Ebu Davud rahimehullah bilježi od ibn Umera radijellahu 'anhu da je rekao:

“Sjedili smo kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  pa je spomenuo smutnje, i oduljio u spomenu smutnji, sve dok nije spomenuo fitnu ‘ahlas-podsjedalo’.  Pa neko reče: „Allahov Poslaniče, šta je ‘fitna ahlas’?“ Rekao je: „To je bježanje i nestajanje imetka i porodice. Zatim fitna izobilja čiji je dim pod nogama čovjeka iz moje porodice. On će tvrditi da je od mene, a nije od mene, nego su moji štićenici samo bogobojazni. Zatim će se ljudi okupiti oko čovjeka koji će biti kao but na rebru. Zatim će biti fitna ‘duhejma’ koja neće ostaviti nikog od ovog ummeta a da ga neće ošamariti; kad se kaže: ‘Prošla je,’ ona se ponovo produži. Čovjek će u njoj osvanuti vjernikom, a omrknuti nevjernikom, ili omrknuti vjernikom, a osvanuti nevjernikom, sve dok se ljudi ne podijele u dva tabora: tabor imana, u kojem neće biti nifaka, i tabor nifaka, u kojem neće biti imana. Kad se to desi, onda čekajte Dedždžala toga dan ili sutradan.”

1

Kaže šejh Ebu-t-Tajjib Abadi, autor ‘Avnu-l-ma'bud – a rahimehullah:

„Fitnetu-l-ahlas.” Rekao je Ibnu-l-Esir rahimehullah u En-Nihajeh2: Ahlas je množina od riječi hils, a hils je pokrivač koji bude na leđima kamile ispod samara. Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je poistovjetio ovu fitnu sa tom vrstom pokrivača zbog njegove obaveznosti i trajnosti. Rekao je El-Hattabi rahimehullah: Ova fitna je (jezički) dodata ahlasu-pokrivaču zbog njegovog trajanja i dužine boravka (na devi), ili zbog crnine i tmine ovog pokrivača.

 

„Herebun“ – bježanje, tj. bježaće jedni od drugih zbog neprijateljstva i ratovanja koje će biti među ljudima. Ovo je rekao El-Kari rahimehullah.

„Harebun“ – nestajanje imetka. Rekao je Ibnu-l-Esir rahimehullah. u En-Nihajeh: El-hareb je otimačina čovjekovog imetka i da ga se ostavi da ne posjeduje ništa. Kaže El-Hattabi rahimehullah: El-Harebu je odlazak i nestajanje imetka i porodice.

 

„Zatim fitna izobilja…“ Rekao je El-Kari rahimehullah: Pod izrazom Es-serrau – izobilje se cilja na blagodati koje čovjeka raduju (ar. serre-jesurru), poput zdravlja, blagostanja i sačuvanosti od iskušenja i bolesti. Fitna je ovdje (jezički) dodata riječi Es-serra – izobilju jer je uzrok pojave izobilja i lagodnog života u činjenju velikih grijeha zbog mnoštva blagodati, ili što će ova fitna obradovati (serre-jesurru) neprijatelje. U En-Nihajeh stoji: Es-serra je široko otvoreno polje (tj.obilno ispašom). Neki su rekli: Ovdje spomenuto izobilje je ono što uđe u unutrašnjost čovjeka pa ga potrese tako da ne zna šta je njegovo lice (op.prev. put u životu)

„Dehanuha – njezin dim“, tj. dim smutnje izobilja je njezina pojava i uticaj. Ovo se poistovjećuje sa dimom uzdignutim (u vazduh). Kaže se dehineti-n-naru – vatra se uzdimila, kada se na nju baci vlažno drvo pa uveća dim vatre. Rečeno je: osnova riječi Ed-dehan je da bude u boji jahaće životinje, između smeđe i crne, više naginje crnoj. Ovo stoji u En-Nihajeh.

„pod nogama čovjeka iz moje porodice…“ Skretanje pažnje (slušaoca-čitaoca) da je on taj koji se trudi da utiče na ovu fitnu, ili koji vlada njezinom pojavom.

„On će tvrditi da je od mene…“ tj. tvrdiće da po djelu pripada meni ,tj. Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellemi da slijedi njegovu uputu, iako po porijeklu zaista pripada meni,tj. Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem. Ukratko, ova fitna je njegovim uzrokom i on taj koji podstiče postojanje smutnje.

„A nije od mene…“ tj. nije od mojih prisnih ili moje porodice po djelu, jer da je od moje porodice ne bi potpaljivao fitnu. Slično ovome su riječi Uzvišenog:

قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ٤٦

46 "O Nuhu, on nije čeljade tvoje" – rekao je On – "jer radi ono što ne valja, zato Me ne moli za ono što ne znaš! Savjetujem ti da neznalica ne budeš."

Hud, 46

Dakle, nije u suštini od mojih sljedbenika. Ovo potvrđuju riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem (u nastavku hadisa): „nego su moji štićenici – sljedbenici samo bogobojazni.“

Rekao je El-Erdebili rahimehullah: „U ovome je nadnaravnost i znak vjerovjesništva. U ovome je takođe da se uzima u razmatranje samo bogobojaznost, i da uvažavanje biva samo prema bogobojaznom vjerniku, pa makar bio daleko od Posanika sallallahu 'alejhi ve sellempo porijeklu, i da nema važnost griješnik i fitnedžija makar bio blizak Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellempo porijeklu.“

„Zatim će se ljudi okupiti oko čovjeka…“ tj. okupiće se oko davanje prisege njemu.

„koji će biti kao but na rebru.“ Kaže El-Hattabi rahimehullah: Ovo je izreka, a njezino značenje je da se radi o stvari koja nije stabilna i ne može opstati, kao što rebro ne može nositi but (noge). Sveukupno, želi se reći da ovaj čovjek nije podoban da vodi vlast i da vlast bude s njime neovisna.“

U En-Nihajeh stoji: „Okupiće se na stvari koja je labava, nije uređena i ne može opstati, jer ni but ne opstoji na rebru niti se na njemu obrazuje zbog razlike i udajenosti ova dva dijela tijela. But je dio noge iznad stegna/cvolike.

Rekao je El-Kari rahimehullah: „Ovo je primjer kojim se cilja da ova stvar nije na čvrstoj osnovi, jer but zbog svoje težine ne može biti čvrst na rebru zbog njegove tanjine. Značenje ovoga je da ovaj čovjek nije podesan za vlast zbog manjka njegova znanja i slabosti u mišljenju.“

Rekao je El-Erdebili rahimehullah u djelu El-Azhar: „Kaže se u poređenju podesnosti i uklopljenosti nečega da je kao šaka na podlakticu, a za različitost i nepogodnost stvari da je kao but na rebru. Slično prethodnom stoji i u djelu šerhu-s-sunneh.

„zatim smutnja duhejma“

Ed-Dehmau znači crna, a izraz Ed-duhejma je deminutiv radi prijekora te fitne. Ovo je rekao El-Kari rahimehullah.

U En-Nihajeh stoji: „Duhejma je deminutiv od Ed-dehmau, tj. tamna fitna, a deminutiv je upotrebljen radi ukaza na veličinu te fitne. Rečeno je: Sa izrazom Ed-duhejma se cilja na dahijeh – nesreća, a od njezinih imena je i Ed-duhejm. Ovo mišljenje tvrdi da je Ed-duhejm ime deve na kojoj su se borila sedmorica braće, pa su ubijeni svi do posljednjeg, i onda bili ponešeni na devi tako da se ona vratila s njima; tako je to postalo izrekom i primjerom za svaku  nesreću.

„koja neće ostaviti nikog od ovog ummeta a da ga neće ošamariti…” tj. pod ovim se cilja da će posljedica fitne Ed-Duhejma obuhvatiti sve ljude, i da će stići do svakog pojedinačno njezina opasnost i šteta.

„kad se kaže: ‘Prošla je’, ona se ponovo produži…“ tj. kad god ljudi pomisle da se ova fitna završila, ona se produži, nastavi i ustabili. Ovo je rekao El-Kari rahimehullah.

„Čovjek će u njoj osvanuti vjernikom…“ tj. zbog toga što će smatrati krv, imetak i čast svoga brata haramom.

„omrknuti nevjernikom…“ tj. jer će gore spomenuto smatrati halalom – dozvoljenim i ustrajaće na tom stavu.

„sve dok se ljudi ne podijele u dva tabora…“ tj. dvije grupe. Rečeno je: dva grada. Inače,  osnovno značenje riječi fustat je šator, stoga je ovo od izražavanja gdje se spominje mjesto (ar.mehall) a cilja se stanje (ar.hal). Ovo je rekao El-Kari rahimehullah.

„tabor imana, u kojem neće biti nifaka…“ tj. tabor čistog imana – vjerovanja. El-Kari rahimehullah kaže: oni su u okrilju i zaštiti imana.

„u kojem neće biti nifaka…“ tj. neće ga biti nikako, niti u temelju niti u pojedinostima od uvjerenja i djela.

„i tabor nifaka, u kojem neće biti imana…“ tj. nema imana ni u temelju niti u stvarima njegove potpunosti, a zbog djela licemjera koja su prisutna, od laži, izdaje, prekidanja ugovora i slično tome.

„Kad se to desi, onda čekajte Dedždžala toga dana ili sutradan.“ Tj. njegovu pojavu.

 

Sažeti prijevod iz djela: ‘Avnu-l-ma'bud: 6/256-258, štampa Mektebetu-l-me'arif.

Isto se nalazi na:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27610

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319052