Pitanje:

Kakav je propis žurenja s autom da bi se prispjelo na namaz? Da li ima propis onoga ko žuri pješke da bi stigao na namaz?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegov porodicu i sve ashabe.

Trebalo bi da onaj ko odlazi u mesdžid/džamiju ide sa smirenošću i staloženošću, da ne ubrzava u hodu, osim ako se boji da će ga džemat proći – onda nema smetnje da lagano požuri, toliko da dospije u džemat, ali bez da naruši (kod sebe) ono što priliči osobi sličnoj njemu (tj.onome ko odlazi na namaz u džemat) od dostojanstvenosti i držanja.

Isto važi i za onoga ko jaše na životinji ili vozi auto. Nije mu propisano da žuri kako bi stigao na namaz ako ga žurba izvodi iz granice smirenosti, tako što vrši preticanje auta, lukavštine u vožnji, uzurpira pravo drugih učesnika u saobraćaju, ili ih zaposli da podižu svoje glasove upozoravajući druge, ili ih navede u naseljene ulice, ili prolazi kroz semafor, i drugo slično tome što se smatra oponirajućim dostojanstvenosti i smirenošću.

Međutim, ako požuri lagano tako da ne izlazi iz granice staloženosti i smirenosti, kao što je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem išao na dan Arefata, pa kada je čuo glas i povike i udarce po devama, rekao je: „O ljudi, budite smireni, zaista dobročinstvo nije u žurbi.“

Uz ovo, Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi, kada naiđe na širinu na putu, ubrzao, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu: „da je sallallahu 'alejhi ve sellem išao blago dugim koracima, pa kada naiđe na razmak ubrzao bi.“

Ovdje je upotrebljen izraz „el-‘anek“, a to je način ubrzanja dugim koracima, odnosno „el-‘anek“ sadrži vrstu blagosti, dok je drugi izraz „nassa“-goniti  iznad toga u hodu. 1

Iz ovoga se razumije da ubrzavanje ne negira smirenost, i ovo važi shodno putu, tj. s obzirom na gužvu ili usamljenost na putu, da li je široko ili tijesno, i sl.

Dakle, ako je žurba popraćena smirenošću, i vozač se ne umara zbog te žurbe, niti mu je razmišljanje zaokupljeno time, onda nema smetnje u žurbi da bi se prispjelo na namaz.

Rekao je Ebu Velid El-Badži: „Rekao je Malik rahimehullah  za onoga ko čuje mujezina u konvoju, pa pokrene svoju kobilu da bi prispjeo na namaz, da nema smetnje u tome.“ Rekao je El-Kadi Ebu Velid: „Značenje toga po meni je da on pokrene svoju jahalicu da bi ubrzao u hodu (jahalice), ne trčanju, i da ne izlazi iz granice dostojanstvenosti.“ 2

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/241702