Pitanje:

Prije godinu dana zadesila me upala očnih nervi od čega sam se (poslije) liječila. Zatim sam upitala tri doktorice o uzroku toga. Jedna doktorica je rekla kako postoji mala vjerovatnoća da sam obolila od multipla skleroze čiji su prvi simptomi upala očnih živaca. Dakle, vjerovatnoća je slaba, kako je ona rekla, i ne može se utvrditi sa sigurnošću njezino postojanje osim nakon deset do petnaest godina. Multipla skleroza je bolest nervnog sistema koja može da dovede do tjelesnog invaliditeta. Druga doktorica je kazala da je upala nervi virusna i da ne postoji bolest multipla skleroze. Treća doktorica je takođe negirala postojanje multipla skleroze.

Sada mi je došao prosac. Da li je moja obaveza da ga obavjestim o vjerovatnoći spomenute bolesti?

Odgovor:

Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Učenjaci se razilaze u vezi mahana koje se tiču braka a o kojima se mora obavjestiti. Većina učenjaka to ograničava na određene nedostatke koji sprečavaju bračno naslađivanje/uživanje. Drugi govor je da to obuhvata svaku mahanu s kojom se izdvaja jedan od supružnika od drugog, i zbog koje se ne može postići neki od ciljeva braka, poput milosti, međusobne ljubavi itd. – dakle, takva mahana se mora obznaniti, a u slučaju njezina skrivanja postoji osnova za raskid bračnog ugovora.

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah : „Logično zaključivanje upućuje na to da svaka mahana koja otjeruje drugog supružnika, i zbog koje se ne ostvaruje cilj braka, poput samilosti i ljubavi  – da se ista ostavlja na izbor1.“ 2

Ovaj govor je prioritetniji (za rad po njemu).

Ovo pitanje saopštavanja mahane pri prosidbi se sagledava shodno tri kriterija:

  1. Da određena bolest utiče na bračni život, i da utiče na izvršavanje prava u pogledu bračnog druga i djece;
  2. Da je bolest takva da otjeruje supružnika pri samom pogledu u bolest ili zbog mirisa (koji dolazi od bolesti);
  3. Da je bolest stvarna i stalna, ne zamišljena i pretpostavljena, i da nije vanredna koja će proći kroz određeni period ili nakon stupanja u brak.

 

Shodno ovome, nije ti obaveza da obavjestiš kako si zadobila upalu očnih živaca, jer si se već liječila. Ne obaziri se na bolest koja trenutno nije utvrđena a za koju postoji vjerovatnoća da se javi, odnosno za koju da bi se utvrdila treba da prođe deset godina.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/248799