Ahlak, edeb, rekaik

Radost i smiraj vjernika je uz Allaha

 

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem je rakao: Kaže Allah subhanehu we te'ala  : ‘Ja sam kod misli Moga roba kada razmišlja o meni, Ja sam s njim tamo gdje Me spomene, pa ako Me spomene u sebi i Ja ga spomenem u Sebi, a ako Me spomene na nekom skupu, Ja ga spomenem na skupu koji je bolji od tog, i ako mi se približi za jedan lakat, Ja mu se približim za rukohvat, a ako rob meni krene hodajući, ja ću prema njemu krenuti žureći.’ “
-Sevr bin Jezid rahimehullah kaže: “Pročitao sam u nekim knjigama od Ehli kitabija da je Isa 'alejhissalatu wesselam, rekao: ‘O havarijuni, govorite sa Allahom puno, a sa ljudima malo.“  A oni ga upitaše: ‘Kako ćemo govoriti sa Allahom puno?’ ‘Osamite se kada Ga dozivate i osamite se kada Ga molite.’ ”

-Bekr El-Muzeni rahimehullah je rakao: “Ko je kao ti, o sine Ademov: darovan ti je mihrab i voda – kad god želiš možeš razgovarati sa Allahom subhanehu we te'ala a da između tebe i Njega nema prevodioca.”

Visoke stepene je postigao onaj musliman koji se smiruje kada spominje Allaha subhanehu we te'ala  koji Mu čini ibadet, a nužno osjeti nemir kada je uz Njegova stvorenja.

-Maliku bin Migvelu rahimehullah  bi rečeno kada je sjedio sam u svojoj kući: “Zar ne osjećaš strah i nemir?” A on je odgovorio: “A zar može neko to osjetiti kada je sa Allahom subhanehu we te'ala  .?!”

-Habib Ebu Muhamed rahimehullah znao bi se osamljivati u svojoj kući i govoriti: “Ko nije sretan kada je s Tobom nikada ne bio sretan; ko se uz Tebe ne smiruje i ne raduje, pa nikad ne bio smiren i radostan!”

-Muslim bin Jesar rahimehullah smatra da najveća slast koju čovjek može osjetiti jeste slast dozivanja Allaha subhanehu we te'ala.

Najuzvišenije deredže

Ibrahim ibn Edhem, rahimehullah je rekao: “Najveće deredže su da se predaš samo Allahu subhanehu we te'ala i da se smiruješ i raduješ uz Allaha subhanehu we te'ala svojim srcem, razumom i cijelim tijelom sve dok ne budeš želio samo svog Gospodara Uzvišenog; da se ničega ne bojiš osim svog grijeha i da se u tvom srcu ukorijeni ljubav prema Njemu tako da ničemu ne daješ predn iost nad Njim. Kada budeš dostigao ovaj stepen tada nećeš mariti ni za čim bilo na kopnu ili moru, u dolini ili na brdu. Tvoja žudnja i želja za susret s Voljenim biće poput žudnje žednoga za hladnom vodom i žudnje gladnoga za lijepom i finom hranom, a zikr Allaha subhanehu we te'ala, biće za tebe slađi od meda i čiste i pitke vode za žednog u toplom ljetnjom danu.”
Kazao je El-Fudajl rahimehullah: “Blago onome ko je uznemiren kada je sa ljudima, a smiren kada je sa Allahom subhanehu we te'ala.

Maruf rahimehullah je rakao nekom čovjeku: “Osloni se na Allaha subhanehu we te'ala, i uzdaj se u Njega, sve dok ti On Uzvišeni ne bude tvoj sagovornik, Onaj uz Kojeg si smiren i Kojem iznosiš svoje žalbe.”

Zun-Nun rahimehullah  , je pojasnio:“Od znakova onih koji vole Allaha subhanehu we te'ala, su: da se ne smiruju i ne raduju osim uz Njega, a da se ne uznemiravaju s Njim. Ako se u srcu nastani ljubav prema Allahu subhanehu we te'ala, tada se srce smiruje uz Njega zato što je Allah subhanehu we te'ala, u prsima onih koji su Ga spoznali daleko uzvišeniji i veličanstveniji od toga da oni vole nekog drugog mimo Njega. Onome čije srce i jezik su obuzeti zikrom, Allah subhanehu we te'ala ,će ubaciti u njegovo srce svjetlost ljubavi i žudnje za Allahom subhanehu we te'ala.”

Ebu Ishak rahimehullah prenosi od Hejseme rahimehullah, da je rekao: “Došlo je do mene da je Musa 'alejhissalatu wesselam, rakao:“O Gospodaru, koji Ti je od Tvojih robova najdraži?’ Uzvišeni mu odgovori: ‘Onaj koji Me najviše spominje.'”

-Zikr je slast u srcima onih koji su spoznali Uzvišenog Allaha:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢٨

28 one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!"

Er-Ra'd, 28

Malik Ibn Dinar, rahimehullah kaže: “Nijedna slast na ovom svijetu nije kao slast spominjanja Allaha subhanehu we te'ala.”

Od Zun-Nuna rahimehullah se prenosi i ovo: “Dunjaluk nije ugodan bez spominjanje Njega, niti je Ahiret ugodan bez Njegova oprosta, a niti je Džennet ugodan bez gledanja u Allaha subhanehu we te'ala.”

Ibn Red‍eb rahimehullah ka‍e: “Zaista su oni koji vole Allaha subhanehu we te'ala uznemireni zbog svega onoga ڑto ih obuzima i odvaja od zikra, a njima nema ništa draž‍e od osamljivanja s njihovim Voljenim.”

Slast činjenja dobrih djela

Ibn Kajim rahimehullah, je rekao: “Čuo sam šejhul-islama Ibn Tejjmije rahimehullah, da kaže: ‘Kada ne nađeš prilikom činjenja djela slast i radost u svom srcu, onda ga optuži da nije smireno kako treba.'”
Doista je Uzvišeni Gospodar zahvalan, a to znači da On zasigurno nagrađuje radnika za Ahiret za njegovo djelo na Dunjaluku time što radnik nalazi slast u svom srcu, osjeća rasterećenost u grudima i radost.

Kada radnik to ne nađe i ne osjeti onda znači da ima neku manjkavost u svom djelu: radost s Allahom subhanehu we te'ala, i Njegovom blizinom podstiče na povećanje pokornosti Njemu i bodri na ozbiljnost i odlučnost u putovanju k Njemu.

Dersovi odgoja
Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah

Preuzeto sa: stazomislama.com