Najam

Propis naknade za posao bez prethodnog dogovora

Pitanje

Kakav šerijatski propis imaju ljudi koji improvizirano rade kao čuvari na auto parkinzima na javnim ulicama(?), koji te prinuđuju na plaćanje. Nailazimo na poteškoće u vezi ove pojave.

Odgovor

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ako te osobe obavljaju taj posao sami od sebe, bez da se to od njih traži, ili se to s njima dogovorilo bilo pismeno ili po ustaljenom običaju – onda te ništa ne obavezuje da im za to plaćaš naknadu i slično. Ako im nešto odvojiš, to je dobrovoljno davanje od tebe.

Došlo je u djelu ‘Menaru-s-sebil’ od šejha Ibn Duvejana rahimehullah, koji je komentar na ‘Delilu-t-talib’:

‘Ko obavlja neki posao za drugoga uz njegovu dozvolu bez (dogovorene) plate ili nadnice, ima pravo na naknadu (te vrste posla) kakvu uzima neko drugi, a zbog toga što običajna praksa upućuje na to.

Ako to obavlja bez dozvole onda mu ne pripada ništa; ne znamo za razilaženje u ovom pitanju. Ovo je rekao u komentaru. Ovo važi jer se dotični smatra onim koji dobrovoljno od sebe radi, kada je od sebe uložio nešto korisno bez povratne naknade, pa zato je i ne zaslužuje. Takođe, (ovaj propis važi) kako ne bi obavezivali čovjeka nečim što mu nije obavezno, i što njemu samom nije drago i po volji.“