrzi ga osim munafik. Pretjerivanje glede njega ili nekog mimo njega od Allahovih evlija nije dozvoljeno. Pretjerivanje u ljubavi prema dobrima vodi u novotariju i vuče ka širku, a što je poznato među stanjem kod ljudi.

Tvrdnja da je Ali b.Ebi Talib radijellahu 'anhu , ili bilo ko od časne Vjerovjesnikove sallallahu 'alejhi ve sellem porodice na stepenu vjerovjesništva je lažna, ništavna tvrdnja, naprotiv to je jasna zabluda.
Prenio je En-Nesai (3057) i Ibn Madže (3029) od Ibn Abbasa radijellahu 'anhuma, a on od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: “Upozoravam vas na pretjerivanje u vjeri, uistinu je upropastilo one prije vas pretjerivanje u vjeri.” 1 (Pogledati odgovor na pitanje br. 139054)

Predhodilo je u odgovoru na pitanje br. 151400 da nije dozvoljeno izdvajanje Alije radijellahu 'anhu ili nekoga od ashaba sa donošenjem salavata i selama na njih kod njihovog spominjanja, i to zbog slijedećih stvari:
Prvo – nepostojanje dokaza za takvo izdvajanje(posebnim);
Drugo – Doista je došlo putem objave2 o njegovim vrijednostima nad drugima, ali možemo naći i one koji su vrijedniji od njega, kao što je slučaj sa Ebu Bekrom i Omerom radijellahu 'anhuma ; njih dvojica su bolji od Alije radijellahu 'anhu po mišljenju svih učenjaka;
Treće – izdvajanje Alije radijellahu 'anhu (u donošenju salavata) postalo je obilježje novotara, pa ih ne bi trebalo oponašati u tome. Međutim, ako se pojavi korist u tome da se na Aliju radijellahu 'anhu donese salavat, kao u slučaju da’ve onome za koga se nada da će se uputiti, ili ustrajati, ili da se salavat malo koristi, ne da postane stalna praksa i ne stalnom parolom, u tome onda nema smetnje.

2.
Prenose Et-Taberani u “El-mu’džemu-l-kebir” (11061), El-Hakim u “Mustedrek”(4637) , Ibnu-l-Mukri’ u svome “El-Mu’džem” (175) , Es-Sehmi u svome djelu “Et-Tarih” (str. 65) , El-Hatib u “Et-Tarih” (655/3) , Ibnu-l-Megazilij u “Menakib Alij” (120), Ibn Hiban u “El-Medžruhin” (130/1) , Ibn Adij u “El-Kamil” (311/1), El-Akili u “Ed-dua’fa” (149/3), i Ebu Ne’im rahimehumullah u “El-Marifetu” (88/1) sa nekoliko puteva prispjeća do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao:
“Ja sam grad znanja a Alija njegova vrata, pa ko želi znanje neka mu dođe s njegovih vrata.”
Ovaj hadis nije ispravan sa svih svojih puteva prispjeća; ovo je jasnim tekstom istakao veći broj učenjaka, a većina ih je stava da je izmišljen.

Rekao je El-Akili rahimehullah : ‘S ovim tekstom nije ispravan nijedan hadis’. 3
Rekao je Ibnu-l- Kajserani rahimehullah : “Ovo je jedan od hadisa kojeg je osmislio Ebu-s-Salt El-Hirevi, da bi lažovi po tom šablonu dalje tkali. ” 4 5

Rekao je Ebu Bekr ibnu-l-‘Arebi rahimehullah : „Ovaj hadis je neosnovan. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je grad znanja a njegova su vrata njegovi ashabi, od njih su oni koji su prostrana vrata, i oni koji su osrednji, srazmjerno njihovom stepenu u znanju.” 6

I rekao je Eš-Ševkani rahimehullah : “Spominje ovaj hadis Ibn-l-Dževzij u djelu „El-Mevdu’at“ 7 sa brojnim putevima, ekplicitno ističući neosnovanost svih tih puteva, a slijede ga u tome Ez-Zehebi i drugi.” 8

Kaže Albani rahimehullah u “ES-silsiletu-d-da’ifeh” (2955) : ‘Izmišljen.’

Bilježi Et-Tirmizi rahimehullah u svome Sunenu (3723) od Alije radijellahu 'anhu hadis koji se uzdiže do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem sa sljedećim izrazom: “Ja sam kuća mudrosti a Alija njezina vrata.“
Rekao je Et-Tirmizi rahimehullah odmah nakon što je naveo ovaj hadis: „ Ovaj hadis je garib munker9.“

I rekao je Et-Tirmizi rahimehullah u svome djelu “El-‘Ilel”(str.375): „Upitao sam Muhammeda (tj. Buhariju) o ovome hadisu pa ga nije poznavao, i zanegirao je ovaj hadis.“

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmije rahimehullah :
“Što se tiče hadisa ‘Ja sam grad znanja…’ – pa nešto najslabije i najkrhkije, i smatra se od izmišljenih lažnih hadisa, makar bilo i da ga Et-Tirmizi rahimehullah bilježi. Zbog toga je Ibn Dževzij naveo ovaj hadis u djelu „El-Mevdu’at“ 10 i objasnio da je izmišljen i preko ostalih njegovih puteva prispjeća. Laž se pozna iz sama njegova teksta, nema potrebe pregledati njegov lanac prenosilaca. Jer, uistinu kada je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem grad znanja, ne bi moglo biti da taj grad ima samo jedna vrata, nije moguće da od njega dostavlja (znanje) samo jedan prenosioc ! Naprotiv, nužno je da ko prenosi od njega zapravo bude oličen u većoj skupini prenosilaca11 s čijim predajama dospjeva znanje do odsutnih (u ummetu).
Predaja putem jednog čovjeka ne koristi znanju osim sa drugim okolnostima, a te okolnosti, Ili su uklonjene ili skrivene od velikog broja ljudi, ili većine njih – otuda ljudi ne bi zadobili znanje putem Kur’ana i mutevatir sunneta, a što nije slučaj sa prenošenjem hadisa mutevatirom 12 čime znanje dospjeva i do običnog i istaknutog (u ummetu).
Ovaj hadis je izmislio heretik ili neznalica, smatrajući to pohvalom, a time je ustvari zakucao na vrata hereze došavši do unošenja mahane u vjersko znanje – kada bi bilo da ne prenosi vjerovjesničko znanje niko do samo jedan od ashaba.
Zatim, doista je značenje ovog hadisa nasuprot poznatoj činjenici koja je na stepenu tevatura: zaista je u sve gradove muslimana došlo znanje od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem putem nekoga mimo Alije radijellahu 'anhu .“ 13

A Allah najbolje zna.

<< Da li je Jezid, sin Muavije, naredio ubistvo Husejna, unuka Allahovog Poslanika? O Alija, ti i tvoje šiije ste u džennetu >>