Pitanje:

Ošišao sam svoju kosu nakon što je nastupilo deset dana zu-l-hidždžeta, a prethodno sam bio naumio da koljem kurban. Da li sam dužan izvršiti određeni kefaret-otkup?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allaovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Rekao je šejh ‘Abdul'aziz ibn Baz rahimehullah:

„Onaj ko želi da zakolje kurban nema pravo da skraćuje od svoje dlake, noktiju niti kože bilo šta nakon što nastupi prvih deset dana zu-l-hidždžeta, pa sve dok ne žrtvuje kurban. Ovo važi zato što je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem isto zabranio. Prenosi se od Ummu Seleme radijellahu 'anha  da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada nastupi deset dana zu-l-hidždžeta i neko od vas naumi da kolje kurban, neka ne uklanja od svoje dlake niti od kože bilo šta.“ 1

Stoga, ko u prvih deset dana zu-l-hidždžeta ukloni nešto od svoje dlake, noktiju ili kože, a odlučno je naumio da kolje kurban, međutim, uradio je to iz zaborava ili neznanja – onda nema obavezu otkupa za ovaj postupak. Ovo važi zato što Allah   subhanehu we te'ala prelazi preko greške i zaborava Svojih  robova u ovom i sličnim propisima. Dočim, onaj ko to2 uradi svjesno i namjerno ima obavezu da se pokaje Allahu, bez obaveze nečega drugoga,tj. nije dužan izvršiti nikakvu fidju niti kefaret-otkup (za ovaj prekršaj)

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/33760