Od propisanog sunneta koji važi za sve ljude je traženje zaštite od džina i sihra, te redovnost u jutarnjem i večernjem zikru. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je podsticao da se traži zaštita ujutru i naveče učenjem „mu’avizetejn“, tj. sura El-Felek i En-Nas, jer u njima je traženje utočišta od džina, sihra i zla stvorenja, a to obuhvata i urok i drugo.

Prenosi Ebu Davud rahimehullah od ‘Ukbeh ibn ‘Amira radijellahu 'anhu da je rekao: „Dok sam išao sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem između Džuhfe i Ebeve, odjednom nas prekri vjetar i žestoka tmina a Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je počeo da traži utočište učeći: „Kul e’uzu bi rabbi-l-felek“ i „Kul e’uzu bi rabbi-n-nas“, i rekao: „O ‘Ukbeh, traži utočište s ovim dvjema surama, jer nije nikada onaj ko traži utočište to tražio s nečim sličnim njima.“ Kazao je (tj.’Ukbeh): „Čuo sam ga sallallahu 'alejhi ve sellem da nas predvodi u namazu s ovim dvjema surama.“

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kul huvallahu ehad, i mu’vizetejn (El-Felek i En-Nas), da se prouče po tri puta kada omrkneš i kada osvaneš – dovoljne su ti (kao zaštita) od svega.“ 11

Prenosi Et-Tirmizi rahimehullah od Ebu Seida El-Hudrija radijellahu 'anhu koji kaže: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi tražio zaštitu od džina i ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene mu’avizetejn, pa kada su objavljene (mu’avizetejn) onda je počeo da njih uči, a ostavio je drugo mimo te dvije sure.“

 

Bilježi Buharija rahimehullah da: “Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi tražio zaštitu za Hasana i Husejna radijellahu 'anhuma učeći (dovu): “U’izukuma bi kelimatillahi-t-tamati min kulli šejtanin ve hametin ve min kulli ‘ajnin lametin“

Sa Allahovim savršenim riječima tražim utočište za vas dvojicu  od svih šejtana i svih otrovnih životinja i od svakog oka iz kojeg izlazi zloba.“ I govorio bi: „Zaista je vaš otac Ibrahim tražio utočište sa ovom dovom za Isma’ila i Ishaka.“ 12

 

Prenosi Ibn Madže rahimehullah od ‘Aiše radijellahu 'anha da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Tražite utočište kod Allaha od uroka, jer zaista je urok istina.“ 13

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Zastor između džinskog oka i stidnog mjesta sinova Ademovih je da, kada neko od vas uđe gdje se obavlja nužda, kaže: bismillah.“ 14

Od ‘Amir ibn Rebi’ah radijellahu 'anhu da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kada neko od vas vidi ono što ga zadivljuje  kod njega, ili u njegovom imetku, ili kod svog brata, neka mu dovi za bereket, jer zaista je urok istina.“ 15

S obzirom da je potvrđena propisanost ovog zikra, onda ne proizilazi nužnim da se ovo naređuje svakom ko je pogođen (sihrom ili urokom) niti svakom pojedincu, jer je dova Allahu, kao i traženje utočišta od zla kod Allaha zapravo propisano i važi za svaku osobu. A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=322711