Došli su hadisi od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem gdje se zabranjuje muslimanu da uđe u zemlju u kojoj se desila kuga, kao I da izlazi iz zemlje koju je kuga pogodila.
Bilježe Buharija I Muslim [rhmla] od ‘Abdurrahmana ibn ‘Avfa radijellahu 'anhu da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Kada čujete za nj. (tj.kugu) u nekoj zemlji ne idite tamo, a ako kuga pogodi neku zemlju a vi ste u njoj, onda ne izlazite iz nje bježeći od toga.” 1
Buharija I Muslim takođe bilježe od Usame ibn Zejda da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Kuga je kazna ili patnja koja je bila poslana na Benu Israil, ili na druge koji su bili prije vas, pa kada čujete za nju u nekoj zemlji ne idite tamo, a ako kuga pogodi neku zemlju a vi ste u njoj, onda ne izlazite iz nje bježeći od toga.” 2
Pod kugom se cilja, kako su neki rekli, na bolest koja je poznata naučnicima I liječnicima. Rečeno je I da je to svaka opšta bolest koja dovodi do smrti velikog broja ljudi.
Ovi hadisi ukazuju da se zabrana samo odnosi na onoga ko izađe iz zemlje gdje je kuga, odnosno epidemija bježeći od toga, dočim ko izađe radi drugog razloga, poput studiranja, trgovine ili posla ne obuhvata ga ova zabrana.
Veći broj učenjaka je u svojim djelima naznačio spomenutu razliku (o razlogu izlaska), čak neki prenose jedinstven stav učenjaka po ovome pitanju.
Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah u djelu ‘Šerhu sahihi Muslim’: “Kuga označava rane koje izlaze po tijelu. Što se tiče epidemije, rekli su El-Halil I drugi: to je bolest kuge, dok su drugi kazali: to je svaka opšta bolest. Ispravno je što su rekli istraživači: to je bolest velikog broja ljudi na nekom području Zemlje, ne I svakom drugom području, I razlikuje se od uobičajene bolesti po mnoštvu I drugim osobinama, kao što je karakteriše da je kod svih oboljelih ista vrsta bolesti, za razliku od drugog perioda kada su bolesti kod ljudi različite. U ovim hadisima je zabrana odlaska u zemlju kuge, te zabrana izlaska iz takve zemlje bježeći od toga. Dočim nema smetnje kada je posrijedi izlazak radi nekog drugog razloga. Učenjaci su se složili da je dozvoljeno izaći zbog posla ili bilo kojeg drugog razloga mimo bježanja od kuge, a dokaz tome je jasan nedvosmislen izraz hadisa.”
Rekao je Ibn ‘Abdulberr rahimehullah u djelu ‘Et-Temhid’: U ovome (hadisu) je dozvoljenost izlaska u tome vremenu (tj.epidemije) iz mjesta kuge radi uobičajenog putovanja, samo da nije razlog izlaska bježanje od kuge.” 3
Rekao je Ibn Muflih rahimehullah u djelu ‘El-Adabu-š-šer’ijjeh’: “Kada se zadesi kuga u nekoj zemlji a ti se ne nalaziš u njoj, onda ne idi u nj., a ako si u njoj, onda ne izlazi otuda, zbog vjerodostojnog poznatog predanja u vezi toga. Pod ovim se u vezi ulaska I izlaska iz takve zemlje cilja kada je bez nekog razloga, već (s motivom) bijega (od bolesti), a ako nije s ovim motivom onda nije haram (otići ili izaći iz takve zemlje).”. 4
Rekao je šejh Ibn ‘Usejmin rahimehullah u djelu ‘Šerhu rijadi-s-salihin’: “Kuga je razarajuća bolest – Allahu se utječemo od toga – neki su učenjaci rekli da je to posebna vrsta epidemije I da je to izraz za rane i čireve koje zadese tijelo čovjeka. Neki su, pak, rekli da je kuga ustvari naziv za svaku opštu epidemiju koja se brzo raširi, poput kolere I drugih bolesti, I ovo je bliže (ispravnom značenju kuge pomenute u hadisu), jer ovo shvatanje iako ne podilazi pod doslovni izraz ipak podilazi pod značenje. Dakle, svaka epidemija koja se bro širi. U tome stanju nije dozvoljeno čovjeku da ide u zemlju u kojoj se desila kuga, a ako se desi dok ste u nekoj zemlji onda ne izlazite iz nje bježeći od toga. S druge strane, da čovjek izađe iz takve zemlje, ne bježeći od kuge, već što je ispunio svoju potrebu radi koje je I došao u tu zemlju I želi da se vrati u svoju zemlju – onda nema smetnje da to učini.”
I rekao je takođe u djelu “Eš-Šerhu-l-mumti’u”: “Što se tiče kuge I pitanja da li je dozvoljeno čovjeku da izađe iz zemlje u kojoj se ona desila? Kazao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Ne izlazite iz nje -tj. Zemlje gdje se pojavila kuga – bježeći od toga.’ Znači, Vjerovjesnik je ograničio zabranu izlaska kada je to s motivom bijega, dočim kada čovjek ode u neku zemlju s nekim razlogom, ili radi trgovine, I to se završilo te on želi da se vrati u svoju zemlju, onda mu nećemo reći: tebi je haram, naprotiv imaš pravo da se vratiš.” 5
Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah je u svome djelu ‘Fethu-l-bari’ dodao (u odnosu na gore prethodno) u vezi ovog pitanja neke detalje, pa je spomenuo da izlazak iz zemlje u kojoj je kuga ima tri stanja:
Prvo : da čovjek izađe bježeći od kuge, ne iz bilo kojeg drugog razloga – ovo je tačno ono što obuhvata zabrana u hadisu, bez ikakve sumnje;
Drugo: da izađe s bilo kojim ciljem mimo bijega, poput posla I sličnog – ovo ne podilazi u zabranu, zapravo u vezi ove kategorije imam En-Nevevi rahimehullah prenosi saglasnost islamkih učenjaka da je ovo dozvoljeno;
Treće: da čovjek izađe radi posla I sličnoga ali pridoda tome motiv da se siguran od epidemije. U vezi ovoga učenjaci se razilaze. Hafiz Ibn Hadžer spominje da je stav Omera ibnu-l-Hattaba radijellahu 'anhu da je dozvoljen izlazak iz takve zemlje u ovome stanju. Ovo je odabrao I imam Buharija rahimehullah kada je naslovio poglavlje u svome Es-Sahihu “Ko izađe iz zemlje koja mu ne odgovara”, a zatim je naveo hadis ‘urnijjine (grupe ljudi koja je došla u Medinu) s kojim dokazuje da je ovo dozvoljeno. U ovome hadisu stoji da je neka grupa ljudi došla Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem u Medinu I ispoljila islam, međutim pogodila ih je bolest usljed medinske klime na način da nije odgovarala njihovim tijelima, pa im je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio da se liječe od toga sa mlijekom I urinom deve, pa su izašli iz medine jer su te deve bile na pašnjacima Medine. Buharija rahimehullah je ovo spomenuo prije nego je naveo hadis u kome je zabrana izlaska iz zemlje pogođene kugom bježeći od iste, pa je stoga Ibn Hadžer rahimehullah u komentaru na to rekao: “Njegove riječi ‘poglavlje o tome ko izađe iz zemlje koja mu ne odgovara’ – kao da on (Buharija) išareti da hadis koji je nakon toga naveo u vezi zabrane da se izađe iz zemlje koju je pogdila kuga nije općenit u svome značenju, nego da se tiče samo onoga ko izađe bježeći od toga.” 6
Rezime odgovora: tvoje putovanje radi povratka u zemlju (pogođenu ebolom7) u svrhu posla je dozvoljeno po saglasnosti učenjaka, jer nije s razlogom bijega od epidemije, već putovanje otprije planirano radi posla.