Pitanje:

Da li je vjerodostojan hadis: „Najbolje stvari su njihova sredina.“?1

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Hadis koji se prenosi u izrazu: „Najbolje stvari su njihova sredina“ nije vjerodostojan od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, nego je to od govora mudrih ljudi, kao što to kaže Ibn Abdu-l-berr rahimehullah u djelu El-Istizkar i El-‘Iraki rahimehullah u valorizaciji hadisa na djelo El-Ihja od Gazalija rahimehullah. Rekli su: Hadis bilježi El-Bejheki rahimehullah u djelu Šu'abu-l-iman kao mu'dal predaju2koju prenosi Mutarrif ibn Abdullah rahimehullah.

 

Rekao je Es-Sehavi rahimehullah u djelu „El-Mekasidu-l-haseneh“: „Prenosi ga Es-Sem'ani rahimehullahu djelu Zejlu Tarihi Bagdad sa nepoznatim lancem prenosilaca do  Alije radijellahu 'anhuda je on to kazao. Kod Ibn Džerira Et-Taberija rahimehullahu njegovom tefsiru ovo je zabilježeno kao govor Mutarrif ibn Abdullaha i Jezid ibn Murreh El-Dža'fija rahimehumallah. Takođe ga bilježe Mutarrif i Ed-Dejemi rahimehumallahbez lanca prenosilaca da je to rekao Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma.” 3

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=61534

4