Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Prenosi se od Aiše radijellahu 'anha da je rekla: Rekao je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah je blag, voli blagost u svakoj stvari.“1 Doista je blagost odabrana nad ostalim osobinama. Od toga je ono što Allah daje blagome od lijepe pohvale na ovom svijetu i velike nagrade na budućem, više od onoga što će drugome dati. Prema riječima Poslanika, neka je na njega najljepši salavat i selam, „Doista je Allah blag, voli blagost, i daje sa blagošću ono što ne daje sa silom, niti sa ičim drugim.“2

A od mjesta koje iziskuju ljubazan postupak je greška neznalice. Pogledaj ovaj primjer u kome se ukazuje ispravljanje osobe u grešci ispunjeno ljubaznošću i milošću.

Od Muavije ibn Hakema es-Sulemija radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Kada sam jedne prilike klanjao sa Allahovim poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem kihnuo je jedan čovjek, pa sam mu rekao: ‘Jerhamukellah’ (Allah ti se smilovao), pa su me ljudi počeli upadno gledati, pa sam rekao ‘Izgubi me majka moja, šta vam je, što me gledate? Pa su se stali udarati rukama po stegnima, pa sam vidio da me ušućuju, pa ušutih. Kad je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem obavio namaz, dao bih za njega svog oca i majku, nisam vidio boljeg učitelja niti prije niti poslije njega, tako mi Allaha niti je podviknuo na mene, niti me je udario, niti me je psovao, nego reče: ‘Ovom namazu ne priliči ništa od govora ljudi, on je samo tesbih, tekbir i učenje Kur'ana.'“ Ili kako je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. „Rekoh: ‘Allahov poslaniče, ja sam skoro izašao iz džahilijeta, a Allah je došao sa Islamom, a među nama ima ljudi koji idu vračarima,’ rekao je: ‘Ti im nemoj ići.’ Rekoh: ‘Ima od nas ljudi koji gataju prema pticama,’ rekao je: ‘To je stvar koju nalaze u svojim prsima, pa neka ih to ne skrene.'“3

Primjera za ovo ima mnogo, kao hadis beduina koji je mokrio u mesdžidu i Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem postupka sa njim, ili mladića koji mu je tražio dozvolu da čini blud i njegovog sallallahu 'alejhi ve sellem lijepog postupka sa njim.4

Sve skupa, onaj koji pogleda u ova sredstva vidjeće da ona ne izlaze iz okvira bontona, i pridržavanje za njih je ustvari pridržavanje za pravila lijepog ponašanja za koje je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao : „Vjernici najpotpunijeg imana su oni koji imaju naljepše ponašanje.“5

I prije i poslije svega ovoga neizbježno je da te podsjetimo na glavnu stvar u ovome, a to je okretanje Allahu, okretanje Gospodaru srca i traženje njegove ljubavi, prema hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijellahu 'anhu od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Kada Allah zavoli roba zovne Džibrīla: ‘Doista Allah voli tog i tog, pa ga i ti voli,’ pa ga zavoli Džibrīl, pa Džibrīl zovne stanovnike nebesa: ‘Allah doista voli tog i tog, pa ga i vi volite,’ pa ga stanovnici nebesa zavole, potom ga prihvate stanovnici Zemlje.“6

I dovoljno je pozivaču blagodati da mu Allah učini da ga prihvate stanovnici Zemlje. Kaže Ibn Hadžer rahimehullah: „Ono što se željelo reći prihvatanjem je: prihvatanje srcem njega sa prijateljstvom i naginjanjem njemu uz zadovoljstvo njime.“

A imam Muslim rahimehullah je dodao: „A kada zamrzi roba, zovne Džibrila: ‘Ja mrzim tog i tog, pa ga mrzi,’ pa ga zamrzi Džibril, pa Džibril zovne stanovnike nebesa: ‘Doista Allah mrzi tog i tog, pa mrzite ga i vi,’ pa ga zamrze stanovnici nebesa, potom mu se proširi mržnja po Zemlji.“ Da nas Allah sačuva.