Koji je propis rada u firmi koja nudi turističke usluge, ili propis rada u avio ili pomorskim kompanijama na rezervacijama karti? Koji je propis rada kao turistički vodič? Samo napomena da sam ja svršenik fakulteta turizma i hotelske uprave.

Zahvala pripada Allahu.

Prvo:

Nema smetnje da osoba radi na rezervacijama putnih karti ako taj posao ne sadrži potpomaganje u zlu. Potpomaganje u zlu sačinjava prodavanje karti onima za koje se zna, ili se pak smatra, da putuju iz zabranjenih razloga, kao na primjer osoba koja vodi svoju porodicu u nevjerničku zemlju radi turizma ili razonode, ili osoba koja ide na mjesta razvrata kao što su turistički kompleksi ili turistička mjesta koja nisu sačuvana od zla i razvrata, poput miješanja muškaraca i žena, korištenja opojnih sredstava i drugih harama, itd. Uzvišeni Allah kaže u prijevodu značenja:

Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Maida: 2)

Drugo:

Opće je poznato da turizam, po svome ustaljenom značenju vremenu u današnjem vremenu, nije sačuvan od stvari koji prizivaju kaznu, i nije sačuvan od velikih grijeha kao što su konzumiranje alkohola, razgolićenost, širenje nemorala, nemarnog odnosa naspram namaza i ostala zla koja se podrazumijevaju na prvi spomen turizma. Ali, ako bi mogli reći da ova zla nisu prisutna u turizmu, onda bi ove naše riječi bile puko teoretisanje, i mi bi zapravo govorili o nekom turizmu koji nije poznat u današnjem vaktu.

Nema sumnje da rad u ovome polju je potpomaganje u grijehu i kršenju Allahovih propisa, te naginjanje prema nemoralnim ljudima i griješnicima. Uzvišeni Allah kaže:

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣

113 I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!

Hud, 113

Šejh Sa'di, Allah mu se smilovao, kaže:

“I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju”, tj. ne naginjite prema njima, jer ako se nagneteprema njima, ili čak odobrite, „vatra će vas dotaći“ ako to uradite i nećete imati zaštitnika mimo Allaha da vas zaštiti od Njegove kazne, a oni ti neće moći priuštiti ništa od Allahove nagrade, niti ćeš biti potpomognut, tj. kazna neće biti odagnata od tebe ako te dohvati. Ovaj ajet je upozorenje onima koji nagnu zulumčarima, ili im se pridruže u zlu, ili odobravaju ono što čine.
Ako je ovo upozorenje onima koji naginju zulumčarima, kakav je propis onda zulumčara. Molimo Allaha da nas sačuva od svakog zla.“ 1

Takođe turizam počiva na posjećivanju arheoloških mjesta koja privlače turiste, kao što su nastambe Semuda, ili Faraonovih dvoraca i mauzoleja, a ovo su mjesta kazne i prokletstva, te nije dozvoljeno da se posjećuju niti da se ulazi u njih.

Prenosi se od Ibn Omera radijellahu 'anhuma „da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prilikom prolaska pokraj Hidžra rekao: ‘Ne ulazite u nastambe onih koji su se od sebe ogriješili osim plačući da vas ne bi zadesilo ono što je njih zadesilo’. Zatim je pokrio svoje lice sa ogrtačem dok je bio na kamili.“ 2

En-Nevevi rahimehullah kaže:

„Ovo ukazuje da trebamo biti trezveni kad prolazimo pokraj nastambi zulumčara, mjesta koja je kazna zahvatila. Sličan primjer je da požuriš kroz dolinu Muhasir, jer su vlasnici slona uništeni tamo. Osoba koja prolazi kroz takva mjesta treba da bude pažljiv, da osjeti strah, plače, i izvuče pouku kako i zbog čega su tako skončali i da trži utočište kod Allaha od toga.“

U Fetvma Stalne komisije za fetve stoji:

„Na kraju vašeg pisma kažete da ste menadžer turizma u vašem gradu. Ako ovaj turizam uključuje olakšavanje činjenje grijeha i zla općenito, te promovisanju istog, onda nije dozvoljeno Mmuslimanu koji vjeruje u Allaha i u Sudnji Dan da pomaže u nepokornosti Allahu i kršenju Njegovih naredbi. Onaj ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu nadoknaditi sa nečim boljim od toga.“ 3

Komitet za fetve je upitan također:

Koji je propis putovanja u Arapske ili muslimanske zemlje radi turizma? Napomena da mi ne idemo u zabavne parkove.

Oni su odgovorili: „Nije dozvoljeno putovati u razvratna mjesta radi turizma zbog opasnosti koju predstavlja za vjeru pojedinca i nj. morala, jer od ciljeva šerijata je da spriječi uzroke koji vode u zlo.“ 4

Zaključak:

Nije dozvoljeno raditi u polju turizma niti bilo kojem drugom polju koje olakšava ciljeve velikih griješnika, odobrava ih, ili im pomaže u činjenju istih, te podrazumjeva ostavljanje zabranjivanja zla unutar svojih mogućnosti, nego onaj tko nije u mogućnosti da promijeni zlo ili da ga osudi, mora da se odvoji od tih ljudi, da ne bude u njihovom društvu a pogotovo ne da im bude vodič kroz zlo.

A Allah zna najbolje.

Izvor
https://islamqa.info/en/127224
https://islamqa.info/ar/127224