Uzvišeni Allah kaže (u prijevodu):

“I duše,  i Onoga Koji je stvori.  Pa je nadahnu da zna šta joj je grješenje, a šta bogobojaznost. Uspjet će samo onaj ko je očisti, a  bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvede!” (Eš-Šems, 7-10)

 

Ibn Redžeb rahimehullah kaže: “Značenje ovih ajeta je da će uspjeti ljudi koji svoju dušu očiste pokornošću Allahu 'azze we dželle. Propali su oni ljudi koji je upropaste i uprljaju grijesima. Pokornost čisti dušu i tako je uzdiže, dok  je grijesi prljaju i upropaštavaju tako da ona postaje kao neko ko se zabija u zemlju.”

 

Vjerovjesnik  sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: ”… Svi ljudi osvanu i prodaju svoju dušu; neki je upropaste, a neki je oslobode i otkupe od kazne.”

 

Ibn Redžeb rahimehullah pojašnjava: “Ovaj hadis ukazuje na to da svaki insan ide u propast svoje duše ili njeno oslobađanje. Ko ide u pokornst Allahu 'azze we dželle, taj je sebe prodao Allahu , i oslobodio svoju dušu od Njegove kazne. A ko ide u griješenje prema Allahu 'azze we dželle, taj je sebe prodao poniženju i upropastio je dušu onim grijesima koji obavezuju Allahovu  srdžbu i Njegovu kaznu.”

 

Koraci ka oslobođenju zarobljenika duše

 

Među našim prethodnicima je bilo mnogo onih koji su se trudili u činjenju dobrih djela, ali i pored toga oni bi govorili da su zarobljenici i da rade na oslobođenju svoje duše. Neki bi od njih znali da izgovaraju tesbih (slavljenje) Allaha 'azze we dželle, po dvanaest hiljada puta na dan shodno otkupnini – kao da je sam sebe ubio pa oslobađa svoju dusu otkupninom.

El-Hasan rahimehullah kaže: “Vjernik je na Dunjaluku poput zarobljenika; radi na oslobađanju svoje duše, nije siguran  od bilo  čega, sve dok ne sretne Allaha  'azze we dželle.”

 

Kako sebe prodaješ Allahu?

 

Neki su kazali da ko ide u pokornost Allahu azze ve džell, svoju dušu je prodao Allahu Uzvišenom, i oslobodio je od Njegove kazne, a ko ide u griješenju prema Allahu azze ve džell, taj je sebe prodao poniženju i uprodastio je dušu onim grijesima koji obavezuju Allahovu azze ve džell srdžbu i Njegovu kaznu.

Također je rečeno: “O sine Ademov, zaista ti polaziš izjutra ili navečer u traganje za zaradom, pa neka ti tvoja duša bude tvoja briga, jer ti, doista,  nikad nećeš zaraditi ništa poput nje.”

 

Ebu Bekr bin Ajas rahimehullah je rekao: “Kada sam bio mladić neki čovjek mi reče:’ Oslobodi sebe na Dunjaluku od ahiretskog ropstva koliko god si u stanju, jer doista, ahiretski zarobljenik nikada neće biti oslobođen’ – pa tako mi Allaha nisam ovu rečenicu nakon toga zaboravio.”

Neki od selefa plakali bi i govorili: “Ja ne posjedujem dvije duše, već samo jednu – kada ona ode, drugu ne mogu više naći!”

Muhammed bin El-Hanefijje rahimehullah je rekao: “Allah Uzvišeni je učinio kao cijenu za vaše duše Džennet – zato nemojte ih prodavati ni za šta drugo osim za Džennet!” Isto tako je rekao da onaj kome se njegova duša učini plemenitom i dragocjenom, kod njega Dunjaluk neće imati nikakve vrijednosti.

 

Muhammed bin El-Hanefije rahimehullah je bio upitan ko od ljudi ima najveći stepen. Na to je odgovorio: “Onaj ko za sebe ne vidi opasnost od cijelog Dunjaluka.”

 

Stvarnost zarobljeništva i slobode

 

Šejhul-Islam Ibn Tejmijje rahimehullah je rekao: “Ako srce koje je vladar tijela bude rob i zarobljenik nekom drugom a ne Allahu azze ve džell, onda je to poniženje, čisto zarobljeništvo i poniženo ropstvo.”

Dalje nastavlja: “Sloboda jeste sloboda srca, a ropstvo jeste ropstvo srca – kao što je bogatsvo bogatsvo duše. Rekao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Nije bogatsvo u posjedovanju puno imovine, već je bogatsvo bogatsvom odnosno neovisnošću duše.'”

 

Dersovi odgoja 
Šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan rahimehullah

 

Preuzeto sa:

stazomislama.com