Fikh

Propis prodaje i kupovine mačaka

Pitanje: Kakav je propis prodaje i kupovine mačaka?
Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Većina učenjaka je stava o dozvoljenosti prodaje mačke, dok su neki uzeli mišljenje o zabranjenosti toga, a to su učenjaci zahirijskog mezheba, u jednom rivajetu taj stav dijeli imam Ahmed rahimehullah. Ibnu-l-Munzir rahimehullah  isto pripovjeda/bilježi od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu .

Govor o zabranjenosti/haramu čina prodaje mačaka je prioritetniji, jer je potvrđena zabrana takve prodaje od Vjerovjesnika  sallallahu 'alejhi ve sellem, a ne postoji ništa što tome oponira.

Bilježi imam Muslim rahimehullah od Ebu Zubejra rahimehullah  koji kaže: „Pitao sam Džabira o prodaji psa i mačke pa je rekao: Allahov Poslanik je to zabranio.“ 1

Bilježe imami Ebu Davud rahimehullah i Et-Tirmizi rahimehullah od Džabira ibn ‘Abdullaha radijellahu 'anhuma  da je rekao: „Zabranio je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prodaju psa i mačke.” Neki učenjaci su ove hadise smatrali slabim, međutim njihov govor je odbačen. 2

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah: “Što se tiče da El-Hatabi i Ibnu-l-Munzir spominju da je ovaj hadis slab, pa to je greška od njih. Hadis je u Muslimovom Sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.“ 3

Rekao je Eš-Ševkani rahimehullah odgovarajući džumhuru/većini učenjaka koji su ovu zabranu u hadisu protumačili da znači pokuđenost, i da prodaja mačke nije od plemenitog ahlaka i ljudskosti: „Nije skriveno da je ovo izvođenje zabrane iz njezinog stvarnog značenja bez osnove koja to podrazumjeva.“ 4

Rekao je El-Bejheki rahimehullah odgovarajući na stav džumhura takođe: „Neki učenjaci su rekli da se to (zabrana prodaje mačke) odnosi na mačku kada podivlja pa se ne može isporučiti. Pojedini su tvrdili da je to (zabrana prodaje) bilo u početku islama kada je važio propis o nečistoći mačke, a kada je došao propis o čistoći ostatka vode koju je mačka pila (ar.su'r), onda je dozvoljena njezina prodaja i kupovina. Nijedan od ova dva govora nema jasan dokaz.“ 5

Ibnu-l-Kajjim rahimehullah je izričit u stavu da je haram ovakva prodaja: „Takvu fetvu je dao Ebu Hurejre, a to je i mezheb Tavusa, Mudžahida, Džabir ibn Zejda rahimehumullah i svih učenjaka zahirijskog mezheba. To je jedan od dva rivajeta koji se prenose od imama Ahmeda  rahimehullah. Ovaj stav je ispravan zbog vjerodostojnosti hadisa o tome, i nepostojanju nekog teksta što mu kontrira. Otuda je obavezan govor o zabrani toga.“ 6

Rekao je Ibnu-l-Munzir rahimehullah : „Ako je potvrđena od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  zabrana prodaje mačke, onda je ta prodaja batil/ neosnovana i ništavna. Ako to nije potvrđeno, onda je ista dozvoljena.“ 7

A zasigurno je potvrđena od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem zabrana prodaje mačke, kao što je prethodilo u hadisu u Sahihu Muslima.

Došlo je u fetvama Stalne komisije za fetve: „Nije dozvoljena prodaja mačaka, majmuna, pasa, niti drugih (životinja) koje imaju očnjake među zvijerima. Razlog je Vjerovjesnikova sallallahu 'alejhi ve sellem zabrana toga, i što je odvraćao od istog jer je u tome upropaštavanje imetka. Zaista je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  to zabranio.“ 8

 

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/69770