Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Najbolja i najgora zarada.

Četiri su vrste dirhema/novca:
Dirhem koji se zaradi u pokornosti Allahu i izdvoji radi Allahovog prava – to je najbolji dirhem;
Dirhem koji se zaradi u griješenju Allahu i potroši u griješenju prema Allahu – to je najgori dirhem;
Dirhem što se zaradi sa ezijećenjem muslimana i udijeli radi ezijeta nekog muslimana – ovaj je kao i prethodni;
Dirhem koji se zaradi u dozvoljenoj stvari i potroši u dozvoljenoj strasti – ovaj novac nije u korist čovjeku niti je na njegovu štetu.

Ovo su osnove svih dirhema, i iz ovog se razvrstavaju druge vrste dirhema. Od toga je dirhem koji se zaradi s pravom a potroši na grijeh, i dirhem koji se zaradi grijehom a utroši u dozvoljeno – njegov utrošak je zapravo njegov kefaret/iskup, i dirhem koji se zaradi kroz sumnjivu stvar pa mu je otkup da bude utrošen u pokornost.
Kao što se nagrada i kazna, te pohvala i korenje vežu za trošenje dirhema/novca, isto se tako vežu i za njegovo zarađivanje. Upravo tako biće pitan čovjek o onome što je izdvojio i potrošio – odakle je to zaradio i u što je utrošio. 1