Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe

 

Određeni ljudi odabiru da  ton na mobitelu bude nešto iz Kur'ana, ili ezana, ili dove, ili lijepe nešide (ilahije), dočim drugi odabiru da to bude pjesma ili muzika. U osnovi nema (šerijatske) smetnje za postojanje ove opcije kada je odabrani ton koji čuje pozvana osoba nešto dozvoljeno ili korisno.

Međutim, nije dozvoljeno da ton bude muzika ili srozajuća pjesma, a zbog postojanja (vjerske) zabrane pjesme i muzike. S druge strane, da se odabere kao zvuk glas učača koji uči Kur'an – ponekad u tome biva neka vrsta omalovažavanje plemenitog Kur'ana, jer doista je Allah objavio Kur'an da se čita, o njemu razmišlja, čini ibadet njegovim učenjem i radi po onome što je u njemu. Allahov govor je uzvišeniji od toga da se učini pukim sredstvom za ispunjenje praznog vremena ili samo za skretanje pažnje (pri pozivu)! Isto važi i za ezan – on je propisan da se njime oglasi najbolji i najvažniji ibadet u islamu, a to je namaz. Dakle, ezanu pripada veličanje i poštivanje koje mu priliči, i stoga ne bi trebalo da se koristi u ovoj usluzi.

Što se tiče dove, pitanje toga je lakše. Upitan je šejh Salih El-Fevzan – Allah ga sačuvao – : Šta kažete o osobi koja postavi na mobilni telefon ezan ili učenje plemenitog Kur'ana umjesto melodije? Pa je odgovorio:  „To je omalovažavanje ezana, zikra i  Časnog Kur'ana, i ne može se koristiti u svrhu skretanja pažnje (za poziv). Onome ko uzima Kur'an u svrhu skretanja pažnje kaže: ‘To je bolje od muzike!’ Pa da li si ti primoran na odabir muzike?! Ostavi melodiju i postavi bilo šta što skreće pažnju a da u njemu nema muzike niti da je Kur'an. Dakle, samo zvuk.“  1

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa: https://islamqa.info/ar/105479

Pitanje:

Kakav je propis da se na mobitel postavi dova na mjesto pozivnog tona?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe

Ovo pitanje smo predočili šejhu ‘Abdurrahmanu El-Berraku pa je odgovorio:

„Nema smetnje da se to učini. Isto važi i kada bi postavio umjesto tona isječak iz vjerskog dersa, predavanja ili vaza.“

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/247030