Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Doista će čovjek raditi djela koja su od stanovnika Dženneta u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik vatre; i doista će čovjek činiti djela koja su djela stanovnika vatre u onome što izgleda ljudima, a on će biti stanovnik Dženneta.”

 Imam Buharija rahimehullah je, u rivajetu kojeg on prenosi, dodao: “Zaista se djela cijene  shodno završecima.”
Ibn Redžeb rahimehullah  je rekao: Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi ‘u onome što izgleda ljudima’ ukazuju da je unutrašnjost suprotna spoljašnjosti, i uistinu loš završetak biva zbog nečeg lošeg kojeg rob taji unutar sebe, a što ljudi ne vide niti poznaju, ili ono dolazi od strane lošeg djela, i slično tome. To je neka tajna i skrivena osobina koja obavezuje loš završetak prilikom dolaska smrti. A isto tako čovjek može nekad činiti djelo koje rade stanovnici vatre, a u svojoj unutrašnjosti posjeduje skrivenu osobinu koja je dobra i zatim mu preovladava ta osobina na kraju njegovog života pa mu obaveznim učini lijep završetak.”

Abdulaziz bin Ebi Ruvvad, rahimehullah  je ispričao sljedeći događaj: “Bio sam blizu nekog čovjeka prilikom smrti dok su ga bodrili da izgovori: ‘La ilahe illellah’ – i nije se uspjelo, jer je bi rečeno da je on nevjernik te da je kao takav i umro. Ja sam se onda raspitao o njemu pa mi rekoše da je on bio notorni pijanica.”
Od tada je Abdulaziz rahimehullah  znao govoriti: “Bojte se grijeha, jer su, doista, oni ti koji su ga upropastili.”

 

Selefi su žestoko strahovali od lošeg završetka

Sufjan rahimehullah   je rekao nekom od dobrih ljudi: “Da li te je ikad rasplakalo to što Allah 'azze we dželle   zna o tebi?” Taj čovjek mu je odgovorio: ‘Natjerao si me da se više nikada ne radujem.”

Sufjanova rahimehullah  briga se znala žestoko povećati pri pomisli na mogući loš kraj na dunjaluku, pa bi plakao i govorio: “Bojim se da sam upisan u Knjizi kao nesretnik, i da mi iman ne bude oduzet prilikom smrti.”

Malik bin Dinar rahimehullah   bi ostajao cijele noći držeći rukom bradu i govoreći: “Gospodaru, Ti već znaš ko je stanovnik Dženneta, a ko je stanovnik Vatre, pa koja je od te kuće Malikova kuća?!”

 

Trag i uticaj grijeha na srce

Ebu Davud rahimehullah   kaže: “Neka se svaki od vas boji da ga srce vjernika ne proklinju a da on to i ne osjeti – to se dešava tako što griješi prema Allahu 'azze we dželle  u tajnosti, pa Allah 'azze we dželle   ubaci u srca vjernika mržnju prema njemu.”

Sulejman Et-Tejmije, rahimehullah   je rekao: “Zaista će čovjek učiniti neki grijeh u tajnosti, a zatim osvanuti noseći poniženje tog grijeha.”

-Neki su rekli: “Zaista rob učini neki grijeh u onome što je između njega i Allaha 'azze we dželle  , zatim dođe svojoj braći pa oni ugledaju trag tog grijeha na njemu. Ovo je jedan od najvećih dokaza o postojanju istinskog Gospodara Koji nagrađuje za djela pa makar ona bila poput atoma na Dunjaluku prije Ahireta, a kod Njega neće propasti djela onoga ko ga uradi, a niti pomaže skrivanje i zastor od Njegove moći.”

 

Sretnik i gubitnik

Ibn Rredžeb rahimehullah   ih opisuje: “Sretnik je onaj ko popravi stanje između sebe i Allaha 'azze we dželle , a uistinu ko popravi ono što je između njega i Allaha, Allah 'azze we dželle  će popraviti ono što je između njega i stvorenja. Ko bude tražio hvale ljudi srdeći Allaha subhanehu we te'ala  , zasigurno će pohvale koje je tražio preobraziti se u ukor njemu.”
Ebu Sulejman rahimehullah   je rekao: “Gubitnik je onaj ko pokazuje ljudima svoja dobra djela, a ispoljava loša djela prema Onome ko mu je bliži od žile kucavice.”

Razlozi lošeg završetka

Ibn Redžeb rahimehullah kaže : “Uistinu loš završetak biva zbog nečeg lošeg kojeg rob taji u sebi a što ljudi ne vide niti poznaju.”

Rečeno je: “Grijesi u tajnosti vode ka devijaciji, a pokornost u tajnosti je put ustrajnosti sve do smrti s Allahovom 'azze we dželle  dozvolom.”

 

Allah mu je zamjenio s nečim što je bolje od toga

Katade rahimehullah  je rekao:”Nema čovjeka koji je u stanju učiniti neki haram a zatim ga ostavi iz bogojaznosti prema Allahu 'azze we dželle  , a da mu ga Allah subhanehu we te'ala  neće zamjeniti s nečim što je bolje od toga na Dunjaluku prije Ahireta.”
Rekao je ‘Ubej bin Kab rahimehullah  : “Nema nijednog roba koji je nešto ostavio Allaha 'azze we dželle   radi, a da mu Allah 'azze we dželle   neće to zamjeniti s nečim drugim što je bolje od toga odakle se i ne nada. Rob neće biti nemaran prema nekoj stvari, a zatim uzeti od nje ono što mu ne pripada, a da mu Allah 'azze we dželle   neće učiniti to još težim za njega.”

Dokaz za ovo je govor Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  : “Pa zaista onaj ko nešto ostavi radi Allaha,  Allah će mu to nadoknaditi s nečim što je bolje od toga.”

 

Znakovi nifaka

Jahja bin Muaz rahimehullah   kaže: “Ko sakrije svoje grijehe od ljudi a pokaže ih Onome kome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, to znači da se više boji stvorenja nego Allaha subhanehu we te'ala  , a ovo je jedan od znakova nifaka.”

 

Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem

Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan rahimehullah

Preuzeto sa:

stazomislama.com