TefsirHadis

Oni koje privlači grijeh ali ga ne čine?

Vjerodostojnost Omerovih riječi u tefsiru ajeta o “onima čija  je srca Allah prekalio u bogobojaznost”  – da su to oni koje privlači grijeh ali ne ga ne čine.

Pitanje:

Da li je vjerodostajan tefsir (ajeta) koji  se pripisuje Omeru ibnu-l-Hattab radijellahu 'anhu u vezi riječi Uzvišenog (u prijevodu):  „…to su oni čija je srca Allah prekalio u bogobojaznost.“  

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣

3 One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika.

El-Hudžurat, 3

tj. da je (Omer) kazao: To su oni koje (strastveno) privlači grijeh ali ne ga ne čine (opiru se svojoj strasti) ?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe

Rekao je Ibn Kesir   rahimehullah u svom tefsiru:

„Kaže imam Ahmed rahimehullah u knjizi o zuhdu: Pripovjedao nam je Abdurrahman, pripovjedao nam je Sufjan od Mensura a on od Mudžahida da je rekao: „Bilo je napisano Omeru: Da li je bolji čovjek kojeg ne privlači grijeh pa ga i ne čini, ili čovjek kojeg grijeh (strastveno) privlači ali ga ne radi? Pa je Omer napisao: „Zaista oni koje grijeh privlači ali ne ga ne čine to su oni čija je srca Allah prekalio u bogobojaznost. Njih čeka oprost i nagrada velika.“ 1

Ovo je slab lanac prenosilaca. Svi njegovi prenosioci su pouzdani, ali Mudžahid   rahimehullah– a on je Mudžahid ibn Džebr – nije izravno slušao (predaje) od Omera. Omer radijellahu 'anhu  je preselio dvadeset i treće godine (po hidžri) 2, dok je Mudžahid  rahimehullah  preselio sto prve, ili druge, ili treće, ili sto četvrte godine (po hidžri. 3

Rekao je Ebu Zur'ah rahimehullah: Kada prenosi Mudžahid  od Alije radijellahu 'anhu, onda je predaja mursel. 4

Rekao je Ebu Hatim rahimehullah  : „Mudžahid (kada prenosi) od Sa'da,  Mu'avije i Ka'b ibn ‘Udžreh radijellahu anhum  je mursel.“

Rekao je El-Berdidži rahimehullah : „Mudžahid prenosi od Ebu Hurejre i Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu anhum. Rečeno je: nije čuo (direktno) od njih dvojice, niti je slušao (hadise) od Ebu Se'ida, niti od Rafi'a ibn Hudejdža radijellahu anhum.“5

Ako nije slušao (hadise) od ovih (ashaba), onda nije čuo ni od Omera radijellahu 'anhu  jer je on preselio prije sviju njih.

Rekao je Ibn Ebi Hatim  rahimehullah : „Pripovjedao nam je Muhammed ibn Ibrahim ibn Šu'ajb od ‘Amr ibn ‘Alijja da je rekao: čuo sam Ebu Davuda da kaže: Bili smo kod  Šu'beta pa je došao El-Hasan ibn Dinar, pa reče Šu'beh: O Ebu Se'id, (hajde) ovamo. On sjede i reče: Pripovjedao nam je Humejd ibn Hilal od Mudžahida da kaže: Čuo sam Omera ibnu-l-Hattaba da je rekao… pa Šu'beh stade da govori: „Mudžahid čuo od Omera?!“ Onda je El-Hasan ustao i otišao.“ 6

Zbog ovoga (navedenog) ovu predaju je Ibn Kesir   rahimehullah označio slabom, i naveo je sa njezinim lancem prenosilaca u svom djelu El-Faruk (tj. Musnedu-l-faruk) i rekao da u njoj ima prekid (tj. u lancu prenosilaca)

A Allah najbolje zna.

prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/244353