Fikh

Propis prodaje na rate

Pitanje:

Moje pitanje se tiče prodaje na  rate. 1

Naime, postoji trgovačka radnja koja prodaje stvari domaćinstva/kućanske aparate, isti su prisutni i nalaze se u radnji. Kupac može da ih uzme na licu mjesta bez da plati išta unaprijed, npr. pola ili trećinu cijene. Međutim ,prodavaoc je odredio za svaku robu tri različite cijena shodno vremenu plaćanja. Na primjer, kućni frižider koji se otplaćuje tokom dvanaest mjeseci ima mjesečnu ratu 2400 dinara, ako je otplata u periodu od osamnaest mjeseci, onda je mjesečna rata 2800 dinara, a ako je na period od dvadeset i četiri mjeseca, onda mjesečna rata iznosi 3250 dinara. Molim pojašnjenje u vezi dozvoljenosti ovakvog načina prodaje.

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Hvala Allahu, i salavat i selam na Allahovog Poslanika.

Prethodno smo u fetvama dali pojašnjenje o dozvoljenosti prodaje na rate, te da nema smetnje da se neka prisutna roba proda na odgođeno plaćanje po cijeni koja je veća nego prilikom trenutnog plaćanja.  Pa kada je potvrđena dozvoljenost ovakve prodaje, onda nema razlike da rok plaćanja bude jedan, ili da postoji više rokova za plaćanje pri čemu svakom roku pripada njemu odgovarajuća cijena.

Pri tome, prodavaoc mora da ispoštuje sljedeće:

Prvo:

Da su se prodavaoc i kupac prilikom rastavljanja prethodno dogovorili o tačno jednom roku otplate,  tako da cijena bude poznata i određena, i ne postoji nepoznanica koja bi vodila u prepirku i raspravljanje (oko cijene).

Prenosi se od Se'id ibn Musejjiba rahimehullah   da je rekao: „Nema smetnje da neko kaže: prodajem ti ovu odjeću za deset (dinara) na mjesec dana (roka plaćanja), ili za dvadeset na dva mjeseca (roka). Kada proda po bilo kojoj cijeni od ove dvije prije nego se rastave, onda nema smetnje u tome.” 2

Drugo:

Da prodavač ne uvjetuje mušteriji da će, ako zakasni s plaćanjem rata na vrijeme, platiti te rate u većem iznosu, ili da mu određuje neki novi rok po većoj cijeni plaćanja. Ovo nije dozvoljeno jer se u ovom slučaju nalazi jedan od oblika džahilijetske kamate koju je islam strogo zabranio.

Vratite se na knjigu: „Bej'u-t-taksiti ve ahkamuhu“  – Propisi prodaje na rate, od šejha Sulejmana ibn Turkija Et-Turki. Ovo pitanje je obradio na str. 348-350.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/235777