Za sestreAhlak, edeb, rekaik

Povjerovala mi je kada su me drugi u laž ugonili

Posebnu ulogu u viševjekovnom jačanju islamskog društva imaju žene. Žena je oduvijek posjedovala potencijal da doprinese muslimanskom ummmetu na više načina.

Historija spominje mnogo imena islamskih velikana koji su slušali savjete svojih žena, a među prvima je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. Tako, mudra i svjesna žena muslimanka zna koliko je ogromna odgovornost koju je islam stavio na njena pleća, jer ju je obavezao da lijepo postupa prema svome mužu, da ga okružuje svim onim što zadovoljava njegovu ljudsku prirodu, onim što hrani njegovo srce, što zadovoljava njegovu dušu, obnavlja njegovu aktivnost i omogućava mu izvršenje njegovog zadatka u ovom životu. Pored toga, ona mu neće uskratiti svoje mišljenje, ako ima potrebu za tim mišljenjem, niti oklijevati da stane uz njega, da ga bodri, da ga učvrsti i posavjetuje.
Prva žena muslimanka, majka vjernika, Hatidža bint Huvejlid radijellahu 'anha  najbolji je primjer žene koja je imala uticaja u životu svoga muža. Plemeniti Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem došao joj je na dan prve objave, sav preplašen, uzbuđen, podrhtavala mu je kožica između ramena i vrata, zglobovi su mu se tresli dok je govorio: „Pokrijte me, pokrijte me“. Odmah je požurila da mu pomogne i stane uz njega svojim mišljenjem, ponašanjem i bodrenjem.

Majka vjernika Aiša radijellahu 'anha  priča o početku objave Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem , o Hatidžinom radijellahu 'anha veličanstvenom postupku i o njenom primjernom stavu naspram plemenitog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.
Pričala je:
Prvo s čim je počela Objava Allahovom Poslaniku bilo je u vidu istinitog sna. Sve što bi vidio u tom snu, dolazilo bi poput jutarnjeg svjetla. Kasnije je zavolio samoću. Osamljivao bi se u pećini Hira. Tu je boravo u pobožnosti i provodio brojne noći u molitvi ne silazeći svojima. Zato bi se prethodno snadbio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži i opet snadbio kao ranije i tako dok mu ne siđe Istina, a on u pećini Hira. Melek mu je došao i rekao: ‘Uči’! ‘Ne znam,’ odgovorio je. Pričao je: „Zatim me je uzeo k sebi i stisnuo toliko da me je muka spopala, a potom pustio i rekao: ‘Uči’!  ‘Ne znam učiti,’ rekao sam, a on me opet uze i po drugi put stisnu k sebi da me je muka spopala, pa pusti i reče: ‘Uči’!  ‘Ne znam učiti,'rekao sam, a on me opet uze sebi i po treći put stegnu, pa pusti i reče:
‘Uči u ime tvoga Gospodara, Koji je sve stvorio. Stvorio je čovjeka od zgrušene krvi. Uči i poučavaj, a tvoj je Gospodar najmilostivniji.'“
Allahov Poslanik povratio se dršćući te je ušao u kuću kod Hatidže i rekao: „Pokrijte me, pokrijte me!“

Pokrili su ga dok ga strah nije napustio, a onda je obavjestio Hatidžu o onome što mu se desilo. Rekao je: ‘Bojim se za sebe.’ Rekla mu je Hatidža: ‘Ne boj se! Raduj se! Allah te neće nikada poniziti niti napustiti, jer ti obilaziš rodbinu, istinu govoriš, snosiš teret (pomažući siročad), daješ i pomažeš siromahe, gostoljubiv si i pomažeš (one koji zastupaju) istinu.’ 1

 Zbog staloženosti njenog mišljenja, snage ličnosti, postojanosti njenog srca, veličine njenog poimanja i njene dalekovidnosti, uočila je kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem lijepe moralne osobine, veličanstvenost njegovog karaktera, čistotu njegove duše, sve je to učinilo da bude sasvim sigurna da čovjeka poput Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, Allah nikad neće ražalostiti niti napustiti. Svojom oštroumnošću spoznala je da se iza ove nove situacije koja je zadesila Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem krije velika stvar za koju je Allah pripremio Svoga Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . Nježnim i slatkim glasom kazivala mu je radosnu vijest ubacujući u njegovo srce povjerenje, sigurnost, smirenost i uvjerenje: „Raduj se i budi postojan. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Hatidžina duša, nadam se da si ti Vjerovjesnik ovog ummeta.“

Prva majka vjernika Hatidža radijellahu 'anha plemenitom je Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem bila istinski pomagač u islamu. Dovoljna joj je čast, ugled i trajan spomen da je ona bila prva koja je povjerovala u Allaha i Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, da je bila prva koja je stala uz svog muža, pomažući i podupirući ga, da mu je pomagala pri podnošenju najžešćih udaraca, nasilja i ugnjetovanja koja su doživljavali u početku njegovog poziva u islam i da je s njime podnosila sve nevolje, propasti, nesreće i iscrpljivanja koja bi ga zadesila.
Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao je za Hatidžu radijellahu 'anhasljedeće: „Vjerovala je u mene kada su me drugi odbijali. Držala me je za poštenog kada su me drugi nazivali lažljivcem, i podržavala me je svojim bogatstvom kada su me ljudi odbijali.“ 2
„ Džibril je došao Vjerovjesniku  sallallahu 'alejhi ve sellem  i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, evo Hatidža dođe. Ona nosi posudu sa smokom (začinom), ili jelom, ili pićem. Kada dođe kod tebe, prenesi joj selam od Njenog Gospodara i od mene i obraduj je kućom u Džennetu, u kojoj nema galame niti buke, a ni posla ni umora.'“

Mudra žena muslimanka napreže svoj razum, duboko razmišlja i savjetuje svoga muža u različitim vremenima i situacijama, u kojima on ima najveću potrebu da ga neko posavjetuje. Stoga, ona i pruža velikodušnu pomoć svome mužu, čineći mu dobročinstvo na lijep način.
Muslimanka je oduvijek pomagala i istinski pridonosila izgradnji i očuvanju islamske civilizacije. One su bile supruge, majke, borci na Allahovom putu, ljekari, učenjaci i predavači, administratori i dobročinitelji.  Sve su ovo radile, a u isto vrijeme sačuvale su svoju skromnost i stidljivost, svoje dostojanstvo i čast. Žena muslimanka posjeduje neizmjeran potencijal, i stoga je vrijeme da se on iskoristi, te da se pomogne islam, na način kako su to postigle prve generacije.

Priredila: Ummu Humejra