Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid:
Bilježi imam Ahmed preko Mudžahida od Ibn Omera radijellahu 'anhu „da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem učio na dva rekata prije sabah namaza, i dva rekata nakon akšam namaza, učio je dvadeset i nekoliko puta, ili desetak puta: Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 1
Bilježi ga i imam En-Nesai drugim putem preko Mudžahida od Ibn Omera radijellahu 'anhu : „Posmatrao sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem dvadeset i nekoliko puta da uči na dva rekata nakon akšama i dva rekata prije sabaha: Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad 2
Bilježi Et-Tirmizi od Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da je rekao: „Ne mogu izbrojati koliko sam puta čuo Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da uči na dva rekata nakon akšama i dva rekata prije sabaha: Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 3
Bilježi Et-Taberani u El-Evsat od ‘Aiše da je kazala: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi učio na dva rekata prije sabah namaza, i dva rekata nakon akšam namaza: Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 4
Bilježi Abdurrezak u svom Musaneffu od Es-Sevrija, od Ibrahima i Abdurrahmana ibn Jezida koji kaže: „Smatrali su pohvalnim da učine ruku’ (na namazu) nakon akšama sa: Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 5 Hafiz Ibn Hadžer ovaj hadis u djelu „Netaidžu-l-efkar“ (491/1) prenosi preko Muhammeda ibn Nasra i kaže: Abdurrahman ibn Jezid je od starijih tabi'ina, slušao je hadise od Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu i drugih starijih ashaba, stoga je jak svjedok.
A Allah najbolje zna.
Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/246047