Fikh

1.Dova izrazom koji nije od sunneta

Pitanje:

Čuo sam od jednog svog rođaka za dovu koja se uči prilikom neke potrebe, međutim, našao sam da je ta dova meni čudna. Čim sam čuo prvi puta za nju, htio sam da upitam o njezinoj ispravnosti, i da li je dozvoljeno da se ista učiti, a ona glasi: Allahu, potčini mi (ovdje se spomene određena potreba) kao što si potčinio more Musau ibn ‘Imranu, i omekšaj njegovo srce (tj. srce osobe koja može ispuniti moju potrebu) kao što si omekšao željezo Davudu.
Velika vam hvala.

Odgovor:

Neka je hvala Allahu, i salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe, a zatim:
Nismo našli što upućuje na vjerodostojnost ovog izraza (dove) da pripada Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem, ali nema smetnje da se ova dova uči, jer je dozvoljeno doviti na način (izrazom) koji nije prenešen (od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem ) kada u tome nema neke šerijatske zapreke.
Na to ukazuje to što je telbija (prilikom hadždža) ashaba bila drugačijeg izraza nego telbija Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem . Naime, bilo je među ashabima ko je govorio: lebbejke ze-l-me'aridži, pa im to nije osporavao Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem .
Međutim, bolje je da se dovi izrazom koji je prenešen (od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem ), stoga vrati se na temu „uzroci primanja dove“ i naći ćeš tu dove koje su bolje od ove. A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57658