AkidaFikh

Propis vlaženja prstiju pljuvačkom pri listanju mushafa

Pitanje: Kakav je propis listanja stranica mushafa (Kur'ana) prstima ruke navlaženim pljuvačkom?
Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Nema smetnje da se prsti navlaže pljuvačkom radi pomaganja s time u okretanju stranica mushafa onda kada se ima potreba za time, jer su cilj i namjera (tog čina) propisani, odnosno, to nema za cilj ponižavanje mushafa niti omalovažavanje njegove vrijednosti.

Upitan je šejh Ibn Baz rahimehullah : Šta je vaš stav o onome ko kaže drugome koji stavi pljuvačke na prste da bi tako (lakše) okretao stranice Kur'ana, da je to ružan edeb i ponašanje prema Kur'anu? Pa je odgovorio:

„Nema (šerijatske) smetnje u tome. Vlaženje prstiju (pljuvačkom) da bi se olakšalo prevrtanje stranica (Kur'ana), – u tome nema grijeha, i isto ne predstavlja ružan edeb, niti je u tome omalovažavanje (Kur'ana). Naprotiv, to je od stvari kojima se pomaže u korištenju Mushafa, i isto ne šteti mushafu ništa.“ 1

S druge strane, ako čovjek nije u potrebi da ovlaži prste pljuvačkom na način da se u tome koristi spužvom navlaženom vodom koju postavi pokraj sebe, i stavi svoje prste na nju kad god je potreban da ih navlaži, ili slično tome čime se neko koristi u prevrtanju stranica, – sve to je jednako vlaženju prstiju pljuvačkom, – ali ako je u mogućnosti da koristi vlažnu spužvu i sl., onda je to preče i ljepše. Time bi se izašlo iz šerijatsko-pravnog razilaženja u ovom pitanju u kojem su neki učenjaci zauzeli strog stav (o nevlaženju prstiju pljuvačkom).

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/238014