Hadis

U snu sam vidio da su uzeli stub Knjige i postavili ga kao stub u Šamu

San Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: Vidio sam stub Knjige…

Pitanje:

Došlo je u hadisu od Omera radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Dok sam spavao vidio sam stub Knjige da je istrgnut ispod mog jastuka. Pogledao sam, kad ono svjetlost blještava koja se postavi kao stub u Šamu. Zaista je iman u Šamu kada se dogode smutnje.“ Da li je ovaj hadis vjerodostojan i gdje je spomenut?

Odgovor:

Hvala Allahu, salavat  i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe.

Ovaj hadis je vjerodostojan, a putevi njegovog prispijeća su:

Bilježi ga imam Ahmed 1, El-Fesevi u djelu El-Ma'rifeh2, El-Bezzar rahimehumullah u Kešfu-l-estar3 od Ebu Derdaa radijellahu 'anhu da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Dok sam spavao vidio sam stub Knjige kako je ponešen od ispod mog jastuka, pa sam pomislio da se otišlo s njime, i upratio sam ga pogledom i (vidjeh) da se postavi kao stub u Šamu.  Zaista je iman u Šamu u vremenu kada se dogode smutnje.“

Rekao je El-Bezzar rahimehullah: „Ne znamo osim da ovaj hadis prenose stanovnici Šama: Abdullah ibn Busr, Ebu Derda i Vahši ibn Harb radijellahu anhum. Ovo je njegov najbolji lanac prenosilaca od Ebu Derda radijellahu 'anhu, a prenosi se od njega i u drugim izrazima.“

Rekao je El-Hejsemi rahimehullah  u djelu Medžme'u-z-zevaid 4: „Bilježe ga imam Ahmed i Et-Taberani rahimehumallah, a prenosioci kod imama Ahmeda su poput prenosioca vjerodostojnog hadisa.“

Isti hadis bilježe imam Ahmed 5 i Et-Taberani rahimehumallah u Musnedu-š-šamijjine 6  u rivajetu od Abdulaziza ibn ‘Ubejdillaha, od Abdullaha ibn Harisa rahimehumallah  od ‘Amr ibn  ‘Asa radijellahu 'anhuma  da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: „Dok sam bio u svom snu, došli su mi meleki i ponijeli stub Knjige od ispod mog jastuka, i postavili ga stubom u Šam. Zaista je iman u Šamu kada se dogode smutnje.“

Lanac prenosilaca ovog hadisa je slab zbog slabosti Abdulaziza ibn Ubejdillaha rahimehullah; slabim ga je ocijenio Ibn Me'in, Ebu Zur'ah, En-Nesai rahimehumullah  i drugi. 7

Isti hadis bilježi Et-Taberani rahimehullah u „El-Kebir“ 8 i  „El-Evsat“ 9 putem Muemmel ibn Isma'ila od Muhammed ibn Sevra od Ma'mer ibn Ejjuba od Ebu Kilabeh rahimehumullah preko ‘Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Vidio sam  u snu da su uzeli stub Knjige i postavili ga stubom u Šamu, pa kada se dese smutnje sigurnost je u Šamu.“

Muemmel ibn Isma'il rahimehullah – kaže Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah za njega u Et-Takrib:10Saduk – iskren, lošeg pamćenja

Bilježi ga i Et-Taberi rahimehullah u svom tefsiru11: Pripovjedao nam je Bišr od Jezida od Se'ida od Ebu Kilabeh rahimehumullah da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao, pa je spomenuo gornji hadis kao mursel predaju. Međutim, isto bilježi El-Hakim 12, Et-Taberani u „El-Kebir“ 13 i u Musnedu-š-šamijjine 14, i El-Haris u svom Musnedu 15, te Ebu Nu'ajm rahimehumullah u „El-Hiljeh“ 16 putem Se'id ibn ‘Abdulaziza od Junusa ibn Mejser ibn Halbes rahimehumullah od ‘Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa radijellahu 'anhuma kao merfu'u predaju, tj. do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem. El-Hakim rahimehullah kaže da je ovaj hadis vjerodostojan po uslovima dvojice šejhova (tj. Buharije i Muslima). U ovome se s njime slaže Ez-Zehebi rahimehullah.

Bilježi ga i Et-Taberani rahimehullah  u „El-Kebir“ 17 od Ibn ‘Amra radijellahu 'anhu  takođe sa lancem prenosilaca u kojem je Ibn Lehi'ah rahimehullah  u vezi kojeg ima poznat govor među hadiskim stručnjacima (u vezi prihvatanja njegovih hadisa); neki učenjaci njegove hadise smatraju dobrim. Rekao je El-Hejsemi rahimehullah u Medžme'u-z-zevaid 18: Bilježi ga Et-Taberani rahimehullah u „El-Kebir“ i  „El-Evsat“ sa lancima prenosilaca, u jednom od njih je Ibn Lehi'ah rahimehullah a on je dobar u prenošenju hadisa; u ovom hadisu su ga slijedili i drugi u prenošenju, dok je ostatak njegovih prenosilaca na stepenu prenosioca vjerodostojnih hadisa.

Bilježi Ibn Abdu-l-Hakem  u „Futuh misri ve-l-magrib“ 19 i El-Fisevi u „El-Ma'rifeh“ 20 i Ibn ‘Asakir u Et-Tarih rahimehumullah  21 od Mudrek ibn  Abdullaha El-Ezedija [/] – ili Ebu Mudreka – da je rekao:

„Bili smo u vojnom pohodu na Misr sa Mu'avijom, pa smo sišli na neko mjesto i onda Abdullah ibn ‘Amr reče Mu'aviji: „Hoćeš mi dozvoliti da stanem pred ljude?“ Pa mu to on dozvoli, i on stade (oslanjajući se) na svoj luk, zahvali se Allahu i donese riječi hvale na Allaha, a zatim reče: „Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao: ‘Vidio sam u svom snu da je stub Knjige ponešen od ispod moje glave, pa sam ga pratio pogledom – kad ono on poput stuba od svjetlosti i postavi se takvim u Šam. A zar ne – zaista je iman kada se dese smutnje u Šamu.’ Ponovio je to tri puta.“

Mudrek El-Ezedij je nepoznati prenosioc, kako to stoji u „Mizanu-l-i'tidal“ 22

Bilježi Et-Taberani u „El-Kebir“ 23 i Ibn ‘Asakir u „Et-Tarih“ 24  preko El-Velid ibn Muslima od ‘Ufejr ibn Ma'dana rahimehumullah  da je čuo Sulejm ibn ‘Amira da pripovjeda od Ebu Umameh radijellahu 'anhuma od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Vidio sam stub Knjige da je istrgnut ispod mog jastuka pa sam ga popratio pogledom, kad on svjetlost blještava, dotle da sam pomislio da pada (leteći) i postavi se stubom u Šamu. Pa sam to protumačio da je iman, kada se dese smutnje, u Šamu.“

‘Ufejr ibn Ma'dan je metruku-l-hadis, tj.ne primaju se hadisi koje prenosi. Vidi: El-Mizan25. Kaže El-Hejsemi rahimehullah  (za ovaj hadis) u „El-Medžme'u“ 26: Bilježi ga Et-Taberani rahimehullah  , u lancu prenosilaca je ‘Ufejr ibn Ma'dan, a u vezi njega se složno da je slab prenosioc.

Bilježi ga Et-Taberani  u „Musnedu-š-šamijjine“ 27 putem Hišam ibn ‘Ammara od ‘Abdullaha ibn'Abdurrahman ibn Jezid ibn Džabira od svog oca rahimehumullah: Pričao nam je Ebu ‘Abdusselam Salim ibn Rustum rahimehullah, štićenik Benu Hašima, od ‘Abdullaha ibn Havaleh El-Ezedijja radijellahu 'anhu, od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „U noći kada sam uzdignut – noći Israa – vidio sam bijeli stub kao da je biser, nose ga meleki. Upitah: Šta ovi nose? Reče: Stub islama, naređeno nam je da ga postavimo u Šam.  I dok sam spavao vidjeh da je Knjiga ugrabljena ispod mog jastuka, pa pomislih da je Allah napustio stanovnike Zemlje. I upratih je pogledom, kad ono svjetlost ispred mene sve dok se ne postavi u Šam. Pa ko odbije (Šam) nek se priključi Jemenu, i nek se pripazi njihove izdaje, jer doista mi je Allah zagarantovao za Šam.“

Hišam ibn ‘Ammar rahimehullah  – kaže El-Hafiz za njega u Et-Takribu28 Saduk – iskren, u starosti su mu čitali hadise pa bi ih on kazivao.

Kaže El-Munziri rahimehullah u Et-Tergibu ve-t-terhib29: Bilježi ga Et-Taberani rahimehullah, njegovi prenosioci su pouzdani.

Prenosi ga i El-Fesevi  u El-Ma'rifeh 30 i Ibn ‘Asakir rahimehumallah  u Et-Tarih 31 putem Nasr ibn Muhammed ibn Sulejman a on od svog oca Muhammed ibn Sulejmana Es-Sulemija rahimehumullah koji kaže: Pričao mi je Abdullah ibn Ebi Kajs rahimehullah  , kaže: Čuo sam Omera ibnu-l-Hattaba radijellahu 'anhu da kaže: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Vidio sam stub od svjetlosti da je izašao ispod moje glave blistajući, sve dok se nije ustabilio u Šamu.“

Spomenuti Nasr (u lancu prenosilaca) – u vezi njega Ebu Hatim rahimehullah  kaže: Slab, ne pripovjeda iskreno. Ibn Hibban rahimehullah ga je, pak,  spomenuo među pouzdanim prenosiocima. Mizanu-l-i'tidal32

Ovaj hadis El-Bejheki rahimehullah ocjenjuje vjerodostojnim u „Delailu-n-nubuvveh“ 33. El-Munziri kaže u „Et-Tergibu ve-t-terhib“ 34: „Bilježi ga Ahmed rahimehullah a njegovi prenosioci su (na stepenu) prenosioca vjerodostojnog hadisa.

Vjerodostojnim ga smatra i El-Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah u „El-Feth“ 35,  Albani rahimehullah  u „Sahihu-t-tergibi ve-t-terhib“ 36, te hadiski stručnjaci koji su radili valorizaciju Musneda, kao što je prethodilo.

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah: „Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Vidio sam kao da je stub Knjige – u drugom rivajetu: stub islama – uzet od ispod moje glave, pa ga je mog pogled pratio, pa se otišlo s njime u Šam.“ Stub Knjige i islama je ono na što se to oslanja, a to su njegovi nosioci, oni koji to (Knjigu i islam) sprovode. I poput njegovih riječi: „Središte37  zemlje vjernika je Šam.“ I poput hadisa u oba Sahiha, od  Mu'az ibn Džebela radijellahu 'anhu  od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  da je rekao: „Neprestano će skupina iz mog ummeta biti vidljiva na istini, neće im nauditi onaj ko se s njima raziđe niti onaj ko ih napusti, sve dok ne nastupi Čas sudnji.“ U oba Sahiha od Mu'aza ibn Džebela  radijellahu 'anhu  stoji da je rekao: „Oni su u Šamu.“ 38.

A Allah najbolje zna.

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/243201