Pitanje:

Jedan brat je od mene posudio određeni iznos do izvjesnog roka, a zatim je prošao termin isplate duga. Ovaj brat ima dijete koje je jetim po majci (tj. majka mu je preselila) i radi zajedno sa mnom. Da li mogu tražiti od njega da isplati dug svog oca iz razloga što njegov otac odugovlači sa isplatom? Da li je dozvoljeno meni da uzmem novac od sina ako njegov babo prebaci svoj dug na njega, s obzirom da radimo na istom mjestu? Postoji li u tome uzurpiranje imetka jetima? Šta mi savjetujete?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Nema niko pravo da traži od djece dužnika da mu oni isplate dug iz njihovog imetka – čak kada bi sinovi dužnika bili bogati ljudi – osim da su oni jamčili dužniku da će isplatiti iz svog imetka dug svog babe, ili da otac posjeduje postojani dug kod svog sina pa da prebaci svog dužnika na svog sina.

U ovom pitanju prebacivanja duga (ar.El-Hivaletu) neminovno je da dug bude postojan, da bi prebacivanje duga bilo ispravno šerijatski.

„Prebacivanje duga (ar.El-Hivaletu) nije ispravno osim kada je dug postojan.“ 1

S druge strane, ako sin nije jamčio dug svog babe, niti babo ima dug kod svog sina – onda potražitelj duga nema pravo da svoj dug traži od sina njegovog dužnika. A sa kojim bi pravom to tražio?!

Islamski učenjaci su čak tekstualno naveli da nije obaveza djetetu da vrati dug svog oca:

„Ako čovjek nosi teret duga – onda je njegovo vraćanje preče nego obavljanje hadždža, bez razilaženja među ulemom. Ovo nije isto što i očev dug – u tom slučaju daje prednost hadždžu nad dugom. Kažemo: Hadždž je, ili obavezan čim čovjek stekne mogućnosti, ili obavezan s mogućnošću odgađanja, i svejedno bio dug na odgodu ili trenutačan. Dok očev dug nije mu obavezan ni trenutačno niti na odgodu. Otuda je izvršenje radnje (tj.hadždža) koja mu je obavezna preče nego izvršenje radnje koja mu nije obavezna.“ 2

Dakle, u ovom citiranom tekstu je izričito jasno rečeno da sin ne nosi teret očevog duga , niti je obavezan vratiti dug svoga oca.

Napomena: Jetim je onaj kome preseli otac prije njegovog punoljetstva, a ne onaj kome preseli majka.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/245724