Ovo je . dio od 18 u serijalu Neki propisi posta iz govora uleme - hadisi

Hadis br.5.

Prenosi Selman ibn Amir radijellahu 'anhu od Alije radijellahu 'anhu  a on od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao:

„Kada neko od vas iftari  neka se iftari sa hurmom, a ako ne nađe hurmu neka se iftari sa vodom, jer voda je čista.“ 1

 

Ovaj hadis je dokaz o propisanosti iftara hurmama, a ako nema hurmi onda vodom, i to je sunnet Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem prilikom iftara, praksa za koju ćemo biti nagrađeni ako je budemo sprovodili. 2   Savremena medicina je potvrdila velike koristi iftara hurmama i vodom.

Ovaj hadis je i dokaz da je voda sredstvo koje koristimo za čistoću.