Pitanje:
Da li je pohvalno da se uspostave tri safa na dženazi namazu? Da li za sve tri safa važi jednaka vrijednost (u nagradi)?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Postoji razilaženje kod učenjaka koji je saf najbolji kod dženaze namaza, tj. da li je to prvi saf, kako važi za namaze općenito, ili su svi safovi jednako vrijedni. Ovaj zadnji stav je odabrala grupa šafijskih učenjaka 1

Rekao je Ibn Hadžer El-Hejtemi rahimehullah : „U ovome je podrška stavu o kojem je istraživanje radio Ez-Zerkeši – o tome da su pohvalna tri safa na dženazi namazu, i da su iste vrijednosti. Ovo važi iz razloga da ne bi ljudi izbjegavali drugi i treći saf, pa da tako mejit izgubi vrijednost dženaze namaza u kojoj su klanjači poredani u tri safa… dočim, onaj ko dođe na dženazu, a već su se uspostavila tri safa, treba da nastoji pristupiti prvom safu, jer ne postoji maločas spomenuti razlog.“ 2
I rekao je El-Hejtemi rahimehullah : „Istraživanje Ez-Zerkešija se podudara sa (mišljenjem) drugih učenjaka: sve tri safa (dženaze) su na istom stepenu po vrijednosti, osim u slučaju onoga ko pristupi dženazi a već su se uspostavila tri safa – onda će da pristupi u prvi saf. Izjednačili smo sve tri safa (u nagradi) kako ne bi ljudi ostavili drugi i treći saf preferirajući da pristupe prvom. Dočim, u slučaju onoga ko kasni taj razlog ne postoji (tj. već su uspostavljena tri safa) pa pristupa prvom…“ 3

Preporuku i pohvalnost postavljanja klanjača kod dženaze namaza u tri safa učenjaci su uzeli iz hadisa Merseda El-Mezenija od Malika ibn Hubejra rahimehumallah koji kaže: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Nema muslimana koji umre pa mu klanjaju dženazu tri safa muslimana, osim da će im biti uslišano.“ Rekao je (tj. Mersed): Malik ibn Hubejre bi, kada se okupe ljudi na dženazi, podijelio ih u tri safa, radeći po ovom hadisu. 4
Rekao je Ibn Kudameh rahimehullah : „Pohvalno je da se klanjači poredaju u tri safa na dženazi namazu zbog hadisa Malika ibn Hubejre radijellahu 'anhu … – pa je spomenuo prethodni hadis, a zatim je rekao: „Rekao je Et-Tirmizi rahimehullah : ovaj hadis je hasen. Kaže imam Ahmed rahimehullah : ‘Najljepše je da se klanjači, kada ih je malo, poredaju u tri safa’. Rekoše: ‘Ako se iza mejita nađu četvorica – kako će se postaviti?’ Reče: ‘Napraviće dva safa, u svakom safu po dva čovjeka’. A mrsko mu je da budu tri klanjača pa da se u nekom safu nađe samo jedan čovjek.“ 5

A Allah najbolje zna.