Pitanje:

Da li znači da onaj kome je Allah podario da nauči/zapamti Kur'an – da Allah nužno takvome želi dobro, kakav god bio njegov stepen?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Onaj kome je Allah podario da nauči/zapamti Njegovu knjigu želeći time Njegovo lice, bez da time želi bilo koje od dobara dunjaluka – on je od onih kojima Allah želi dobro inšaAllah.
Zaista je Kur'an temelj svih šerijatskih nauka, i ujedno predstavlja najveća vrata šerijatskom znanju. Uistinu je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i njemu podučava.“ 1
Prenosi imam Muslim rahimehullah od Ebu Umameh El-Behelija radijellahu 'anhu da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Učite Kur'an, jer zaista će on doći na Sudnjem danju da se zauzima za onoga ko se s njim družio.'“ 2

Međutim, neka se pripazi onaj ko nauči Kur'an a zatim kontrira njegovim propisima i ne ophodi se po njegovim moralnim normama – da Kur'an bude dokaz protiv njega, a ne dokaz za njega!
Zabilježio je imam Muslim rahimehullah od Ebu Malika El-Eša'rija radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik rekao sallallahu 'alejhi ve sellem : „Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe.“ 3

Rekao je šejh Ibn ‘Usejmin rahimehullah: „Ili će biti dokaz za tebe, a to je kada se njime približavaš Allahu i izvršiš obaveze ovog velikog Kur'ana: od toga da potvrđuješ istinitim njegova kazivanja, pretočiš u djelo njegove naredbe, kloniš se njegovih zabrana, i veličaš i poštuješ ovaj plemeniti Kur'an – u ovom slučaju on je dokaz za tebe.
Ili da stvar bude obratna – olahko držiš do Kur'ana, napustiš ga i izrazom (tj.učenjem), i značenjem i radom (po njemu), i ne izvršavaš njegove imperative. Tada će on biti svjedok protiv tebe na Sudnjem danu.“ 4

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/232337