Hadis

Da li je vjerodostojno da su džinni ubili ashaba Sa'd ibn ‘Ubadeh?

Pitanje:

Da li je vjerodostojno kazivanje da su džinni ubili Sa'd ibn ‘Ubadeh radijellahu 'anhu, plemenitog ashaba, prvaka Hazredža?

Odgovor:

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Ono što se pripovjeda da su ga ubili džinni, tu predaju bilježe El-Hakim, Et-Taberani i Abdurezzak rahimehumullah od Katade rahimehullah sa prekinutim lancem prenosilaca. Ovako je kazao El-Hejsemi rahimehullah , jer Katade rahimehullah nije dosegao (u životnoj dobi) Sa'da radijellahu 'anhu.

Isto bilježi El-Hakim rahimehullah sa drugim lancem prenosilaca preko Bekkar ibn Muhammeda ibn Sirina od Ibn ‘Avfa  od Muhammed ibn Sirina rahimehumullah .

Ibn Sirin rahimehullah takođe nije dosegao Sa'da radijellahu 'anhu . Spominje Es-Sujuti rahimehullah da je Ibn Sirin rahimehullah preselio 110.godine (po hidžri) u svojoj 77-oj godini života, a ibn Sa'd rahimehullah u djelu Et-Tabekat spominje da je Sa'd ibn ‘Ubadeh radijellahu 'anhu preselio s kraja 15-e godine (po hidžri). Ovo jasno ukazuje da je Ibn Sirin rahimehullah rođen nakon  smrti Sa'da radijellahu 'anhu .

Zatim,  prenosilac (u ovom lancu) Bekkar ibn Muhammed rahimehullah, – smatraju ga slabim Ebu Hatim, Ebu Zur'ah i Buharija rahimehumullah , a naročito kada prenosi od Ibn ‘Avfa rahimehullah. Takođe, imam Ez-Zehebi rahimehullah je zauzeo suprotan stav od El-Hakima rahimehullah u ocjenjivanju ova dva rivajeta vjerodostojnim.

Što se tiče same priče, u njenoj vanjštini nema nešto sporno. Ispravni prethodnici su olakšavali u pripovjedanju iz oblasti biografija, imali su praksu da isto pripovjedaju iako su lanci prenosilaca bili slabi.

Ovu priču bilježe mnogi pravnici u svojim knjigama. A što se tiče njihovog (džinskog) načina ubistva Sa'da radijellahu 'anhu , – spominje Bedruddin El-‘Ajni rahimehullah da su ga pogodili urokom.

A Allah najbolje zna.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=102920