Ekonomija

SAVJETI ZA MUSLIMANSKE PODUZETNIKE (II DIO)

Ovo je . dio od 2 u serijalu Savjeti za muslimanske poduzetnike

Poslovanje na islamskom tržištu je nedovoljno razvijeno iz mnogobrojnih razloga i raznih nedostataka koji se moraju korigovati, a pri čemu se moramo bazirati na univerzalnim pravilima koja su islamski pravnici izveli iz šerijatskih izvora vodeći se za visokim ciljevima islama.

U prethodnom dijelu smo naveli pet savjeta o tome kako muslimanski poduzetnici mogu unaprijediti uslugu, te povećati profit i rast halal poslovanja, a koji se odnose na pozicioniranje profita na sekundarno mjesto, podsticanje na iskrenost, otvorenost za savjete i kritiku, težnju višim ciljevima i većim poslovnim rezultatima, te saradnju sa konkurencijom. U drugom dijelu ćemo nastaviti sa tri nova savjeta.

 

  1. Ispunjavanje i poštivanje uvjeta iz ugovora koji su dogovoreni 

U poslovanju između muslimana se dešava da jedna ili obje strane ugovora postavljaju uvjete kako bi ostvarili određenu korist, kao, naprimjer, da kupac odgađa plaćanje prodavcu na mjesec dana kako bi imao vremena da preproda robu, zaradi i dođe do novca kojim će platiti preuzetu robu.

 

“O vi koji vjerujete, ispunjavajte ugovore!” (Kur´an, prijevod značenja El-Maida, 1)

Naredba da se ispunjavaju ugovori obuhvata i ispunjenje uvjeta koji su dio ugovora.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Muslimani su pri svojim uvjetima.”

(Buhari) U drugoj predaji navodi se da je još kazao: “…osim uvjeta koji dozvoljava zabranjeno ili zabranjuje dozvoljeno.” (Tirmizi)

Ispunjavanje i poštivanje postavljenih uvjeta prilikom poslovanja ili kupoprodaje omogućava izgradnju i održavanje trajnih kvalitetnih odnosa povjerenja između poslovnih partnera i nesumnjivo doprinosi povećanju uspješnih poslovnih rezultata i profita kod učesnika na islamskom tržištu. Suprotno tome, nepoštivanje i neispunjavanje ugovora dovodi do ozbijnih posljedica destabilizacije međumusimanskih odnosa.

 

  1. Izbjegavanje bilo kakvog oblika poslovanja koje inkorporira kamatu 

Iako je znanje o propisu zabrane kamate u islamu uveliko raspostranjeno, ova je pojava nažalost rasprostranjena među muslimanima. Lihvarsto i kamatno poslovanje predstavljaju grijeh i ružno djelo, a onome ko se time bavi upućene su velike prijetnje. Allah će ga izbezumljenim proživjeti i takav je u ratu protiv Allaha i Njegovog Poslanika.

 

“Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: ‘Kamata je isto što i trgovina.’ A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” (Kur´an, prijevod značenja El-Bekara, 275)

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova!” (Kur´an, prijevod značenja El-Bekara, 278-279)

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proklinje takvu osobu i ona se ubraja u najteže grešnike, te se izlaže mogućnosti da biva prokleta i udaljena od milosti Uzvišenog Allaha, a ima li većeg nesretnika od onoga kome se Allah ne smiluje?! 

 

Džabir, radijallahu anhu, rekao je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  prokleo onoga ko uzima kamatu, onoga ko daje kamatu, onoga ko zapisuje kamatu i onu dvojicu koja to svjedoče, te je rekao: “Oni su jednaki.” (Muslim)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha: širka, sihra, ubistva čovjeka kojeg je Allah zabranio da se ubije, jedenja kamate, jedenja jetimskog imetka, bjekstva na dan borbe i potvore čestitih vjernica da su počinile zinaluk.” (Buhari, Muslim)

 

Da bismo se sačuvali ovog velikog grijeha, moramo dobro poznavati kamatu u svim njenim oblicima. Širenje kamate u poslovanju nesumnjivo razara kompletno društvo i dovodi do širenja nepravde i nepovjerenja u društvu. U zaradi koja je postignuta sa kamatom se gubi bereket i nema nikakvog napretka, već naprotiv ona donosi propast i nazadak, kako pojedincu, tako i društvu koje se bavi kamatom.

 

  1. Upoznavanje sa mahanama i nedostacima prilikom razmjene materijalnih koristi 

Odnos muslimana prema drugima izgrađen je na iskrenosti i čestitosti. Kada se radi o razmjeni materijalnih koristi, iskrenost se očituje u tome da se pojasne skrivene mahane koje utječu na cijenu robe, a čestitost u tome da se ispoštuje ugovor kao što je dogovoreno.

 

Rekao je Uzvišeni Allah: “I ljudima prava njihova ne umanjujte!” 

(Kur´an, prijevod značenja Hud, 85)

“O vjernici, ispunjavajte ugovore!” (Kur´an, prijevod značenja El-Maida, 1) 

“Ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje!”

(Kur´an, prijevod značenja El-Bekara, 283)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Prodavač i kupac imaju pravo izbora (da prihvate ili odbiju trgovinu) sve dok se ne raziđu. Imat će bereketa u svojoj trgovini ako budu iskreni i navedu mahane robe (ako ih ima), a ako budu skrivali mahane i lagali, bit će im uništen bereket trgovine.” (Buhari, Muslim)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu Allah neće razgovarati sa trojicom, niti će ih očistiti, niti će u njih pogledati, i njih čeka bolna patnja.” To je Poslanik ponovio tri puta, a Ebu Zerr reče: “Propali su i izgubljeni! Ko su ti, Allahov Poslaniče?” Onaj ko pušta odjeću ispod članaka, onaj ko prenosi tuđe riječi sijući smutnju i onaj ko prodaje svoju robu lažno se zaklinjući!” (Muslim) 

 

(Autor: AhmedB)