Kaže šejh Abdullah El- Fevzan rahimehullah:
“Mlađa žena se ne selami od strane muškaraca. Ovo kaže većina učenjaka.
Došlo je u Muveti (od imama Malika rahimehullah ): Upitan je Malik da li se naziva selam ženi? Pa je rekao: Što se tiče mutedžaleh tj. starije žene – ne prezirem to, a što se tiče mlađe, to ne volim.
Kaže Ibn Abdu-l-Berr rahimehullah: Ne naziva se selam mlađoj ženi, niti ona naziva drugim, a ako joj se nazove selam, nije joj dozvoljeno da odgovori, a ako ona nazove selam ne zaslužuje da joj se odgovori…”
1