Pitanje

Koliko je vjerodostojan hadis koji govori o podjeli ovog ummeta na 73 skupine?

Odgovor

Potvrđeno je da je ovaj hadis došao od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, došao je u više verzija i od više ashaba.

Neki kasniji učenjaci su prigovarali ovom hadisu i potakli neka pitanja oko njega, ali se na ovo ne osvrće, jer je hadis je sačuvan-mahfūz 1, bilježi ga imam Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi, Ibn Madže i drugi putem Muhammeda ibn ‘Amra od Ebu Seleme od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik: “Židovi su se podjelili na 71 ili 72 skupine, kršćani su se podjelili na 71 ili 72 skupine, a moj ummet će se podjeliti na 73 skupine.”Ovo je vjerodostojan lanac prenosilaca, takvim su ga ocijenili Tirmizi, ibn Hibban,Hakim i drugi…

Vjerodostojan je i hadis Muawije u kojem se kaže: “… a ovaj millet (vjera) će se podjeliti na 73 skupine, 72 u Vatri a jedna u Džennetu – to je džemat.” Bilježi ga Ebu Dawud u svom Sunenu.

Hadis na ovu temu bilježe i:

  • Ibn Madže od ‘Awfa ibn Malika
  • Tirmizi sa slabim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn ‘Amra ibnul-‘Asa
  • Ibn Madže i Ibn Ebi ‘Asim u djelu “Sunne” od Enesa ibn Malika
  • Muhammed ibn Nasr u djelu “Sunne” i Ibn Ebi ‘Asim od Ebu Umame.

Ovi potvrđeni hadisi nužno ukazuju da će se ovaj ummet sigurno podjeliti, da će se to neminovno desiti i da će samo jedna od ove 73 skupine biti spašena, a to je džemat. Ona će neprestano biti potpomognuta i pobjednička dok ne dođe Allahova subhanehu we te'ala odredba.

IZVOR: Sulejman el Alwan; Dželesat ilmijje; 5 sesija, treće pitanje str.20