Fikh

Isplata plate za prekinuti ugovor

Pitanje:

Unajmili smo vozača  za prevoz na određeni period, pa je prekinuo posao prije dogovorenog roka. Da li vozač zaslužuje platu za dio vremena u kojem je radio? Nije ispunio obećani posao, odnosno upotpunio dogovoreni prevoz  na mjesec dana. Koji iznos novca vozač zaista zaslužuje? 1

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Elhamdulillahi ves-salatu ves-selamu ‘ala resulillahi.

Prvo:

Ulema se razišla u vezi najamnika kada odradi dio (dogovorenog) posla, – da li zaslužuje dio plate, ili ne zaslužuje  ništa. Dva su stava među učenjacima.

Prvi: Da ne zaslužuje ništa od najamnine/plate. Ovo je poznato mišljenje u hanbelijskom mezhebu. Rekao je šejh Mensur El-Behuti rahimehullah   : „ U svakom poslu u kojem se najamnik sustegne od njegova upotpunjenja, ne pripada mu plata za ono što je radio“ 2

El-Maverdi rahimehullah    spominje da se sa ovim govorom izdvojio imam Ahmed rahimehullah  i razišao od imama druga tri mezheba rahimehumullah .  3

 

Drugi govor je stav većine učenjaka (ostala tri imama), a on je da najamnik zaslužuje od plate onoliko koliko je radio, jer svakom dijelu posla pripada (odgovarajući) dio plate. Shodno tome, ima pravo da uzme onaj dio plate za koji je odradio posao.

Rekao je Ibn Hazm rahimehullah  : „Kada god najamnik uradi dio posla za koji je unajmljen, zaslužuje od plate onoliko koliko je uradio. Ima pravo da to traži i uzme. Takođe, ima pravo da, bez ikakvog uslovljavanja, odgodi uzimanje dijela plate sve dok ne završi posao, ili upotpuni neki njegov dio. To je zato što najamnina biva za (cijeli) rad, pa otuda svakom dijelu  posla pripada dio najamnine. Takođe, sve što iskoristi unajmitelj od onoga što je unajmio, mora da za to isplati najamninu shodno iskorištenosti.“ 4

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijjeh rahimehullah :  „Najamnina se dijeli prema ostvarenoj koristi, pa ako je uradio dio posla zaslužuje od plate shodno tome što je uradio, pa makar ne uradio osim malo.“ 5

 

Drugo:

Ugovor o najmu je ugovor koji obavezuje dvije strane, pa nije dozvoljeno nijednoj strani da raskine ugovor osim uz zadovoljstvo druge strane.

Međutim, ako neka strana bude uporna da raskine ugovor, a ne može ga se primorati da upotpuni ugovor/posao, onda takav najmanje snosi štetu nastalu raskidom ugovora.

Shodno ovome, ako ste snosili neki dodatni trošak mimo uobičajenog (nakon što je vozač prekinuo dogovoreni posao) dok niste našli drugog vozača, onda on snosi taj dodatni trošak, odnosno umanjićete mu od plate koju zaslužuje.

Shodno ovome: Ako vi dobijete manjak plate, ili neku novčanu kaznu (na vašem radnom mjestu) usljed prekinutog ugovora o vožnji koji je vaš vozač raskinuo, onda on snosi taj iznos, ili da mu umanjite od najamnine koju je zaslužio (u periodu koji je odradio). 6

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/237515