Pitanje

Čitam u Allahovoj Knjizi o listovima (ljudskih djela) i njihovom spuštanju, te vrednovanju dobrih i loših djela. Međutim, u Buharijinom sahihu u poglavlju o sedždi, tj. odjeljku o vrijednosti činjenja sedžde, pročitao sam da će svaki ummet slijediti ono što je obožavao i ostat će ummet Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem – ovaj hadis ne spominje dodjelu listova nevjernicima, niti se spominje išta o vrednovanju dobrih i loših djela, pa je moje pitanje: Kako da usaglasimo između ovog hadisa i onoga što je podrobno izloženo u časnom Kur'anu (u vezi ovog događaja)?

Odgovor

Zahvala pripada Allahu.

Bilježe Buharija (4581) i Muslim (183) od Ebu Seida El-Hudrija radijellahu 'anhu od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: “Kada nastupi Kijametski dan, glasnik će povikati: ‘Neka svaki ummet slijedi ono šta je bio obožavao, pa neće ostati niko da je bio obožavao nešto mimo Allaha subhanehu we te'ala od idola ili kipova, osim da će popadati u vatru, sve dok ne ostane onaj ko je obožavao Allaha, od dobrih i loših ljudi, te sljedbenici Knjige.

Pozvaće se Jevreji, pa će im se reći: ‘Šta ste vi obožavali?’ Reći će: ‘Bili smo obožavali Uzejra, Allahovog sina.’ Reći će se: ‘Lažete, Allah nije Sebi uzeo ni ženu niti dijete, pa šta želite?’ ‘Žedni smo Gospodaru naš, napoji nas!’ Pa će im se išaretiti: Zar nećete prići bliže. Pa će biti skupljeni kod vatre – kao da je ona priviđenje – jedna drugu uništava, i potom će popadati u vatru.

Zatim će se pozvati kršćani, pa će im se reći:  ‘Šta ste vi obožavali?’ Reći će: ‘Bili smo obožavali Mesiha, Allahovog sina’. Reći će se: ‘Lažete, Allah nije Sebi uzeo ženu niti dijete, pa šta želite?’ Žedni smo Gospodaru naš, napoji nas! Pa će im se išaretiti : Zar nećete prići bliže? Pa će biti skupljeni kod Džehennema – kao da je priviđenje – koja jedna drugu uništava, potom će popadati u vatru.

Sve dok ne ostane osim onaj ko je obožavao Allaha subhanehu we te'ala od dobrih i pokvarenih iz ovog ummeta. Doći će im Gospodar svjetova subhanehu we te'ala u najbližem izgledu u kojem su ga vidjeli, reći će – Šta vi čekate, otišao je svaki narod slijedeći ono što je bio obožavao – reći će – Gospodaru naš, razdvojili smo se od ljudi na dunjaluku, kada smo bili u potrebi za njima, nismo tada s njima prijateljevali – kazat će – Ja sam vaš Gospodar – reći će oni – Allahu se utječemo od tebe, Allahu nikoga ravnim ne smatramo – dva puta ili triput će to ponoviti, a bilo je došlo dotle, da bi neki od njih gotovo popustili. Reći će – da li između vas i Njega ima neki znak, pa da Ga po tome poznate?- Da, odgovorit će. Zatim će se otkriti potkoljenica, pa neće ostati niko od onih koji su drage volje Allahu na sedždu padali a da im Allah neće dopustiti da učine sedždu, i neće ostati niko od onih koji su bili činili sedždu pribojavajući se ljudi i pretvarajući se pred njima, osim da će mu Allah leđa učiniti jednim slojem, svaki put kada pokuša učiniti sedždu pasti će na potiljak. Zatim će podignuti glave, a On se već izmijenio u izgled u kakvom su Ga vidjeli prvi put. Reći će -Ja sam vaš Gospodar- reći će – Ti si naš Gospodar – Potom će se postaviti most preko Džehennema i dozvoliti šefa'at/zauzimanje. “

Prolazit će Sudnji dan sa svojim brojnim razdobljima i ljudi će tada biti u raznim stanjima. To je veliki dan, dan kada će ljudi ustati ka Gospodaru svjetova. Allaha molim za nas i za našu braću muslimane da nas spasi od njegove nesreće i tuge, i da nas iz Svoje blagodati i plemenitosti u Džennet uvede.

Ljudi će ustati iz svojih grobova, i žurit će svome Gospodaru, pa će biti izlaganje djela, i obračun, spuštanje listova, vaganje djela, i druga stanja ljudi na ahiretu.

Ne dolazi svaki šerijatski tekst spominjući sva ova razdoblja zajedno, nego su spomenuta neka razdoblja u jednim tekstovima bez da se spominju druga razdoblja Sudnjeg dana, međutim spominju se u drugim tekstovima. Tako se spominje u hadiskim tekstovima ono što se ne spominje u tekstovima Knjige veličanstvene. Spajanjem između tekstova objašnjava se stanje Sudnjeg dana i uklanjaju nejasnoće. Spomenuti hadis Ebu Seida objašnjava prvo izlaganje ljudi na Sudnjem danu kada će ljudi ustati pred Gospodarom svjetova, i stajati na ovom velikom događaju, zatim će biti nakon toga šefa'at/zauzimanje, a to je počasno mjesto koje će Allah subhanehu we te'ala dodijeliti našem Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem , tj. da se zauzima za one koji će isčekivati Allahov sud. Zatim će nakon toga biti izlaganje djela, zatim obračun i spuštanje listova, a zatim vaganje, o čemu je već došlo objašnjenje u odgovoru na pitanje br. (220511)

Rekao je El-Hafiz ibn Hadžer rahimehullah u djelu “El-Metalibu-l-‘alijeh” (492/18) : Rekao je Ishak – tj. Ibn Rahevejh – obavijestio nas je Džerir preko El-A'meša od El-Minhala b. Amra, spominje Kajs b. Seken i Ebu Ubejdete b. Abdullah rahimehumullah da je rekao: “Doista je ovaj hadis Abdullah b. Mes'ud radijellahu 'anhu pripovijedao Omeru b. Hattbu radijellahu 'anhu pa kaže – Kada se skupe ljudi na Sudnji dan, stajat će četrdeset, sunce im nad glavama, ukočenih pogleda uprtih u nebo, očekujući presudu, sakupljeni svi dobri i loši od njih, niko od njih neće govoriti, zatim će glasnik povikati – Nije li pravedno od vašeg Gospodara koji vas je stvorio i uobličio i opskrbio, a vi zatim obožavali one mimo Njega, da se povede svaki narod za onime čemu se bio posvetio, pa će reći – Dakako. ” Zatim je naveo hadis kao mevkuf 1. Kaže El-Hafiz rahimehullah:”Ovaj sened je sahih, prenosioci su mu pouzdani.”

Iz ovog hadisa se vidi da će ovaj prizor biti kod prvog razdvajanja ljudi koje će se presuditi. Ovaj hadis iako je mevkuf, tj. u svom senedu završava kod ashaba, ipak ima propis merfu’ hadisa, tj. da se uzdiže do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . 2 (pogledaj odgovor na pitanje br. 225869)

Bilježe imami Buhari (6573) i Muslim (182) od Ebu-Hurejreradijellahu 'anhu da je rekao: “Rekli su ljudi – O Allahov Poslaniče, hoćemo li mi vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu? – pa je rekao – Da li bi vam predstavljalo poteškoću da vidite sunce kada nema oblaka ispod njega? – rekoše – Ne, Allahov Poslaniče – reče – Da li bi vam predstavljalo teškoću da vidite mjesec u noći punog mjeseca kada nema oblaka ispod njega? – rekoše – Ne, Allahov Poslaniče – reče – Pa doista ćete Ga vidjeti na Sudnji dan na taj način. Allah će sakupiti ljude i reći će – Ko je bio šta obožavao, neka to slijedi – pa će slijediti sunce onaj ko ga je bio obožavao, slijedit će mjesec onaj ko ga je obožavao, slijedit će tagute oni koji su ih bili obožavali, ostat će ovaj ummet i sa njim munafici njegovi. Doći će im Allah u izgledu mimo onoga kako Ga poznaju, reći će – Ja sam vaš Gospodar- reći će oni – Allahu se utječemo od Tebe, ovdje smo dok nam ne dođe naš Gospodar a kada nam dođe naš Gospodar, poznat ćemo Ga – pa će im doći Allah u izgledu kakvom Ga poznaju, reći će – Ja sam vaš Gospodar – reći će oni – Ti si naš Gospodar – pa će ga slijediti. Postavit će se džehennemski most…3 i onda je naveo hadis do kraja.

Ovaj hadis objašnjava da će se ovo stajanje desiti prije prelaska preko Sirat ćuprije a nakon što Allah okupi ljude.
Kaže El-Kadi ‘Ijad rahimehullah : “Naredba da svaki ummet sljedi ono što je obožavao je prva presuda kojom će se razdvojiti među ljudima i pružanje odmora nakon teškoće stajanja.” 4

Kaže Nevevi rahimehullah : “Došlo je u prethodnim hadisima koji govore o viđenju Gospodara i okupljanju ljudi to da će svaki ummet slijediti ono što je bio obožavao, zatim odvajanje vjernika od licemjera, zatim dozvola šefa'ata i postavljanje Sirata, iz čega je moguće zaključiti da je naredba o tome da narodi slijede ono što su obožavali zapravo prva naredba kojom se odvajaju ljudi, te pružanje odmora od strahote stajanja, i da je to prvo počasno mjesto (koje će pripasti Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem ).” 5

Pogledaj odgovor na pitanje br. 31805

Zaključak

Nema nikakve proturječnosti između kur'anskih ajeta i hadisa, niti je u tome bilo šta od dvosmislenosti, pa da se traži usaglašavanje između ajeta i hadisa. U jednom je spomenuto uopšteno a u drugom detaljno. U šerijatskim tekstovima je poznat ovakav način izlaganja teme, također i obraćanjima ljudi, i u njihovom govoru.