Šejh Muhammed El-Arifi

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhuU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala Allahu Gospodaru svih svijetova. Donosim salavat i selam na najboljeg od vjerovjesnika, Vođu poslanika, našeg vjerovjesnika i miljenika, našeg vođu i radost naših očiju Muhammeda sina Abdillaha. Neka je na njega, njegovu porodicu, njegove sljedbenike i provjerljive ashabe najljepši salavat i selam.Zahvaljujem Allahu, dragi i poštovani, što mi je omogućio susret s vama. I molim Njega Uzvišenog da učini mene i vas od onih koji slušaju Njegove riječi i slijede ono najljepše.

Dragi i poštovani, nalazimo se u danima mubarek mjeseca, u Allahovom mjesecu muhharem. U ovom mjesecu nastupa Allahovom dozvolom, i to na sam početku ovog mjeseca dan Ašura. Od sunneta Allahovoga Poslanika, našeg miljenika, sallallahu 'alejhi ve sellem, je da postimo ovaj dan. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu zatekao da jevreji veličaju ovaj dan (Dan Ašure) posteći ga. Upitao ih je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:”Zašto postite ovaj dan ?” Pa su rekli: ”To je dan u kome je Allah spasio Musa'a, alejhisselam, i njegov narod, a uništio faraona i njegov narod.” Pa je rekao Allahov Poslanik, 'alejhissalatu wesselam: ”Mi smo preči Musau, 'alejhisselam, od vas.”

Znači mi smo zajednica (ummet) oni koji vjeruju da je Allah jedan, koji obožavaju Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga i Uzvišenoga Allaha opisujemo kao što je On  Sebe opisao s Njegovim Uzvišenim svojstvima i imenima, i mi ne tvrdimo da Allah ima dijete kao što tvrde jevreji, jer jevreji govore: ”Uzejr je Allahov sin”, pa smo zato mi preči Musau od vas (jevreja). Jer mi smo ti koji vjeruju da je Allah Jedan i mi smo na vjeri Musaovoj i na tewhidu (Jednoći Allahovoj) sa kojom je on došao a vi niste na tome. Pa je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da se posti dan prije dana Ašure ili dan poslije ovog dana.

I sunnet je, dragi i poštovani, da postimo ovaj dan. Kaže Allahov Poslanik, 'alejhissalatu wesselam:”Zaista dan Ašure je kod Allaha uzrokom praštanje grijeha koji su učinjeni protekle godine.”1

Znači da post dan Ašure post desetog dana mjeseca muhharema. I nema sumnje da je post ovog mubarek dana zahvalnost Uzvišenom Allahu što je dao blagodat Njegovim robovima kada je spasio Musa'a, 'alejhisselam, i njegov narod i uništio faraona i njegov narod. U ovom velikom mjesecu, Allahovom mjesecu muhharemu, Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi pojačavao svoj post, a posebno post ponedjeljkom i četvrtkom. Pa nas je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, obavjestio da se djela predočavaju Uzvišenom Allahu ponedjeljkom i četvrtkom. Pa kaže Vjerovjesnik,  'alejhissalatu wesselam”Volim da kada se izlože moja djela ja budem postač.”

I nema sumnje da za onoga koji Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, slijedi u ovomdobročinstvu, slijedi velika nagrada zbog slijeđenja sunneta. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, u predaji koju bilježi Buharija, rekao je Uzvišeni: ”Svako djelo pripada sinu Ademovom osim posta. Post je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač postom ostavlja hranu, piće i prohtjeve svoje. Za postača postoje dvije radosti. Radost kod iftara i radost kada se bude susreo sa svojim Gospodarem. A zadah iz usta postača Allahu jedraži od mirisa miska.”

Ovo nas upućuje na veličinu posta, a ne razloge zašto da postimo i da postiče nas da ustrajemo na tome. Stoga kaže Allahov Poslanik, 'alejhissalatu wesselam”Ko isposti jedan dan na Allahovom putu Allah će napraviti razdaljinu između njega i Vatre koliko je udaljenost koja se pređe za sedamdeset godina.” Također kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, postičući na post:”Zaista u Džennetu postoje vrata koja se zovu Er-Rejjan kroz koja će na Sudnjem danu ulazitipostači i kroz njih niko osim njih neće moći ući, pa kad oni uđu ona će biti zatvorena, te višenijedan čovjek na njih ući neće.”

Ovo upućuje na vrijednost posta, a posebno na vrijednost posta desetog dana ovog plemenitog mjeseca, Allahovog mjeseca muhharema, da ih čovjek isposti Allahovom dozvolom, a Allah će mu za to upisati dobra djela. Ovdje želimo istaći jedno pitanje to je da nas je Vjerovjesnik, 'alejhissalatu wesselam, kada je postio ovaj dan obavjestio o važnosti razlikovanja od jevreja. Pa je naredio Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem,da se posti dan prije ili dan poslije dana Ašure. Pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je spomenu ova post: ”Kada dođe naredna godina postit ćemo, ako Bog da, i deveti i deseti dan.” Naredio je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se sa ovim danom posti dan prije ili dan poslije. Pa je od sunneta da čovjek posti deveti i deseti dan ovog mjeseca (muhharema) ili da posti deseti i jedanaesti. Pa ako ne uradi niti ovako niti onako i posti samo deseti dan (dan Ašure) nema smetnje i takvom će se upisati nagrada

Allahovom dozvolom, a to je da ga Allah iskupi od grijeha za prošlu godinu. Molim Allah, subhanehu we te'ala,  da nas i vas učini blagoslovljenim i da nas učvrsti na istini, i da nas učini od onih koji čine dobra djela kojima se Njemu pokorava. I da nas učini od onih koji slušaju Njegov govor i slijede ono najljepše u njemu. (Amin)

Prije nego završimo da damo napomenu vezanu za uvažavanje Musa, 'alejhisselam, od strane našeg Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a ono upućuje na to da moramo znati da naša vjera traži da vjerovanje u sve vjerovjesnike bude podjednako. Kako navodi Uzvišeni Allah govoreći o poslanicima da među njima ne pravi razliku, a prije toga da svi oni vjeruju u Allah, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike, pa kaže Uzvišeni :

”Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.” (Prijevod značenja, El-Bekara ; 285)

Zato onako kako vjerujemo u našeg poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, tako vjerujemo u Isa, 'alejhisselam, vjerujemo u Musa, 'alejhisselam, i vjerujemo u sve vjerovjesnike koje je poslao Uzvišeni Allaha, ne praveći razliku između njih. Vjerujemo potpunim imanom da su oni poslati od Uzvišenoga Allaha. Allah, 'azze we dželle, ih je poslao sa uputom i istinitom vjerom. Poslao ih je Allaha,  'azze we dželle, da govore ljudima: ”Obožavajte Allaha pored Njega drugogbožanstva nemate.” Svi vjerovjesnici su došli sa ovom porukom. Zato je Vjerovjesnik,  sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ”Mi smo preči Musau od vas (jevreja).” Mi smo ummet koji obožava Allaha jednoga i ne prepisuje Mu sudruga, i mi smo preči Musau od jevreja, jer Musa je došao sa tewhidom – Allahovom jednoćom.

Molim Allaha da ovim okoristi i mene i vas i da nas učvrsti u svakom hajru. (Amin)

2

 

Iz transkripcije predavanja: Šejha Muhammeda el-Arifi

Preuzeto sa: Stazomislama.com