Šejh El-Fevzan

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Ne postite dok ne vidite mlađak, i ne prekidajte post dok ga ne vidite, a ako vam bude zaklonjen odredite ga.“ Bilježe ga Buharija i Muslim. U jednom rivajetu: ‘Ako vam bude zaklonjen upotpunite trideset dana.’1

Hadis je dokaz o obaveznosti ramazanskog posta kada se utvrdi viđenje njegovog mlađaka shodno šerijatu, i da je obavezno upotpuniti trideset dana ša'bana kada se ispriječe oblaci ili slično, pa onemoguće viđenje mlađaka ramazana. Hadis ujedno ukazuje i na obaveznost upotpunjenja ramazana sa trideset dana kada se ispriječe oblaci ili drugo, pa onemoguće viđenje mlađaka mjeseca ševala. Osnova je da tekući mjesec traje, i stoga se ne donosi sud da je isti prošao osim sa ubjeđenjem. Kada mlađak ugleda osoba čije svjedočenje je relevantno da se ustanovi dolazak novog mjeseca, odnosno odlazak prethodnog mjeseca, onda je na snazi propis.

Značenje riječi u hadisu: „Ako vam bude zaklonjen…“ tj. da je mlađak prekriven, ili poklopljen oblacima, ili slično.
Značenje riječi „…odredite ga“ je dopunite njegov broj, a to je potpunih trideset dana. Ovo značenje podržava i rivajet koji se nalazi u oba sahiha: „ako vam bude zaklonjen upotpunite ga (ša'ban) sa trideset dana.“

Ne posti se trideseti dan ša'bana kada je mlađak (ramazana) zaklonjen, jer se ta noć smatra mjesecom ša'banom shodno osnovi2, otuda ista noć nije od ramazana osim sa ubjeđenjem, a zbog riječi ‘Ammara ibn Jasira radijellahu 'anhuma: „Ko posti dan u koji sumnja zaista je neposlušan Ebu Kasimu3.“ 4

Ne oslanja se na govor ljudi koji vrše astronomske proračune u vezi nastupa niti u vezi završetka mjeseca, jer je Poslanik povezao propis (nastupa mjeseca) sa viđenjem mlađaka a ne s proračunom. Viđenje mlađaka je takvo da ga može dosegnuti i stručan i običan čovjek, i učen i neznalica, i upravo je ovo od lahkoće šerijata, i neka je Allahu zahvala na tome.

Hadis ukazuje na to da post, kao i prestanak posta, ne biva obavezan drugim uzrokom do viđenjem mlađaka, pa i onda kada se razlikuju vremenska podneblja, jer šerijat propis vezuje za viđenje, a u ovom slučaju (tj.proračunjavanja) ne postoji viđenje ni u stvarnosit ni u sudu. Ovo važi iako je hadis svojim obraćanjam upućen cijelom ummetu. Dakle, post i prestanak posta bivaju shodno njegovom uzroku a to je viđenje mlađaka. Narod koji ugleda mlađak obavezan je postiti, odnosno prekinuti post zbog postojanja spomenutog uzroka, a narod kod koga se nije ostvario ovaj uzrok nije ni obavezan spomenuto zbog izostanka uzroka. Ovo je poput namaskih vremena, a Allah najbolje zna.

Trebalo bi da se vodi briga o mlađaku ša'bana kako bi se znala njegova trideseta noć kada se zapravo nastoji uočiti mlađak ramazana, ili se upotpunjuje mjesec sa trideset dana u slučaju neviđenja mlađaka. Ovako se postupa zbog hadisa Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Brojite od mlađaka ša'bana do ramazana.“ 5 „tj. Potrudite se u njegovom zbrojavanju i preciznom određivanju na način da nastojite pratiti njegovu pojavu i posmatrate njegove položaje, kako bi bili na jasnoj predodžbi pri viđenju mlađaka ramazana u stvarnosti, tako da vas ništa ne mimoiđe.“ 6