Pitanje:
Da li je dozvoljeno zekat usmjeriti u svrhu liječenja od teške bolesti, pri čemu liječenje zahtjeva veliki iznos jer liječnički tretman mora biti konstantan?

Odgovor:
Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe.

Bolesnik koji ne posjeduje potreban iznos za liječenje pripada kategoriji siromaha, a što je jedna od kategorija korisnika zekata. Dakle, dozvoljeno je zekat dati u tu svrhu kada se radi o slučaju da davaoc/obveznik zekata nije dužan izdržavati dotičnog bolesnika.
Rekao je šejh Ibn ‘Usejmin rahimehullah : „Potreba čovjeka za liječenjem je prijeka potreba. Stoga kada nađemo bolesnika koji je potreban liječenja a nema pri sebi imetak koji bi utrošio na liječenje – nema nikakve smetnje da mu dadnemo od zekata, jer je svrha zekata da se odagna neka potreba.“

Slučaj da je bolesnik hronično obolio i da liječenje zahtjeva veliki iznos ne sprječava davanje zekata istom, međutim, daće mu se koliko mu je potrebno za liječenje tokom cijele godine, ne više, a zbog toga što se zekat iznova javlja svake godine. Neki učenjaci su rekli da se teškom siromahu الفقير i običnom siromahu المسكين daje od zekata što mu je dovoljno zastalno, kao što je to u šafijskoj pravnoj školi. Nema smetnje da se postupi po ovom stavu, naročito kada se odulji period liječenja i isti premaši godinu dana a trošak liječenja se ne može isplatiti na rate niti na odgodu.
A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/395038/قدر-ما-يُعطى-من-الزكاة-لعلاج-المريض