Pitanje:
Kada bi čovjek izostavio tri džuma-namaza uzastopno zbog ostajanja do kasno u noći, a zatim dugog spavanja danju – da li postoji određena tevba za ovaj grijeh?
Znam da u Ebu Davudovom i Nesaijevom Sunenu ima hadis u kojem stoji: „Ko neopravdano izostavi tri džume (ne znam da li je rekao uzastopno ili pak uopćenito) Allah će mu zapečatiti srce“, koja je ocjena ovog hadisa?
Također, čuo sam da onaj kome džuma-namaz prođe tri puta, treba da obnovi šehadet uz prisustvo dva svjedoka, tj. da onaj koga uzastopno mimoiđu tri džuma-namaza počinio je kufr (nevjerstvo), pa da li je to ispravno?
Shodno onome što sam vidio i pročitao od mišljenja šejhova i taliba, uistinu, zapečaćenost s kojom Uzvišeni Allah zapečati srce, time se ne cilja nužno na otpadništvo od islama, već se time cilja na žestinu ukora za takav postupak, i podstrijek na brzo pokajanje za isti, pa da li je ovo ispravnije mišljenje?

Odgovor:
Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid
Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:

Kao prvo: imam Ebu Davud, Tirmizi, i Nesai bilježe od Ebul-Dž'ada Ed-Damrija, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko neopravdano izostavi tri džume, Allah će mu zapečatiti srce“, a šejh Albani ga je ocijenio sahihom u djelu „Sahihul-džami'a“.
Također, Ibn Madže bilježi predaju od Džabira bin Abdullaha, radijellahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: „Ko izostavi džuma-namaz tri puta bez neke velike potrebe, Allah će mu zapečatiti srce“, a šejh Albani ga je ocijenio hasenom u djelu „Sahihu Ibn Madže“.

Rekao je imam El-Mennavi, rahimehullah:
‘„Allah će mu zapečatiti srce“, tj. zapečatit će ga i prekriti, i Svoje blagodati mu uskratiti, te će u njemu ubaciti neznanje i okrutnost, ili će ga pak preobratiti u srce munafika’.
U nekim rivajetima se ovo ‘izostavljanje’ ograničava na uzastopnost, pa tako u Musnedu od Et-Tajalisa stoji predaja koju prenosi Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko uzastopno izostavi tri džume, bez opravdanja, Allah će mu zapečatiti srce“, i u drugom hadisu: „Ko izostavi džuma-namaz tri puta uzastopno, bez neke prijeke potrebe, Allah će mu zapečatiti srce“, a šejh Albani ga je ocijenio sahihom u djelu „Sahihul-džami'a“.

Rekao je imam Ebul-Hasen El-Mubarakfuri, rahimehullah:
„tri džume“, Rekao je Eš-Ševkani: „Ovo može značiti da se time cilja na izostavljanje općenito, svejedno bilo uzastopno izostavljanje tri džume ili pak sa vremenskim razmakom, čak kada bi svake godine izostavljao po jednu džumu, Allah bi mu nakon treće (džume) zapečatio srce, i na ovo ukazuje vanjština hadisa.
A može značiti i da se cilja na uzastopno izostavljanje tri džume, kao što to stoji u hadisu kojeg bilježi imam Ed-Dejlemi u Musnedul-Firdeus od Enesa, radijellahu anhu, zato što uzastopno činjenje grijeha ukazuje na zanemarivanje istog“, završen citat Eš-Ševkanija.

Kažem (Ebul-Hasen El-Mubarakfuri): druga mogućnost (tj. tri džume uzastopno) jeste ono što je obavezno smatrati zbog onoga što je pritvrđeno u usuli fikhu, a to je da se općeniti tekstovi ograničavaju tekstovima koji sadrže ograničavanje, a hadis koji prenosi Enes potvrđuje ga predaja koju prenosi Ebu Ja'la, sa pouzdanim ravijama, od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, a u kojoj stoji: „Ko uzastopno izostavi tri džume, bacio je islam za leđa“ ‘, završen govor El-Mubarakfurija.

Kao drugo: zapečaćenost srca koja se spominje u prethodnim hadisima, ne ukazuje, nužno, na kufr vlasnika toga srca, naprotiv, to je prijetnja s kojom je došao Zakonodavac a koja važi i za muslimana i za nevjernika.

Imam Tirmizi bilježi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kad neko učini kakav grijeh, na njegovo srce bude stavljena crna mrlja, a kad prestane griješiti, zatraži oprost i pokaje se, njegovo srce bude očišćeno. Ako se povrati griješenju, mrlje se uvećavaju sve dotle dok njegovo srce u potpunosti ne prekriju. To je prekrivanje koje je Allah spomenuo: („Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova“)“, a šejh Albani ga je ocijenio hasenom u djelu „Sahihu Tirmizi“.

Rekao je Hafiz Ibn Hadžer, rahimehullah:
‘Od Mudžahida se prenosi da je kazao: „Selefi su smatrali da riječ „Ran“ (u prethodnom ajetu) ustvari znači zapečatiti“ ‘.

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, spominje sljedeće:
‘Kada se grijesi namnože, tada se zapečati srce počinitelja tih grijeha, i on postane od nemarnih, kao što su neki selefi rekli o govoru Uzvišenog: („Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova“), kažu: „To je grijeh za grijehom“ ‘.

Šejh Bin Baz, rahimehullah, je rekao sljedeće:
‘Ko ne prisustvuje džuma-namazu sa ostalim muslimanima, iz opravdanog razloga kao što je bolest, ili pak iz nekih drugih razloga, klanjat će podne namaz (tj. četiri rekata), a isto tako postupit će žena, musafir (putnik), i oni koji nemaju stalni boravak, svi oni klanjat će podne namaz, kao što na to upućuje sunnet, i to je mišljenje većine učenjaka, dok se mišljenje onoga koji je suprotan ovom stavu ne uzima u obzir. Također, tako će postupiti i onaj ko namjerno propusti džuma-namaz, treba se pokajati Uzvišenom Allahu, te klanjati ga kao podne namaz (tj. četiri rekata)’.
A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvor:
https://islamqa.info/ar/186002

Prijevod
Emir Krčo