Razno

Blagodat bakra

Uzvišeni Allah je spomenuo bakar u slijedećem Kur'anskom ajetu:“… i ucinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar tece…“ (Saba’, 12). Ovaj ajet se odnosi na blagodati kojima je Uzvišeni Allaha obasuo Sulejmana ‘alejhi selam, a jedna od tih velikih blagodati je upravo i “rastopljen bakar“. Kao što je Davudu ‘alejhi selam gvožđe Allah Svemogući učinio mehkim i lahkim za obradu, tako je i Sulejmanu a.s. učinio bakar.

Zatim u ajetu poslije kaže: „ oni (džinni)su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne…“  U  tefsiru stoji da je Mudžahid rekao da su to izrađivali od bakra.

Historijski se bakar gleda kao jedan od prvih obrađivanih metala po kojem je čitav jedan historijski period nazvan bakarno doba. Zahvaljujući svojim osobinama, a to su otpornost prema koroziji i dobra mehanička svojstava, bakar ima vrlo široku primjenu. Bakar po raznovrsnosti upotrebe zauzima jedno od prvih mjesta u nizu tehničkih metala. Razvojem novih tehnologija, potrebe za bakrom i danas rastu. Najznačajnija upotrrba bakra temelji se na njegovoj izvanrednoj i izuzetnoj električnoj vodljivosti i toplinskoj provodnosti ( kao krutina i kao taljevina). Takođe ima vrlo široku primjenu  u elektrotehnici (elektronici). Stoga se više od 50% današnjeg proizvedenog bakra upotrebljava u industriji kabala za električne vodiče, u gradnji generatora, motora i transformatora. Većina električnih vodova (osim dalekovoda gdje se koriste aluminij i čelik zbog skin-efekta do kojega dolazi pri visokom naponu ) izrađuje se od bakra. Visoka toplinska provodnost osigurava mu široku primjenu i u izradi izmjenjivača topline (velika upotreba u industriji), pa se čisti bakar koristi za izradu:

  • Spremnika;
  • Grijača;
  • Uparivača;
  • cijevi i kotlova u prehrambenoj i hemijskoj industriji (za vodu i plin) i domaćinstvu, hladnjaka, izmjenjivača topline, i drugih uređaja;

Tokom prošlog i pretprošlog stoljeća u građevinarstvu su bakar i njegove legure se upotrebljavale  za izradu velikih pokrova kao krovni materijal, za javne ustanove i zgrade, koji zbog svojstava bakrene patine, imaju veliku trajnost i specifičan lijep izgled (dekorativna svrha). Također u građevinarstvu isto zbog dekorativne svrhe se koristio u izradi opšava i žljebova, ali to je sada rijetkost zbog drugačijeg stila građenja, skupoće tog metala, privlačenja munja, prelazak patine na fasadu, i drugih nedostataka. Zbog svojih izuzetnih mehaničkih svojstava, u metalurgiji ima veliku primjenu kao legirajući metal.   Još se uvijek koristi za pravljenje novca. Može se kupiti u obliku poluga, folije, praha i žice omotane PVC-om.

Njegova upotreba je zaista široka i velika te moderni način život i tehnologija bez njega danas definitivno ne bi bila ista.

Za ovakav raznovrsno  koristan bakar, Allah kaže da ga je učinio Sulejmanu ‘alejhi  selam rastopljenim i da teče.