Pitanje: Da li je sljedeći hadis vjerodostojan ili slab? Bilježi imam Ahmed rahimehullah od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

„Donosite na mene salavat – zaista je to vama zekat – i tražite za mene El-Vesileh – zaista je to stepen u najuzvišenijem dijelu dženneta, i neće ga zadobiti osim jedan čovjek, a nadam se da ću ja biti taj.“
Odgovor:
Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid:
Neka je zahvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.
Bilježi imam Muslim rahimehullah od Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa radijellahu 'anhuma da je čuo Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: „Kada čujete mujezina, recite isto što i on govori a zatim donesite salavat na mene. Zaista na onoga koji na mene donese salavat Allah uzvrati s deset salavata. Zatim tražite za mene El-Vesileh, a to je stepen u džennetu koji ne pripada osim jednom od svih Allahovih robova, a ja se nadam da ću biti upravo taj. A ko bude za mene tražio El-Vesileh, biće mu dozvoljen šefa'at.“ 1
Bilježi imam Ahmed u Musnedu: 8770, Ibn Ebi Šejbeh u svom Musannefu: 31784, El-Džehdami u Fadlu-s-salati:46, Ebu Ja'la u svom Musnedu: 6414 i imam Ibn Rahevejh rahimehumullah u svom Musnedu:297 putem Lejsa preko Ka'ba rahimehumallah od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Donosite na mene salavat – zaista je to vama zekat – i tražite za mene El-Vesileh – zaista je to stepen u najuzvišenijem dijelu dženneta, i neće ga zadobiti osim jedan čovjek, a nadam se da ću ja biti taj.“ Ovaj lanac prenosilaca je slab, u njemu je Lejs a on je Ibn Ebi Sulejm – on je slab prenosioc hadisa; slabim su ga ocijenili imam Ahmed, Ibn Me'in, En-Nesai, Ibn Hibban rahimehumullah i drugi mimo njih. 2
Rekao je Ibn Kesir rahimehullah: „U lancu ovog hadisa su neki prenosioci o kojima se govori (da su slabi)“ 3
Šejh Albani rahimehullah je ovaj hadis ocijenio slabim u valorizaciji hadisa u djelu: „Fadlu-s-salati“ od Džehdamija rahimehullah , takođe i muhadisi u valorizaciji Musneda. Značenje hadisa je općenito ispravno, međutim, u citiranom izrazu i navedenom kontekstu isti hadis je slabog lanca prenosilaca. S druge strane, došlo je mnogo vjerodostojnih hadisa o vrijednosti salavata na Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem .
A Allah najbolje zna.
Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/245701