-Abdullah ibn Mesud radijellahu 'anhu kaže: “Kada god rob učini grijeh na njegovom srcu se pojavi jedna crna tačka i sve tako dok mu cijelo srce ne pocrni. Uzvišeni Allah je objavio da su grijesi koji su činili uzrok zašto su srca pocrnila, te da je čovjek sam kriv za to.”

-Mudžahid rahimehullah je rekao da je to grijeh za grijehom sve dok grijesi ne obuhvate i ne prekriju cijelo srce, pa ono umre.

-Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “… i ja doista tražim oprost od Allaha po sto puta dnevno” tj. zbog onoga što pogriješi ili nenamjerno učini zato što je njegovo srce uvijek bilo zauzeto Uzvišenim Allahom.

-Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Zaista, kada rob počini grijeh, na njegovom srcu se pojavi jedna crna tačka, pa ako se on ostavi tog grijeha i zatraži oprost i pokaje se, ta crna tačka nestane. A ako nastavi činiti grijehe, na srcu se poveća broj crnih tačaka i sve dok te crne tačke ne prekriju srce, a to je prekrivač kojeg je Uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu:“Ne, Nije tako! Ono što su radili prekrilo je njihova srca.” (El-Mutaffifun, 14)

1Et-Tirmizi, vjerodostojan  2

-Ibn El-Kajim rahimehullah kaže da je taj hidžab (pokrivač) krut i on onemogućava srcu da vidi i spozna istinu i da joj se pokori.

-El-Hasan El-Basri rahimehullah kaže: “Doista između roba i Allaha azze ve džel, postoji jedna granica za grijeh, pa kada rob dostigne tu granicu, On Uzvišeni mu zapečati njegovo srce i nikada mu neće podariti uspijeh i hajr.”

-Abdullah ibn El-Mubarak rahimehullah je u stihovima rekao:

“Vidim da grijesi usmrćuju srca…
Dok je ustrajnost na njima poniženje.
A ostavljanje grijeha život je srca…
I bolje je za čovjeka da ih se odrekne.”

Način ostavljanja grijeha

 Čišćenje srca od prljavštine grijeha i pokrivača koji mu onemogućava da vidi ispravno jeste trag imana koji srce stalno čuva i pazi na zdravlje i svjetlost. Iman pojačava hajr u srcu i istovremeno smanjujući šer i na taj način mu pojačava vezu sa Gospodarom. Činjenjem dobrih djela brišu se grijesi i time srce zadržava visoku deredžu – ono voli iman i prezire kufr, griješenje i nepokornost. Takvo srce nije sklono griješenju, negativnim mislima ni shvatanjima, pa ako bi se nešto od toga i pojavilo. Kada šejtan pokuša da ubaci neku vesvesu ili šejtani u ljudskom obliku to pokušaju – ono se uspješno odbrani zbog zdravog stanja, hajra i nura koji su u njemu.

 

Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika  sallallahu 'alejhi ve sellem
Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan  rahimehullah
Preuzeto sa: www.stazomislama.com