Pitanje

Kakav šerijatski propis imaju ljudi koji improvizirano rade kao čuvari na auto parkinzima na javnim ulicama(?), koji te prinuđuju na plaćanje. Nailazimo na poteškoće u vezi ove pojave.

Odgovor

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ako te osobe obavljaju taj posao sami od sebe, bez da se to od njih traži, ili se to s njima dogovorilo bilo pismeno ili po ustaljenom običaju – onda te ništa ne obavezuje da im za to plaćaš naknadu i slično. Ako im nešto odvojiš, to je dobrovoljno davanje od tebe.

Došlo je u djelu ‘Menaru-s-sebil’ od šejha Ibn Duvejana rahimehullah, koji je komentar na ‘Delilu-t-talib’:

‘Ko obavlja neki posao za drugoga uz njegovu dozvolu bez (dogovorene) plate ili nadnice, ima pravo na naknadu (te vrste posla) kakvu uzima neko drugi, a zbog toga što običajna praksa upućuje na to.

Ako to obavlja bez dozvole onda mu ne pripada ništa; ne znamo za razilaženje u ovom pitanju. Ovo je rekao u komentaru. Ovo važi jer se dotični smatra onim koji dobrovoljno od sebe radi, kada je od sebe uložio nešto korisno bez povratne naknade, pa zato je i ne zaslužuje. Takođe, (ovaj propis važi) kako ne bi obavezivali čovjeka nečim što mu nije obavezno, i što njemu samom nije drago i po volji.“