Ebu Hurejre radijellahu 'anhu spominje da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
تكفير كل لحاء ركعتان
”Iskup za svaku svađu su dva rekata.” 1

Imam San’ani rahimehullah kaže u komentaru:
To je svađa (nekorisna rasprava) i vrijeđanje. Tako da je onaj ko se svađa i vrijeđa dužan da se iskupi za to. Iskup za nedolično ponašanje su dva rekata a što se tiče prava onog koga je uvrijedio za to se treba tražiti oprost i od te osobe.2
Imam El-Munavi rahimehullah kaže: ”Dva rekata koja klanja nakon što uzme abdest jer se zaista spominje u predaji da abdest otklanja ljutnju 3.” 4
Tako da bazirano na ovim predajama preporučeno je da se klanajaju dva rekata nakon upuštanja u nekorisnu raspravu5 ili vrijeđanje kao vid iskupa za takvo ponašanje.
A Allah najbolje zna.