Hvala Allahu Jedinom, i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i svu njegovu porodicu, a zatim:

Zaista je akida najuglednija, najuzvišenija, i najbitnija nauka, i nije moguće da ljudi budu sretni, niti da njihovo stanje bude dobro ni na dunjaluku, a ni na ahiretu osim sa iskrenim imanom i ispravnom akidom.

Najveća obaveza (vadžib) na odgajateljim, od daija, učitelja, očeva i majki jeste da vode brigu o podmlatku i da ih odgajaju na ispravnoj akidi od malih nogu, tako da njihova fitra (priroda) bude zdrava i sigurna od bilo kakvog skretanja, i da ostane njihovo ponašanje i ahlak u skladu s pravom vjerom.

Sve ovo kako bi nam izašla muslimanska generacija odgojena na ispravnoj akidi, a koja će u samom povoju da sastavi dva svjetla: svjetlo fitre (urođene prirode) i svjetlo objave. Da se odgoji generacija koja će veličati svoga Gospodara, koja će voliti svoju vjeru, i koja će se žrtvovati na putu pomaganja vjere.

1.Ko nas je stvorio?
Allah.

2. Zašto nas je Allah stvorio?
Stvorio nas je da Ga obožavamo.

3. Da li nam je poslao poslanika?
Da.

4. Ko je on?
On je naš poslanik i vjerovjesnik Muhammed ibn Abdullah ibn Abdulmutalib.

5. S kojom stvari ga je poslao Allah?
Poslao ga je sa pozivom u tevhid i upozorenjem na širk.

6. Šta je islam?
Islam je: predanost Allahu sa tevhidom, pokoravanje Njemu sa (djelima) pokornosti i odricanje od širka i mušrika.

7. Koja je nagrada ko bude pokoran Allahu i Njegovom poslaniku?
Uće u Džennet.

8. Koja je kazna ko bude nepokoran Allahu i Njegovom poslaniku?
Uće u Vatru (Džehenem).

9. Koja je najveća stvar koju je Allah naredio?
Tevhid.

10. Šta je tevhid?
To je iskazivanje Allahu jednoće u Njegovim pravima.

11. Koliko ima vrsta tevhida?
Tri.

12. Koje su to vrste?
– Tevhid rububijjeta (gospodstva)
– Tevhid uluhijjeta (božanstva)
– Tevhid el-esma ves-sifat (imena i svojstava)

13. Šta je tevhid rububijjeta?
To je iskazivanje jednoće Allahu u Njegovim djelima, kao što je stvaranje, opskrba, oživljavanje i usmrćivanje.

14. Šta je tevhid uluhijjeta?
To je iskazivanje Allahu jednoće u obožavanju, kao što su namaz i dova.

15. Šta je tevhid imana i svojstava?
To je potvrđivanje Allahu imena i svojstava onako kako Njemu priliči, na način kako je došlo u Kur'anu i sunnetu

16. Spomeni dva Allahova imena?
– Er-Rahman
– Er-Rahim

17. Gdje je Allah?
Na nebu.

18. Kako si spoznao Allaha?
Spoznao sam Ga po: Njegovim ajetima i Njegovim stvorenjima, kao što su noć i dan, sunce i mjesec, sedam nebesa i sedam zemalja i sve što je na njima i između njih.

19. Definiši ibadet (obožavanje)?
To je sveobuhvatna riječ za sve što Allah voli i sa čim je zadovoljan od riječi i djela vanjskih i unutrašnjih.

20. Koliko ibadet ima šartova (uvjeta za ispravnost), i koji su?
Ibadet ima dva šarta, a to su:
-da bude Iskreno radi Allaha
-da bude u skaldu sa sunnetom Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.

21. Spomeni neke vrste ibadeta?
Namaz, zekat, post, hadž, dobročinstvo roditeljima, nada, strah, ljubav, i druge vrste, ima ih mnogo

22. Koji je propis onoga ko uputi neku vrstu ibadeta nekome drugom pored Allaha?
On je nevjernik, mušrik pa makar klanjao, postio, hadž obavio i tvrdio da je musliman

23. Šta je suprotno tevhidu?
Širk.

24. Šta je širk?
Da pripišeš Allahu druga u nekim od Njegovih prava.

25. Koliko ima vrsta širka i koje su?
Širka imaju dvije vrste.. a to su:
– Veliki širk, koji izvodi iz islama.
– Mali širk, koji ne izvodi iz islama.

26. Daj primjer za veliki širk?
– Klanje (prinošenje žrtve) nekome drugom pored Allaha
– Zavjetovanje nekome drugom pored Allaha

27. Daj primjer za mali širk?
Zakletva nekim drugim pored Allaha i činjenje djela ibadeta radi ljudi, ne radi Allaha.

28. Šta je to tagut?
Tagut je kada rob pređe svoju granicu u obožavanju, slijeđenju ili pokoravanju

29. Koliko ima vrsta taguta, i koliko ima glavešina taguta?
Ima ih mnogo a glavešina je pet.

30. Koji su to?
– Iblis, neka je na njega Allahovo proklestvo
– Onaj ko se obožava, a on je time zadovoljan
– Onaj ko poziva ljude u obožavanje njega pored Allaha
– Onaj ko tvrdi da zna nesto od gajba (svijeta skrivenog osjetilima)
– Onaj ko sudi po onime što Allah nije objavio.