Ovo je . dio od 7 u serijalu Sažetak islamskog fikha

Poglavlje o propisima abdesta

Kaže Allah Uzvišeni: “O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka…”1 Ovaj ajet čini obaveznim abdest za namaz i pojašnjava koje je organe potrebno oprati ili potrati prilikom uzimanja abdesta, te određuje dijelove tih organa za abdest, potom je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem način uzimanja abdesta svojim riječima i djelom na temeljit način.

Znaj, muslimanu, da abdest ima svoje uslove (šartove), obavezne (fardove) i pohvalne radnje (sunnete). Uslovi i obaveze se prema mogućnostima moraju ispuniti da bi abdest bio ispravan, a pohvalne radnje čine abdest potpunim i povećavaju nagradu za njega, dok njihovo ostavljanje ne uzrokuje neispravnost abdesta.

 • Uslovi su: islam, razum, moć razumijevanja, namjera, tako abdest nije ispravan nevjerniku, ludom, malodobnom koji ne razaznaje, niti onome ko nema namjeru da uzme abdest, kao kada bi imao namjeru da se rashladi, ili oprao dijelove tijela kako bi sa njih otklonio nečistoću ili prljavštinu.
 • Takođe je uslov za abdest da voda bude čista – čisteća, kako je prethodilo, ako bi bila nečista, ne bi njome mogao uzeti abdest. Za abdest je takođe uslov da voda bude dozvoljena, pa ako je uzurpirana ili je do nje došao nelegitimnim putem, abdest njome nije ispravan.
 • Takođe se uslovljava za abdest da mu je prethodilo pranje vodom ili trljanje kod obavljanja nužde, kako je prethodilo
 • Takođe se za abdest uslovljava da se ukloni ono što sprečava dolazak vode do kože, tako onaj koji uzima abdest mora ukloniti sa svojih udova glinu, pastu, vosak, nataloženu nečistoću ili debeo sloj farbe, kako bi voda došla na kožu organa direktno bez prepreke.

Što se tiče obaveznih radnji (fardova), njih je šest:

 • Prvo je pranje čitavog lica, od čega je ispiranje usta i nosa, tako da onaj ko opere lice, a izostavi pranje usta i nosa, ili jednog od njih, abdest mu nije ispravan, jer su usta i nos dijelovi lica, a Allah kaže: “… operite lica svoja…” – tako je naređeno pranje cijelog lica, pa ko izostavi išta od toga, nije se pokorio Allahovoj naredbi. I Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ispirao usta i nos.
 • Drugo je pranje ruku sa laktovima, prema riječima Uzvišenog: “… i ruke do laktova…” tj. sa laktovima, jer je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem raspodijelio vodu po laktovima, a u drugom hadisu se kaže: “Oprao je ruke dok ih nije dobro nakvasio vodom” što ukazuje da laktovi trebaju biti oprani.
 • Treće je potiranje cijele glave, od čega su i uši, prema riječima Uzvišenog: “… i potarite glave svoje …” i kaže Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Uši su od glave.” Prenose Ibn Madže i Darekutni i drugi. Tako nije dovoljno potrati dio glave.
 • Četvrto je pranje nogu do članaka, prema riječima Uzvišenog: “… i noge do članaka …” Riječ “do” je u značenju “sa”, zbog hadisa koji opisuju uzimanje abdesta, koji upućuju da članci ulaze u oprane dijelove.
 • Peto je redoslijed, na način da opere prvo lice, potom ruke, potom da potare glavu, potom da opere noge, prema riječima Uzvišenog: “O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka…” Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je uzimao abdest ovim redoslijedom, i rekao je: “Ovo je abdest, Allah ne prima namaz osim sa njime.” Prenosi Ebu Davud i drugi.
 • Šest: kontinuitet, tj. da pranje organa bude u kontinuitetu, tako da se ne pravi pauza između pranja jednog organa i onoga koji ga slijedi, nego da proslijedi pranje jednog organa drugim, prema mogućnosti.

Ovo su obavezne radnje koje se se moraju izvršiti, kako je Allah spomenuo u Svojoj Knjizi.

Učenjaci se razilaze u pogledu izgovaranja bismille na početku abdesta da li je obavezna ili pohvalna. Svi se slažu da je legitimna i da ne bi trebalo da se izostavlja, a način njenog izvršavanje je da se kaže: “Bismillah” (Sa imenom Allaha), pa ako doda: “Er-Rahmanir-Rahim,” (Milostivog, Samilosnog), u tome nema smetnje.

Mudrost, a Allah najbolje zna, u određivanju ova četiri organa za abdest je to da se oni najbrže kreću od svih organa tijela kako bi zaradili grijeh, pa je u čišćenju njihove vanjštine i čišćenje njihove unutrašnjosti, a Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je obavijestio da kada musliman opere jedan organ sa njega spadne svaki grijeh koji je zaradio tim organom, i da njegovi grijesi izlaze sa vodom ili sa posljednjom kapi vode.

Potom je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem uputio nakon pranja organa na obnavljanje imana sa dva šehadeta ukazujući na spajanje dvaju čistoća, unutrašnje i vanjske. Vanjska biva vodom na način koji je Allah pojasnio u Svojoj Knjizi pranjem ovih organa, a unutrašnja biva putem dva šehadeta, koji čiste od širka.

Kaže Uzvišeni na kraju ajeta o abdestu: “Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.” Tako, muslimanu, ti je Allah propisao abdest, da bi te očistio od grijeha i da time upotpuni blagodat prema tebi.

Pogledaj uvod ajeta sa ovim plemenitim dozivanjem: “O, vjernici,…” gdje Allah usmjerava ovaj poziv onome ko se opisuje sa imanom, jer takav sluša Allahove naredbe i od njih ima koristi, i zato Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: “Abdest ne čuva osim vjernik.”
Sve što je spomenuto u pogledu načina uzimanja abdesta više od ovoga, to je pohvalno, ko to uradi, imat će veću nagradu, a ko ostavi neće imati grijeha, zato su pravnici ove stvari nazvali sunnetima abdesta ili mustehabbima (pohvalnim radnjama). Sunneti abdesta su:

 • Prvo: misvak, a prethodilo je pojašnjenje njegove vrijednosti i način čišćenja njime
 • Drugo: pranje šaka tri puta na početku abdesta, zbog toga što su došli hadisi koji to spominju, kao i zbog toga što ruke prenose vodu do drugih udova, pa je u pranju njih mjera opreza za čitav abdest.
 • Treće: počinjanje sa ispiranjem usta i nosa prije pranja lica, jer je tako došlo u hadisima, i to treba temeljito uraditi, osim ako ne posti, a značenje temeljitosti kod ispiranja usta je da voda dođe u sve dijelove usta, a kod ispiranja nosa uvlačenje (šmrkanje) vode do kraja nosa.
 • Četvrto: od sunneta abdesta je natapanje guste brade vodom da voda uđe unutar nje, kao i pranje između nožnih i ručnih prstiju.
 • Peto: počinjanje sa desnom stranom kod ruku i nogu prije lijeve.
 • Šesto: Pranje više od jednom, do tri puta, kod pranja lica, ruku i nogu.

Ovo su uslovi, obavezne i pohvalne radnje abdesta, trebao bi ih naučiti i truditi se da ih primjeniš pri svakom abdestu, kako bi tvoj abdest bio potpun sa strane načina obavljanja i ti za njega dobio nagradu. Allaha molimo za nas i za tebe povećanje korisnog znanja i dobrog djela.