Ibn Nehas rahimehullah je rekao:

”Od najružnijih novotarija i velikog zla današnjice je slaganje muslimana sa kršćanima po pitanju njihovih praznika u imitiranju njih po pitanju njihove hrane, djela, primanja i davanja poklona na dane njihovih praznika. Ova novotarija je prisutna među ljudima u Egiptu (danas u svim državama). U ovom se vidi slabost pridržavanja vjeri.” 1

Šejhul-Islam Ibn Tejmije rahimehullah je rekao:

”Što se tiče primanja poklona na dane njihovog praznovanja spomenuli smo predaju od Alija radijellahu 'anhu da mu je došao poklon na dan Nejruza2, i da ga je prihvatio.
Ibn Šejban rahimehullah prenosi u El-Musnefu i kaže: ”Dž‍erir rahimehullah nam prenosi od Kabusa a on od svog oca rahimehumallahda je neka ‍žena upitala Aišu radijellahu 'anha:”Imamo dojilju iz reda medžusija/vatropoklonika i kada dođe vrijeme njihovih praznovanja poklanjaju nam poklone.” Pa joj je rekla: ”Što se tiče mesa koje zakolju za te dane ne jedite, međutim jedite povrće.” Ibn Ebi Šejbe rahimehullah je takođe rekao: ” El Vaki’ prenosi od Ibn Hassana ibn Hakima a on od svoje majke a ona od Ebu Berzeha[rhml /] da je on živio u blizini medžusija i da su mu poklanjali poklone za Nejruz i Mahradžan pa bi govorio svojoj porodici: ” Jedite od povrća koje vam daju a klonite se ostalog.”
Tako da sve ovo ukazuje da njihove proslave ne spriječavaju nekoga da prihvata poklone od njih. Uistinu propis prihvatanja njihovih poklona je isti kako za vremena njihovih praznovanja, tako i mimo tih dana, jer ne ukazuje na pomaganje njih u otvorenom nevjerstvu. Međutim prihvatanje poklona od nevjernika koji se bore protiv muslimana, i od onih koje žive u muslimanskim zemljama su odvojene teme koje zahtjevaju dodatno pojašnjenje,a o ovo nije prostor za to objašnjenje. Takođe dozvoljeno je jesti hranu ehlul-kitabija na dane njihovih praznovanja, svejedno da li ta hrana bila kupljena ili poklonjena, ili nešto drugo, sve dok nije namjenski zaklana životinja za dan proslave. A što se tiče zaklanih životinja od medžusija (i drugih mimo ehlul-kitabija) njihov propis je da je to meso haram u svakom vremenu.”
3

U komentaru na ove riječi šejhul-islama šejh Muhammed Ibn Salih El Usejmin rahimehullah je rekao:
”Ovaj govor šejhul-islama rahimehullah je čudan! Jer je primanje poklona na dan njihovih praznovanja znak zadovoljstva s njihovim praznicima. Postoje predaje ashaba po ovom pitanju. Možda su ashabi primali ove poklone jer je islam bio jak i ljudi nisu bili zavedeni ovakvim poklonima, a nemuslimanima je bilo jasno da su muslimani iznad njih. Međutim u današnjem vremenu ako prihvatimo poklone od njih oni se razvesele pa kažu: ”Ovi muslimani se slažu s nama da je ovo dan veselja.” Tako da nam je obaveza da objasnimo ovu stvar i trebamo reći: ”Ako se plašimo da će primanje poklona uzdignuti nevjernike tako da pomisle da naše primanje poklona ukazuje da se radujemo njihovim praznicima onda takav poklon nije dozvoljeno primiti .” 4

Sve predaje koje šejhul-islam Ibn Tejmije rahimehullah navodi imaju slabosti u sebi:

1. Predaja od Alije radijellahu 'anhu da je do njega došao poklon za dan Nejruza i da ga je prihvatio. Lanac ove predaje je prekinut jer je Muhammed ibn Sirin rahimehullah rođen u zadnje dvije godine halifata Osmana radijellahu 'anhu tako da to nije mogao čuti od ashaba.

2. Dalje, ako bi se reklo da je ova predaja autentična-sahih onda ne ukazuje da je prihvatao poklone, nego ukazuje da mu se nije sviđalo da se govori ”to je njihovo slavlje.” Što se navodi u direktnim riječima Ibn Tejmije rahimehullah u njegovoj knjizi 5 gdje kaže:
”Sa lancem predaje od Ebu Usame zatim od Hammada ibn Zeida od Hišama zatim od Muhameda ibn Sirina[rhml /] koji kaže: ”Došli su Aliji radijellahu 'anhu na dan Nejruza. Pa je upitao: ”šta je ovo?” pa mu je odgovoreno: ”O vođo pravovjernih danas je dan Nejruza.” Pa je on rekao: ”Oni svaki dan prave Fejruz.” Ebu Usama rahimehullah je rekao: ”Smetalo mu je da kaže Nejruz.” Bejheki rahimehullah kaže: ”U ovoj predaji kao da se želi reći da je pokuđeno da se bilo koji dan izdvaja na ovakav način sem dana koje je šerijat spomenuo.”

3. Što se tiče predaje od Aiše radijellahu 'anha koju spominje Šejhul-islam, ova predaja u sebi ima Kabusa a on je Ibn Ebi Dibjan a njega loše ocjenjuju ljudi od znanja. Buhari rahimehullah spominje da je Džerir ibn AbdulHamid rahimehullah kritikovao njegove predaje, a on je taj koji prenosi ovu predaju od Kabusa o Aiši radijellahu 'anha i više je upoznat o njegovom stanju. En-Nesai rahimehullah ga je ocijenio daifom-slabim prenosiocem a isto su ga ocijenili i Jahja ibn Main i Ibn Hibban rahimehumallah. Ibn Hibban rahimehullah za njega kaže: ”Imao je slabo pamćenje. Jedini je prenosio od svog oca ono što nema porijeklo. Možda je uzdizao mursel predaju na stepen merfua i povezivao mevkuf predaje.” 6. Ibn Hadžer rahimehullah u Et-Tagribu kaže: ”On je nepažljiv i samim tim ova predaja pada i ne može se koristiti kao dokaz.”

4. Što se tiče predaje od Ebu Berza'a radijellahu 'anhu u tom lancu predaje se nalazi ženska sluškinja Ebu Berza'a, Ummu El-Husejn Ibn Hakim, a ona je nepoznata i time i nepouzdana.

Mimo toga Ibn Tejmije rahimehullah je rekao:

”Ko pokloni muslimanu poklon na ove dane proslave koji je različit od poklona koje bi mu poklonio drugim danima kada nije proslava – ovakav poklon se ne prihvata. Pogotovo ako se radi o nečemu što se koristi u imitiranju njih, poput svijeće i slično što koriste za rođendane (Isa 'alejhisselam), ili jaja, mlijeka, i ovaca na četvrtak (kršćanski post) na kraju dana njihovog posta. Takođe muslimani ne smiju davati poklone na ove dane, jer su to dani nevjerničkih praznika a pokogotovo ako se radi u nečemu pomoću čega se imitiraju nevjernici kao što smo ranije spomenuli.” 7
Ibn Nehas rahimehullah je rekao:

”Od najružnijih novotarija i velikog zla današnjice je slaganje muslimana sa kršćanima po pitanju njihovih praznika u imitiranju njih po pitanju njihove hrane, djela, primanja i davanja poklona na dane njihovih praznika. Ova novotarija je prisutna među ljudima u Egiptu (danas u svim državama). U ovom se vidi slabost pridržavanja vjeri.” 8

Stalna komisija za fetve, Šejh Ibn Baz rahimehullah, Abdu-Rezak Afifi rahimehullah i drugi su rekli:
”Nije dozvoljeno muslimanu da jede ono što se pripremi od Jevreja i kršćana ili drugih obožavalaca kipova na dane njihovih proslava. I nije muslimanu dozvoljeno da prihvati poklon od njih na dan proslave zbog onoga što takav poklon sadrži od prihvatanja, poštovanja i sudjelovanja sa njima u jasnom iskazivanju njihovih vjerskih simbola, i time dalje promovisanju njihovih novotarija i učestovanju u osjećaju zadovoljstva pri njihovim proslavama. Što na kraju može dovesti do uzimanja njihovih praznika kao jednim od naših.”
9

izvor:

Ar: https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=141698#entry723894
Eng: http://www.abukhadeejah.com/accepting-gifts-at-christmas-new-year-and-other-festivals-from-ibn-taymiyyah-ibn-uthaimeen-ibn-baz/