Pitanje:

Da li je ljudima obavezno da prate pojavu mlađaka?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu sve njegove ashabe

Grupa učenjaka je stava da je kolektivna obaveza povjeravanje (nekim muslimanima) viđenja mlađaka ramazana u njegovoj prvoj noći, i da bi svi ljudi, ako bi to ostavili, bili griješni. Ovo je i govor hanefijskih učenjaka.
Neki islamski pravnici su se zadovoljili govorom da je pohvalno praćenje mlađaka

U djelu (hanefijskog fikha)'Medžme'u-l-enhar’ stoji: „Obaveza je ljudima, tj. kolektivna obaveza, traganje za mlađakom u dvadeset i devetoj noći mjeseca ša'bana i ramazana, i takođe dvadeset i devetoj noći zu-l-ka'deta. Obaveza vladara je da to naredi.“ 1
U djelu (hanefijskog fikha)'El-Fetava-l-hindijjeh’ stoji sljedeće: „Obaveza je da ljudi tragaju za mlađakom u dvadeset i devetoj noći ša'bana u vrijeme zalaska sunca, pa ako vide mlađak zapostiće, a ako bude zaklonjen upotpuniće trideset dana ša'bana.“ 2 3

U djelu Kešafu-l-kana’ stoji: „Pohvalno je da ljudi tridesete noći ša'bana posmatraju mlađak ramazana.“ 4 5

Pohvalno je posmatranje mlađaka iz predostrožnosti radi posta, i radi izbjegavanja razilaženja. Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem bi se brinuo (o položajima mjeseca) u ša'banu kako to ne bi činio u drugim mjesecima, a zatim bi postio po viđenju mlađaka.“ 6

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu merfu’ predajom7: „Brojite od mlađaka ša'bana do ramazana.“ 8
U djelu ‘Tuhfetu-l-ahvezi’ (komentar na Tirmizijev Sunen) stoji: „Rekao je Ibn Hadžer rahimehullah : ‘Potrudite se u njegovom zbrojavanju i preciznom određivanju na način da nastojite pratiti njegovu pojavu i posmatrate njegove položaje, kako bi bili na jasnoj predodžbi pri viđenju mlađaka ramazana u stvarnosti, tako da vas ništa ne mimoiđe.'“

U djelu ‘El-Mevsu'atu-l-fikhijjeh’ stoji: „Viđenje mlađaka je stvar za koju se vežu vremenske odredbe nekih ibadeta. Otuda je propisano muslimanima da se ozbiljno postave pri traženju mlađaka. Njegovo viđenje sa sigurnošću postoji tridesete noći ša'bana zbog znanja o nastupu mjeseca ramazana, i tridesete noći ramazana zbog znanja o njegovom završetku i nastupi mjeseca ševala, te tridesete noći zu-l-ka'deta zbog znanja o početku mjeseva zu-l-hidždžeta. Za ova spomenuta tri mjeseca se vežu dva stuba islama, a to su post i hadždž, te određivanje ramazanskog i kurban bajrama.“ 9

Vjerovjesnik je podsticao da se traga za viđenjem mlađaka.
Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Postite kada ga vidite, i mrsite kada ga vidite, a ako vam bude zaklonjen onda upotpunite ša'ban sa trideset (dana).“
Od ‘Abdullaha ibn ‘Omera radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Mjesec je dvadeset i devet noći, pa nemojte postiti dok ga ne vidite, a ako vam bude zaklonjen upotpunite broj od trideset (dana).“
Prvi hadis obavezuje post mjeseca ramazana shodno viđenju njegovog mlađaka, ili upotpunjavanje trideset dana ša'bana, i naređuje da se mrsi/prestane s postom po viđenju mlađaka mjeseca ševala, ili da se upotpuni ramazan sa trideset noći. Drugi hadis zabranjuje post ramzana prije viđenja njegovog mlađaka, ili prije nego se upotpuni ša'ban (s trideset noći) u slučaju zaklonjenosti (mlađaka).

Došao je hadis u kojem se naređuje da se vodi briga o mlađaku ša'bana samo radi ramazana: „Brojite od mlađaka ša'bana do ramazana.“ Hadis pojašnjava koja se pažnja posvećuje mjesecu ša'banu samo radi preciziranja nastupa ramazana. Prenosi se od ‘Aiše da je rekla: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem bi bio suzdržljiv u mjesecu ša'banu kako to ne bi činio u drugim mjesecima, a zatim bi postio po viđenju mlađaka, a ako bi mu bio zaklonjen brojao bi (ša'ban) trideset dana a zatim postio.“

Komentatori hadisa su kazali: tj. preuzeo bi na sebe brojanje dana ša'bana kako bi motrio na post ramazana. Ashabi radijellahu anhum su za života Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, ali i poslije njegove smrti vodili računa o viđenju mlađaka ramzana, pa gi ga pratili. Prenosi se od ‘Abdullah ibn Omera radijellahu 'anhuma : „Ljudi su posmatrali mlađak, pa sam o tome obavjestio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je zapostio i naredio ljudima da zaposte.“
Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu da je rekao: „Bili smo sa Omerom radijellahu 'anhu između Mekke i Medine, pa smo posmatrali mlađak. Bio sam čovjek oštrog vida pa sam ga ugledao, i niko nije osim mene tvrdio da ga je vidio. Rekao sam Omeru: ‘Zar ga ne vidiš?’ Odgovarao je da ga ne vidi.“

Hanefijski učenjaci smatraju kolektivnom obavezom da se potrudi u posmatranju mlađaka ramazana u tridesetoj noći ša'bana, pa kada ga vide da zaposte, ako ga ne vide onda su zapravo upotpunili broj (od trideset dana ša'bana) a zatim zaposte; jer kada se ne postiže izvršenje obaveze osim postojanjem neke stvari, onda je i sama ta stvar obavezna.

Hanbelijski učenjaci su rekli: Pohvalno je da se posmatra mlađak iz predostrožnosti posta i izbjegavanja razilaženja. Nismo našli kod malikijskih i šafijskih učenjaka jasan/nedvosmislen govor po ovom pitanju.

Upitan je šejh Ibn ‘Usejmin rahimehullah : ‘Da li su svi muslimani griješni ako niko od njih ne prati mlađak ramazana, kada nastupa, i kada prolazi?
Pa je odgovorio: „Praćenje mlađaka ramazana, odnosno mlađaka ševala je bila utvrđena stvar u vremenu ashaba zbog govora Ibn Omera radijellahu 'anhuma : „Ljudi su posmatrali mlađak, pa sam o tome obavjestio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , pa je zapostio i naredio ljudima da zaposte.“ Nema sumnje da je uputa na kojoj su bili ashabi najpotpunija i najsavršenija uputa. ” 10

Ono što se pokazuje ispravnim jeste da je posmatranje mlađaka ramazana, ševala i zu-l-kadeta kolektivna obaveza muslimana, jer se na to nadovezuju dva stuba islama, a to su post i hadždž.
A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/68828