Pitanje:

Kaže Ibnu-l-Kajjim rahimehullahu Zadu-l-me'ad: ‘Imao je stotinu ovaca, i nije volio da pređe preko stotinu, pa kada bi se stado povećalo za jedno jagnje zaklao bi namjesto nj. drugu (ovcu). 1Zbog čega je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemovako radio?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Prenosi se od Lekit ibn Sabre radijellahu 'anhu koji kaže: „Bio sam delegacija Beni-l-Muntefik, ili od delegacije Beni-l- Muntefik kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem. Pa kada smo stigli kod Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nismo ga zatekli u njegovoj kući, nego smo zatekli ‘Aišu radijellahu 'anha, majku vjernika – kaže prenosioc (hadisa) – pa je naredila za nas juhu s mesom, pa je i napravljena za nas. Došli smo sa kinaom – Kutejbe (prenosioc hadisa) nije rekao el-kina – a kina je tanjir u kojem su hurme. Poslije je stigao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i rekao: ‘Da li ste šta dobili? Ili da li je naređeno šta za vas?’ Kaže prenosioc (hadisa): Rekli smo: ‘Da, o Allahov Poslaniče.’ Kaže prenosioc: Dok smo sjedili sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, odjednom je pastir potjerao svoje stado na ispašu, i bijaše sa njim jedno tek rođeno jagnje koje je blejalo. Tada reče (Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem): Šta si ojanjio, o čovječe?’ Odgovori: ‘Jagnje.’ Reče: ‘Zakolji za nas namjesto njega neku ovcu!’ Zatim je rekao: ‘Nemoj brojati – a nije rekao – nemoj smatrati da smo je mi zbog tebe zaklali. Posjedujemo stotinu ovaca, i ne želimo da se poveća, pa kada čoban ojanji jagnje zakoljemo namjesto njega neku ovcu.’
Reče (prenosioc hadisa): Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, ja imam ženu na čijem je jeziku nešto, tj. besramnost. Reče: ‘Pa razvedi je onda.’ Reče (prenosioc): ‘ O Allahov Poslaniče, pri njoj zaista postoji druželjubivost, a imam od nje i dijete.’ Reče: ‘pa naredi joj – dodavši – održi joj vaz, pa ako u njoj ima dobra učiniće tako, i ne udari svoju suprugu onako kako udariš svoju robinju.’ Rekoh : ‘O Allahov Poslaniče, obavijesti me o abdestu.’ Reče: ‘Upotpuni abdest, prođi između prstiju, i isperi grlo do kraja osim ako si postač.'“ 2

Ovaj hadis objašnjava da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem posjedovao određeno stado ovaca, i da ga ne bi ostavio da pređe stotinu ovaca.
Što se tiče njegovog neostavljanja da se umnoži – ono što je vidljivo jeste da je uzrok tome bio taj što se Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem klonio dunjaluka, i ne bi posjedovao od dunjaluka osim ono za čim je imao potrebu, a sve mimo toga bi udjeljivao na putu dobra.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kada bih posjedovao zlata koliko je brdo Uhud, ne bi me radovalo da prođu tri dana a da je pri meni nešto od toga, osim ono što pohranim za dug.“ 3

Prenosi se od Ebu Zerra sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Hodao sam sa Vjerovjesnikom sallallahu 'alejhi ve sellem kroz naselje kamenjara Medine, ispred nas je bilo brdo Uhud, pa je rekao: ‘O Ebu Zerr, ne bih volio da imam zlata koliko brdo Uhud i da mi prođu jedna ili tri noći, a da imam od toga bilo koji dinar – osim da ga pohranim za dug – a da ne postupim s njime među Allahovim robovima ovako i ovako i ovako– pokaza nam svojom rukom (tj. da udijelim). Potom reče: ‘O Ebu Zerre!’ Rekoh: ‘Odazivam ti se i pokoravam se.’ Reče: ‘Oni koji imaju mnogo (imetka) imaće malo (nagrade), osim oni koji postupaju ovako i ovako.'“ 4

Što se tiče toga da se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemograničavao na broj od stotinu – pa mudrost toga je u Allahovom znanju. Može se reći da se taj broj ne cilja sam po sebi, nego da je ta količina bila dovoljna i da nije imao potrebu za više od toga.

Došlo je u djelu ‘El-Menhelu-l-‘azbu-l-mevrud’: „Njegove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi ‘imamo stoku’ pa do kraja hadisa5, predstavljaju rečenicu koja se nastavlja na način da se iznosi razlog za preduzeto klanje (ovce), tj. ne želimo da se poveća stado preko stotinu jer je ta količina dovoljna zbog potrebe koja postoji za time, a povećanje broja preko toga možda bi odvelo u zauzetost dunjalukom. Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, iako je bio bezgriješan, pokazivao je i upućivao na propise.“ 6

Rekao je Abadi rahimehullah: „Zato što je ova količina (tj.stotinu) dovoljna za ispunjenje potreba.“ 7

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/277778