Propis mešetarenja u islamskom pravu

Iz knjige „Temamu-l-minneh“  šejha ‘Adil ibn Jusufa El-‘Azzazija:

„Ono što se cilja pod mešetarom jeste onaj koji posreduje između prodavaoca i kupca za tačno određenu naknadu. Ovo je dozvoljeno i dopušteno. 1

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Muslimani su na onome na čemu se dogovore“ 2  3

Rekao je imam Buharija rahimehullah: „Ibn Sirin i ‘Ataa i Ibrahim i El-Hasan rahimehumullah nisu smatrali da ima bilo kakve smetnje u naknadi koju uzima mešetar.“ 4

Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma: „Nema smetnje da neko kaže: Prodaj ovu odjeću, pa što bude preko tog i tog (iznosa), to pripada tebi.“ 5

Od ovoga je takođe da neko dadne određeni imetak onome ko mu dovodi mušterije koje kupuju od njega. Ovo se naziva naknada, i to je dozvoljeno uz uslov da u tome ne postoji neka varka ili obmana prema ovim mušterijama, i da ne bude ova naknada pripojena (kao cijena) na robu6, već da je prodavaoc daje (mešetaru) od svoje zarade. 7